De Eo Wijers Stichting is al ruim drie decennia een onafhankelijke pleitbezorger voor de inzet van het regionaal ontwerp bij de aanpak van bovenlokale vraagstukken. Omdat de stichting wil meebewegen met de tijd, is de opzet van de Eo Wijers Prijsvraag met ingang van de 11e editie veranderd. De stichting en de prijsvraag zijn de afgelopen jaren tegen het licht gehouden. Geconcludeerd werd onder andere dat de prijsvraag als onuitputtelijke kennisbron onvoldoende benut werd. Ook werd geconstateerd dat de inspanningen van de deelnemende teams niet in verhouding stonden tot de tegemoetkoming. Waar voorheen eerst een wedstrijd tussen opdrachtgevers plaatsvond waaruit vervolgens een regio gekozen werd, zijn er in de nieuwe opzet vier regio’s met een ontwerpopgave waarmee twaalf teams aan de slag gaan. De nieuwe opzet van de prijsvraag verhoudt zich bovendien beter tot het governancekarakter van de hedendaagse ruimtelijke ordening, waarbij ontwikkelingen van onderop en door talloze initiatiefnemers in gang worden gezet.

De nieuwe opzet onderscheidt zich verder van het oude omdat:

– In het nieuwe concept meer geprofiteerd kan worden van de rijkdom van alle inzendingen.
– Er meer interactie is tussen deelnemers en stakeholders en opdrachtgevers.
– Deelnemers in de tweede ronde een tegemoetkoming krijgen voor hun werkzaamheden.
– Deelnemers door middel van de regio-ateliers gedurende het traject hun kennis en inzichten kunnen vergroten.
– Er een centraal nationaal thema is dat in verschillende regio’s wordt verkend in relatie tot andere regionale opgaven. Zo komen de ontwerpers op de juiste vlieghoogte op specialistische onderwerpen.