Het water komt van alle kanten! Dat beseffen overheden in de Zuid-Hollandse delta, waar het water uit de Rijn en de Maas na een lange weg de zee ontmoet, zich maar al te goed. Deze regio heeft zijn ontstaan en ontwikkeling te danken aan deze unieke ligging en menselijk ingrijpen. Dat leidde tot het huidige slimme systeem van dijken, duinen, slimme afvoerverdelingen en stormvloedkeringen in zeer diverse metropolitaanse context met een mondiaal opererend havencomplex.

De regio Rijn-Maasmonding organiseerde een verdiepende bijeenkomst over het studiegebied op vrijdag 18 november 2022. Hiervan is een opname en een verslag beschikbaar.

De komende decennia voldoet dit systeem als bescherming tegen zeespiegelstijging en hoge rivierwaterstanden, maar lopen we niet tegen de grenzen van het systeem aan? Wat brengt de tweede helft van de 21e eeuw? Zeespiegelstijging-scenario’s lopen dan behoorlijk uiteen. En dat is niet de enige uitdaging waar de regio voor staat. Het leefklimaat voor mens, plant en dier moet goed blijven en we moeten tevens klaar staan voor een fossielvrije toekomst. Het is in vele opzichten ‘vijf voor twaalf’.

Wat waterveiligheid betreft hebben we voor adaptatie nog enige tijd, maar als het zo ver is zullen we keuzes moeten maken met verregaande gevolgen voor ruimtelijke en natuurlijke systemen. En de stappen die we nu en op middellange termijn genoodzaakt zijn te zetten beïnvloeden de keuzevrijheid van de lange termijn. Welke stappen kunnen we als regio op korte termijn zetten waar we geen spijt van krijgen? Welke investeringen zijn onverstandig en moeten we vooral niet doen?

Een coalitie van gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland en Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden i.s.m. andere stakeholders in het gebied zoals het havenbedrijf, waterschappen, gemeentes, natuurorganisaties , vraagt om ontwikkelrichtingen, met in het bijzonder aandacht voor het buitendijkse stedelijke landschap, voor het gebied van Maasvlakte tot en met de Drechtsteden verbonden door de Nieuwe Waterweg, de Nieuw Maas en de Noord.

Wat zijn de meest cruciale factoren die leiden tot succesvolle stikstofreductie, klimaatmitigatie & klimaatadaptatie en hoe vertaalt zich dat ruimtelijk gunstig voor het stedelijk- en havenlandschap en de natuur van de Rijn-Maasmonding? Hoe kunnen we hiermee, als hefboom, natuurlijke systemen in balans brengen?

Het doel van deelname is om geïntegreerde antwoorden te vinden op deze complex ruimtelijke vraagstukken. De regio ziet ontwerpend onderzoek als kansrijke methode, waarbij het doel niet het eind-ontwerp is, maar met ruimtelijk onderzoek verbanden vinden tussen verschillende opgaven en ook verbanden in de tijd: tussen opgaven van de lange termijn en de korte termijn. Zodat we nú de juiste beslissingen kunnen nemen.

De coalitie spant zich in om resultaten en makers zichtbaar verder te brengen en kennisontwikkeling te bevorderen. Het breed onder de aandacht brengen via de diverse netwerken en debatten of congressen waar stakeholders en burgers samenkomen is daar een onderdeel van.

Wil je contact met de regionale coalitie, bijvoorbeeld omdat je als regionale stakeholder graag betrokken wil worden? Mail naar editie12@eowijers.nl dan verbinden we je door.

Juryleden

Documenten

Lees in het reglement in de bijlage Rijn- Maasmonding de aandachtspunten van de regio in aanvulling op de hoofdopgave:
In de regioreader vind je relevante achtergrondinformatie, als randvoorwaarde of inspiratie. In dit document zitten links naar bronbestanden, zoals beleidsstukken en onderzoeken:
In de algemene reader staat relevante achtergrondinformatie en onderzoeken, samengesteld door Vereniging Deltametropool met bijdragen van de kennispartners.