De Deltawerken brachten veiligheid tegen overstromingen, maar waren ook bepalend voor de ruimtelijke ontwikkeling van (Midden) Zeeland. Met de Deltawerken werden nieuwe verbindingen aangelegd. Eilanden verbonden. Zout water, werd brak of zelfs zoet. Dorpen, steden, maar ook landbouw en natuur hebben zich op basis hiervan ontwikkeld. En nu 70 jaar na de watersnood staan we opnieuw voor de vraag hoe om te gaan met de bedreigingen vanuit de zee door de stijgende zeespiegel.

De regio Midden Zeeland organiseerde een verdiepende online bijeenkomst over het studiegebied op dinsdag 22 november 2022. Hiervan zijn de presentaties en een verslag beschikbaar.

Gaan we daarbij voor zout of voor zoet? En wat betekent dat voor landbouw of natuur? Kunnen we hier blijven wonen en hoe ziet dat er uit? Geven we de voorkeur aan nóg hogere dijken of moeten we het juist hebben van nature based solutions?

Welke oplossingen er ook gekozen worden het zal opnieuw grote impact hebben op de ruimtelijke economische structuur van (Midden) Zeeland. Daarom willen provincie Zeeland en de Zuidwestelijke Delta zeespiegelstijging vooral zien als kans. Als aanjager van meer fundamentelere keuzes voor alle andere uitdagingen waarvoor we op korte termijn antwoorden moeten formuleren.

Hoe kunnen boeren een gezonde boterham blijven verdienen in tijden van stikstof en droogte? Kan achteruitgang van natuur, biodiversiteit en waterkwaliteit worden gestopt? Blijven havens bereikbaar en kunnen we hier veilig blijven wonen, werken en recreëren in een aantrekkelijk landschap?

En hoe zorgen we daarbij voor oplossingen die leiden tot verbinding? Oplossingen met breed draagvlak. We kunnen immers niet zomaar simpelweg opnieuw beginnen…

Met deelname aan de Eo Wijers Prijsvraag willen we komen tot een verbindend perspectief waarin de regio specifieke uitdagingen worden vertaald in een toekomstbeeld dat veilig wonen in een overstromingsgevoelige delta ook op langere termijn mogelijk maakt en tevens kansen biedt voor landbouw en natuur. We leggen daarbij de focus op de in de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 geschetste handelingsperspectieven.

Door dit perspectief op basis van ontwerpend onderzoek nader uit te werken tot inrichtingsvoorstellen wordt een belangrijke stap gezet in het formuleren van de provinciale agenda voor de komende jaren (2023-2027). Een agenda die door het uitvoeren van voorbeeldprojecten uiteindelijk zal moeten leiden tot een herijking van de voorkeursstrategie voor de gehele Zuidwestelijke Delta.

Wil je contact met de regionale coalitie, bijvoorbeeld omdat je als regionale stakeholder graag betrokken wil worden? Mail naar editie12@eowijers.nl dan verbinden we je door.

Juryleden

Documenten

Lees in het reglement in de bijlage Midden Zeeland de aandachtspunten van de regio in aanvulling op de hoofdopgave:
In de regioreader vind je relevante achtergrondinformatie, als randvoorwaarde of inspiratie. In dit document zitten links naar bronbestanden, zoals beleidsstukken en onderzoeken:
In de algemene reader staat relevante achtergrondinformatie en onderzoeken, samengesteld door Vereniging Deltametropool met bijdragen van de kennispartners.