5 miljard voor stikstofprobleem: Eo Wijers schetst toekomstscenario’s

Afgelopen week maakte het kabinet bekend dat het de komende tien jaar nog eens 5 miljard euro gaat investeren om de stikstofschade in Nederlandse natuurgebieden terug te dringen. Het is het grootste bedrag dat tot nu toe werd aangekondigd om het stikstofprobleem op te lossen. Door enerzijds te investeren in natuurherstel en anderzijds boeren, industrie en de lucht- en scheepvaart te stimuleren hun stikstofuitstoot te reduceren, moet de hoeveelheid stikstof in 2030 fors zijn teruggedrongen.

Omslag naar kringlooplandbouw

Een toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied is ook een van de vier prioriteiten van de NOVI (Nationale Omgevingsvisie). In de recente kamerbrief d.d. 23 april 2020 wordt benoemd dat de opgaven samen aangepakt dienen te worden. Daarnaast kondigde minister Ollongren van BZK aan dat einde dit jaar een strategie voor het landelijk gebied klaar is. Om de sterke positie als agroland te kunnen houden, wordt de omslag naar kringlooplandbouw en emissiearme landbouw ingezet. Er worden kaders ontwikkeld waarmee de land- en tuinbouw vooruit kan en de vitaliteit in natuurlijk, sociaal en ruimtelijk opzicht versterkt wordt.

Middenin de actualiteit

In haar ruim 30-jarig bestaan stond de Eo Wijers Prijsvraag niet eerder zo middenin de actualiteit. De opgave van de 11e editie, met als thema ‘Verrukkelijk Landschap – naar een aantrekkelijk en vitaal platteland’, heeft namelijk als opdracht aan de ontwerpteams: Schets in woord en beeld, op regionale schaal en tegen de achtergrond van de ruimtedruk vanwege klimaat, energie en verstedelijking specifieke handelingsperspectieven voor de omslag van de agrarische sector in een deelnemende regio naar duurzame kringlooplandbouw, op een wijze die zowel de voedselvoorziening als de verblijfskwaliteit van het betreffende landschap verbetert en versterkt.

Toekomstscenario’s

De Eo Wijers Prijsvraag gaat kortom over het schetsen van mogelijke toekomstscenario’s door ontwerpend onderzoek. De 41 inzenders van de eerste ronde en de 12 ontwerpteams die nu voor de regio’s aan de slag zijn, werken aan deze toekomstscenario’s voor het landelijk gebied, met onder andere allerlei mogelijke antwoorden op de stikstofvraagstukken.

Presentatie van de eindresultaten

We nodigen iedereen die benieuwd is naar de resultaten om de Prijsvraag te volgen via de social media (Twitter, Facebook of LinkedIn) of meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief via onze homepage. Op 23 september vindt de slotbijeenkomst van de 11e editie van de Eo Wijers Prijsvraag plaats (aanmelden kan vanaf medio juni), waarop de eindresultaten zullen worden gepresenteerd en besproken. De stichting zal de betrokken ministeries (LNV en BZK) bovendien een Manifest aanbieden met aanbevelingen voor beleid. Tevens zal er een einddocument gepubliceerd worden met daarin het Manifest, het Juryrapport en reflecties van experts op de eindresultaten.

Deel

Andere berichten