Coulisselandschap Twente 

Landbouw, biodiversiteit en energie: strijd om de ruimte of natuurlijke synergie in Twente?
Samen op weg naar een nieuw coulisselandschap in Twente.

De paradox: toenemende druk biedt nieuwe kansen voor Twentse boer en landschap

De ruimtelijke identiteit van Twente wordt getypeerd door het kleinschalige groene coulisselandschap: beekdalen, essen, ontginningslandschappen én landbouwbedrijven hebben het landschap vormgegeven. Schaalvergroting, intensivering van grondgebruik, verlies van het nut van landschapselementen en aanpassing van de waterhuishouding hebben geleid tot verlies van eigenheid in de regio. Langzaam dreigt het typische Twentse landschap te verdwijnen. En daarmee van de aantrekkelijkheid voor bewoners, bedrijven en bezoekers. Al lang wordt gezocht naar oplossingen voor deze sluipende veranderingen, zonder perspectief op een robuust, duurzaam en betaalbaar panacee. 

De komende jaren zullen de veranderingen in landbouw en landschap versnellen. Klimaatverandering, productie van hernieuwbare energie, nieuw gebruik van grote vrijkomende erven, vernieuwingen in de agro- en foodketen, antwoorden op de biodiversiteitscrisis en nieuwe wensen vanuit de samenleving zullen neerslaan in het Twentse landschap. 

Als we op de oude voet doorgaan zorgen de nieuwe ontwikkelingen voor versnelling van verlies aan landschappelijke kwaliteit en kan de ontwikkeling van de landbouw in de knel komen. Als we de ontwikkelingen op een goede manier laten landen, biedt dat perspectief voor grondeigenaren, de regionale economie, samenleving, bodem, natuur en landschap en herstel van de hydrologie. Dat is ook van belang voor Twente als high end technologie regio. Landschap en natuur, de rust en de beleving van het Twentse landschap leveren energie en creativiteit voor de mensen in Twente. De uitdaging is dus om in Twentse context invulling te geven aan klimaatbestendige kringlooplandbouw en de eigen energievoorziening, in samenhang met het versterken en vernieuwen van het Twentse landschap en de Twentse identiteit. 

Klik hier >>> voor de ontwerpopgave van deze regio.

Kom voor een nadere kennismaking en meer informatie naar de kick-off bijeenkomst op 27 september bij de HAS Hogeschool in Den Bosch.

Klik hier >>> voor de aanmeldpagina.