Waar wij willen wonen

De 12e Eo Wijers Prijsvraag “Waar Wij Willen Wonen” is op zoek naar vernieuwende visies op de toekomst van steden en landschappen in het licht van klimaatadaptatie en natuurverbetering in het algemeen en in vier regio’s in het bijzonder: de Achterhoek, Oostelijk Flevoland, de regio Rijn-Maasmonding en Midden-Zeeland.

De hoofdvraag is: hoe kunnen klimaatadaptatie en stikstofreductie samen een hefboom zijn om onze steden en landschappen klaar te stomen voor een aantrekkelijke toekomst? Een toekomst waarin natuurlijke systemen in balans zijn en de kwaliteit van de leefomgeving hoog is. Een toekomst voor het land en het landschap waar wij willen wonen.

Schets in beeld, woord en excel hoe de leefomgeving, bestaande uit landschap en bebouwing, op basis van de aanpak van de klimaatadaptatie en mitigatie en (stikstof)uitstootreductie een wenselijke kwaliteitsimpuls kan krijgen. Schets hiervoor beelden op ooghoogte (hoe ziet het eruit?), toon het ruimtelijk systeem op kaart (hoe werkt het?) en stel een maatschappelijk-bestuurlijk proces voor (hoe krijgen we het voor elkaar en hoe geven we op de verstandige manier geld uit?).

Deelnemers wordt het volgende gevraagd: Breng bodem, lucht en water weer tot leven

De opgave is om inspiratie te geven op deze vragen met ruimtelijke oplossingsrichtingen (tekenen), vergezeld door concrete aanknopingspunten voor businesscase (rekenen) en governance (regelen). De teams wordt gevraagd een betekenisvolle koppeling te maken tussen opgaven, in het bijzonder natuurverbetering/(stikstof)uitstootreductie en de water/klimaatadaptatie-opgave. Centraal staat het langetermijnperspectief waarin natuurlijke systemen in balans zijn en het vertalen hiervan tot een kansrijke ontwikkelstrategie met strategische interventies. Daarnaast vragen we teams een inspirerend, toegankelijk beeld op ooghoogte te schetsen van de vernieuwde leefomgeving. Zoals Jac. P. Thijsse dat deed in de Verkadealbums. Hoe ziet onze omgeving eruit als we deze opgaven in samenhang oplossen, waardoor bodem, water en lucht weer in gezonde balans komen? Hoe ziet ‘vooruit naar de natuur’ eruit?

Documenten

Lees in het reglement de uitgebreide hoofdopgave en regionale accenten:
De Vereniging Deltametropool maakte in opdracht van de Eo Wijers Stichting in samenwerking met kennispartners een reader die op een bondige manier relevante kennisbronnen aan de ontwerpteams aanbiedt: