Category

Geen categorie

5 miljard voor stikstofprobleem: Eo Wijers schetst toekomstscenario’s

By Geen categorie
Afgelopen week maakte het kabinet bekend dat het de komende tien jaar nog eens 5 miljard euro gaat investeren om de stikstofschade in Nederlandse natuurgebieden terug te dringen. Het is het grootste bedrag dat tot nu toe werd aangekondigd om het stikstofprobleem op te lossen. Door enerzijds te investeren in natuurherstel en anderzijds boeren, industrie en de lucht- en scheepvaart te stimuleren hun stikstofuitstoot te reduceren, moet de hoeveelheid stikstof in 2030 fors zijn teruggedrongen.

Omslag naar kringlooplandbouw

Een toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied is ook een van de vier prioriteiten van de NOVI (Nationale Omgevingsvisie). In de recente kamerbrief d.d. 23 april 2020 wordt benoemd dat de opgaven samen aangepakt dienen te worden. Daarnaast kondigde minister Ollongren van BZK aan dat einde dit jaar een strategie voor het landelijk gebied klaar is. Om de sterke positie als agroland te kunnen houden, wordt de omslag naar kringlooplandbouw en emissiearme landbouw ingezet. Er worden kaders ontwikkeld waarmee de land- en tuinbouw vooruit kan en de vitaliteit in natuurlijk, sociaal en ruimtelijk opzicht versterkt wordt.

Middenin de actualiteit

In haar ruim 30-jarig bestaan stond de Eo Wijers Prijsvraag niet eerder zo middenin de actualiteit. De opgave van de 11e editie, met als thema ‘Verrukkelijk Landschap – naar een aantrekkelijk en vitaal platteland’, heeft namelijk als opdracht aan de ontwerpteams: Schets in woord en beeld, op regionale schaal en tegen de achtergrond van de ruimtedruk vanwege klimaat, energie en verstedelijking specifieke handelingsperspectieven voor de omslag van de agrarische sector in een deelnemende regio naar duurzame kringlooplandbouw, op een wijze die zowel de voedselvoorziening als de verblijfskwaliteit van het betreffende landschap verbetert en versterkt.

Toekomstscenario’s

De Eo Wijers Prijsvraag gaat kortom over het schetsen van mogelijke toekomstscenario’s door ontwerpend onderzoek. De 41 inzenders van de eerste ronde en de 12 ontwerpteams die nu voor de regio’s aan de slag zijn, werken aan deze toekomstscenario’s voor het landelijk gebied, met onder andere allerlei mogelijke antwoorden op de stikstofvraagstukken.

Presentatie van de eindresultaten

We nodigen iedereen die benieuwd is naar de resultaten om de Prijsvraag te volgen via de social media (Twitter, Facebook of LinkedIn) of meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief via onze homepage. Op 23 september vindt de slotbijeenkomst van de 11e editie van de Eo Wijers Prijsvraag plaats (aanmelden kan vanaf medio juni), waarop de eindresultaten zullen worden gepresenteerd en besproken. De stichting zal de betrokken ministeries (LNV en BZK) bovendien een Manifest aanbieden met aanbevelingen voor beleid. Tevens zal er een einddocument gepubliceerd worden met daarin het Manifest, het Juryrapport en reflecties van experts op de eindresultaten.

Eo Wijers gaat door

By Geen categorie

De tweede ronde van de 11e Eo Wijers Prijsvraag is 7 februari gestart; met vier opdrachtgevende regio’s en per regio drie ontwerpteams. De ambitie van deze prijsvraag was (en is) dat het een lerend proces is, waarbij ontwerpteams en opdrachtgevende regio’s in interactie komen tot voorstellen voor een ‘Verrukkelijk Landschap’. De maatregelen rondom de coronacrisis bemoeilijken helaas het interactieve deel. Een inventarisatie bij regionale partijen en de ontwerpteams leverde echter het beeld op dat de meesten erop vertrouwen dat de vaart en creativiteit in voldoende mate behouden kunnen worden. Ook als men online samenwerkt. 

Visie en beleidsontwikkeling
Daarnaast speelt de wens van de bij de prijsvraag betrokken ministeries om de resultaten te benutten voor hun beleidsontwikkeling, onder andere inzake de NOVI en de ontwikkelingen in het landelijk gebied. Met zijn allen proberen we voorbij de huidige crisis te kijken en ons voor te bereiden op de vragen die op ons af komen. Een daarvan is: hoe geven we vorm aan een vitaal en toekomstbestendig landelijke gebied? Met de Eo Wijers Prijsvraag willen we graag een wezenlijke bijdrage leveren aan de benodigde visie om hierop antwoord te geven.  

Daarom heeft het Eo Wijers bestuur besloten om vast te houden aan de bestaande planning van de Prijsvraag 2019-2020, waarbij voorlopig online met elkaar wordt samengewerkt. We realiseren ons hierbij dat bij online samenwerking een bepaalde diepgang wellicht niet bereikt kan worden. Welke gevolgen dat heeft voor de resultaten weten we pas achteraf, maar we hopen dat de creativiteit van de ontwerpteams dit gemis in belangrijke mate zal compenseren.

Planning 
De planning van de Eo Wijers Prijsvraag 2019-2020 blijft dus gehandhaafd en ziet er als volgt uit: 
Sluiting inzendingen 2e ronde – 22 juni 2020, 12.00 uur
Beoordeling door regionale en nationale jury – 1 en 2 juli 2020
Presentatie in de regio’s van eindresultaten – ntb
Finale – 23 september 2020, LocHal, Tilburg
Publicatie Juryrapport – 23 september 2020

We wensen iedereen veel veerkracht en gezondheid toe. 

Tussentijds bericht Eo Wijers Prijsvraag

By Geen categorie

Terwijl we met zijn alle proberen om te gaan met de nieuwe situatie waarin we door het coronavirus zijn beland, is het Eo Wijers bestuur bezig met de vraag wat dit alles betekent voor de planning van de ateliers, de jurybijeenkomsten en het finaleprogramma. 
Net als iedereen hebben we onze werkwijze aanpast. Het bestuur en team werkt vanuit huis en met de betrokken regio’s en de ontwerpteams blijven we digitaal in contact. Via telefoon en mail zijn we tijdens kantooruren goed bereikbaar dus neem vooral contact op als je vragen, zorgen of suggesties hebt. 
Voor de komende maanden staan de regio-ateliers gepland, in juni de jurybeoordeling en voor 23 september de finaledag. De belangrijkste vraag op dit moment is of we die planning moeten aanpassen en zo ja, hoe. Het antwoord weten we nu nog niet, maar we zullen dit de komende periode met elkaar bespreken. Uiteraard houden we je op de hoogte. 

We wensen je veel veerkracht en een goede gezondheid toe. 

Het Eo Wijers bestuur. 


Teams 2e ronde bekend

By Geen categorie

In de eerste ronde van de Eo Wijers Prijsvraag 2019-2020 ontvingen we 41 inzendingen. De jury, bestaande uit landelijke en regionale leden, heeft zich met enthousiasme en interesse over deze inzendingen gebogen. De volgende teams werden geselecteerd voor de tweede ronde:

Alblasserwaard – Vijfheerenlanden
– Valerie Koppelle | K.A.S., Anna Dijk | K.A.S. en Marc Nolden | FREELANdSCHAP met ‘Transformatie vanuit de kernrandzones’
– Guido van Loenen | Rho Adviseurs & team met ‘Boer aan het roer’
– Peter de Ruyter | Bureau Peter de Ruyter Landschapsarchitecten & team met ‘Meer Waard!’

Kempen en Groote Heide
– Renze van Och | BRO adviseurs & team met ‘Transitieconnectoren – Transitie vraagt om geleiding’
– Daniel Venneman | Woonpioniers & team met ‘LAND-LINK’
– Marianne Verhoeven | Verhoeven/De Ruijter & team met ‘Nieuwste Oogst’

Twente
– Tesse Bijlsma | IMOSS & team met ‘Houtbaar Landschap’
– Chiel Lansink | IAA Architecten & team met ‘Rural Commons’
– Jaap van der Salm | H+N+S Landschapsarchitecten & team met ‘De Eeuwige Bron’

Zuid-Limburg
– Peter Erkens | landbouwbedrijf & team met ‘De Regenmaker’
– David Rademacher | Rademacher de Vries Architecten & team met ‘Liquid Commons’
– Martijn Blaas | Bureau Verbeek & team met ‘Limburgse Landschapslinie’

Klik hier voor >>> het Juryverslag.

Op 7 februari kijken we eerst naar de rijkdom van de inzendingen van de eerste ronde om daarna officieel te starten met de tweede ronde. Aanmelden kan via deze link >> https://www.aanmelder.nl/nationaalkennisatelier

Nieuwsbrief december 2019

By Geen categorie

Nieuwsbrief 20 december 2019

Op deze midwinterdag, de kortste dag van het jaar, sturen wij je een lichte update over de Eo Wijers Prijsvraag 2019-2020. De afgelopen week was spannend. Hoeveel ontwerpteams zouden zich aangesproken voelen door deze opgave? We zijn dan ook verheugd dat er 41 inzendingen binnenkwamen die goed over de vier regio’s waren verdeeld. Het is nu aan de jury om zich over de inhoud te buigen, daar gaan ze de komende weken mee aan de slag. 
Dat de missie van de Prijsvraag ‘naar een aantrekkelijk en vitaal platteland’ actueel en van maatschappelijk belang is, blijkt ook uit de steun die we ontvangen van onze partners. Vandaag vernamen we dat het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie een subsidie aan de Prijsvraag toekent. Eerder ontvingen we steun van de Ministeries van BZK, LNV en OCW, van Rabobank de Kempen en Rabobank Zuid-Limburg Oost. En natuurlijk zouden we deze editie niet kunnen realiseren zonder de inspanningen en bijdragen van de vier regio’s: Alblasserwaard Vijfheerenlanden, Kempen en Groote Heide, Twente en Zuid-Limburg. Ook als kennispartner zijn er vele partijen betrokken, waarvoor we dankbaar zijn. Alle partners zijn te vinden op onze partnerpagina en op de regiopagina’s

De tweede ronde van de Eo Wijers Prijsvraag gaat van start op vrijdag 7 februari 2020 tijdens het Nationaal Kennisatelier Verrukkelijk Landschap. We organiseren dit bij Wageningen University. Op deze middag gaan we de ‘oogst’ van alle inzendingen bekijken en daarover in gesprek. In de volgende nieuwsbrief vertellen we er meer over. 

Tot slot wensen we je fijne feestdagen en een goed begin van 2020. 

Met warme groet,
Team en bestuur Eo Wijers 

Eo Wijers Prijsvraag 2019-2020 gestart

By Geen categorie

Den Bosch, 27 september 2019

De 11e editie van de Eo Wijers Prijsvraag ging op vrijdag 27 september officieel van start tijdens een informatiebijeenkomst bij de HAS Hogeschool in Den Bosch. De titel van de Prijsvraag is “Verrukkelijk landschap, naar een aantrekkelijk en vitaal platteland”.  Voor deze editie kiest de Eo Wijers Stichting voor een dialoog met regionale opdrachtgevers. De finale bijeenkomst van de prijsvraag vindt plaats op de Landschapstriënnale 2020.

 

Op de bijeenkomst spraken onder andere Niek Hazendonk van het Ministerie van LNV, Henk Baas van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) en Leo Pols van PBL. De vier regio’s presenteerden hun ontwerpopgave. Uit alle presentaties bleek dat het thema van deze editie actueel én uiterst complex is. Dat is de stichting zich bewust, en daarom is bij deze editie een kring van kennispartners betrokken die de ontwerpteams het komende jaar kunnen bijstaan.

De Eo Wijers Prijsvraag 2019-2020 gaat over het ‘Verrukkelijk Landschap’. Wat zijn de ideeën, de antwoorden of de ontwerpen voor een aantrekkelijk en vitaal landelijk gebied? Met grondgebruik dat zich beweegt binnen ecologische, milieu hygiënische en dierenwelzijnsgrenzen? En waar het ook voor de mensen die er wonen en recreëren prettig toeven is? De Eo Wijers Stichting schrijft de prijsvraag uit in samenwerking met vier regio’s: Twente (Overijssel), Kempen en Groote Heide (Noord-Brabant), Zuid-Limburg (Limburg) en Alblasserwaard (Zuid-Holland).

De juryleden van deze editie zijn: Bart Krol (oud RO gedeputeerde Utrecht), voorzitter, Jannemarie de Jonge (partner WING), en Marco Vermeulen (curator Landschapstriënnale 2020 en Studio Marco Vermeulen). Binnenkort zullen hier juryleden uit de regio’s bij aansluiten.

De informatie die op de bijeenkomst gedeeld wordt komt voor alle geïnteresseerde partijen beschikbaar via de Eo Wijers website.

De prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt met kennis, financiële bijdragen en personele inzet van onze partners.

De prijsvraag wordt uitgeschreven met medewerking van Architectuur Lokaal. Het reglement is opgesteld aan de hand van Kompas Light Prijsvragen. Deze handleiding is ontwikkeld door Architectuur Lokaal en wordt breed onderschreven door (Rijks)overheid en organisaties van opdrachtgevers, opdrachtnemers en adviseurs.