Skip to main content
Monthly Archives

april 2020

5 miljard voor stikstofprobleem: Eo Wijers schetst toekomstscenario’s

By Geen categorie
Afgelopen week maakte het kabinet bekend dat het de komende tien jaar nog eens 5 miljard euro gaat investeren om de stikstofschade in Nederlandse natuurgebieden terug te dringen. Het is het grootste bedrag dat tot nu toe werd aangekondigd om het stikstofprobleem op te lossen. Door enerzijds te investeren in natuurherstel en anderzijds boeren, industrie en de lucht- en scheepvaart te stimuleren hun stikstofuitstoot te reduceren, moet de hoeveelheid stikstof in 2030 fors zijn teruggedrongen.

Omslag naar kringlooplandbouw

Een toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied is ook een van de vier prioriteiten van de NOVI (Nationale Omgevingsvisie). In de recente kamerbrief d.d. 23 april 2020 wordt benoemd dat de opgaven samen aangepakt dienen te worden. Daarnaast kondigde minister Ollongren van BZK aan dat einde dit jaar een strategie voor het landelijk gebied klaar is. Om de sterke positie als agroland te kunnen houden, wordt de omslag naar kringlooplandbouw en emissiearme landbouw ingezet. Er worden kaders ontwikkeld waarmee de land- en tuinbouw vooruit kan en de vitaliteit in natuurlijk, sociaal en ruimtelijk opzicht versterkt wordt.

Middenin de actualiteit

In haar ruim 30-jarig bestaan stond de Eo Wijers Prijsvraag niet eerder zo middenin de actualiteit. De opgave van de 11e editie, met als thema ‘Verrukkelijk Landschap – naar een aantrekkelijk en vitaal platteland’, heeft namelijk als opdracht aan de ontwerpteams: Schets in woord en beeld, op regionale schaal en tegen de achtergrond van de ruimtedruk vanwege klimaat, energie en verstedelijking specifieke handelingsperspectieven voor de omslag van de agrarische sector in een deelnemende regio naar duurzame kringlooplandbouw, op een wijze die zowel de voedselvoorziening als de verblijfskwaliteit van het betreffende landschap verbetert en versterkt.

Toekomstscenario’s

De Eo Wijers Prijsvraag gaat kortom over het schetsen van mogelijke toekomstscenario’s door ontwerpend onderzoek. De 41 inzenders van de eerste ronde en de 12 ontwerpteams die nu voor de regio’s aan de slag zijn, werken aan deze toekomstscenario’s voor het landelijk gebied, met onder andere allerlei mogelijke antwoorden op de stikstofvraagstukken.

Presentatie van de eindresultaten

We nodigen iedereen die benieuwd is naar de resultaten om de Prijsvraag te volgen via de social media (Twitter, Facebook of LinkedIn) of meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief via onze homepage. Op 23 september vindt de slotbijeenkomst van de 11e editie van de Eo Wijers Prijsvraag plaats (aanmelden kan vanaf medio juni), waarop de eindresultaten zullen worden gepresenteerd en besproken. De stichting zal de betrokken ministeries (LNV en BZK) bovendien een Manifest aanbieden met aanbevelingen voor beleid. Tevens zal er een einddocument gepubliceerd worden met daarin het Manifest, het Juryrapport en reflecties van experts op de eindresultaten.

Eo Wijers gaat door

By Geen categorie

De tweede ronde van de 11e Eo Wijers Prijsvraag is 7 februari gestart; met vier opdrachtgevende regio’s en per regio drie ontwerpteams. De ambitie van deze prijsvraag was (en is) dat het een lerend proces is, waarbij ontwerpteams en opdrachtgevende regio’s in interactie komen tot voorstellen voor een ‘Verrukkelijk Landschap’. De maatregelen rondom de coronacrisis bemoeilijken helaas het interactieve deel. Een inventarisatie bij regionale partijen en de ontwerpteams leverde echter het beeld op dat de meesten erop vertrouwen dat de vaart en creativiteit in voldoende mate behouden kunnen worden. Ook als men online samenwerkt. 

Visie en beleidsontwikkeling
Daarnaast speelt de wens van de bij de prijsvraag betrokken ministeries om de resultaten te benutten voor hun beleidsontwikkeling, onder andere inzake de NOVI en de ontwikkelingen in het landelijk gebied. Met zijn allen proberen we voorbij de huidige crisis te kijken en ons voor te bereiden op de vragen die op ons af komen. Een daarvan is: hoe geven we vorm aan een vitaal en toekomstbestendig landelijke gebied? Met de Eo Wijers Prijsvraag willen we graag een wezenlijke bijdrage leveren aan de benodigde visie om hierop antwoord te geven.  

Daarom heeft het Eo Wijers bestuur besloten om vast te houden aan de bestaande planning van de Prijsvraag 2019-2020, waarbij voorlopig online met elkaar wordt samengewerkt. We realiseren ons hierbij dat bij online samenwerking een bepaalde diepgang wellicht niet bereikt kan worden. Welke gevolgen dat heeft voor de resultaten weten we pas achteraf, maar we hopen dat de creativiteit van de ontwerpteams dit gemis in belangrijke mate zal compenseren.

Planning 
De planning van de Eo Wijers Prijsvraag 2019-2020 blijft dus gehandhaafd en ziet er als volgt uit: 
Sluiting inzendingen 2e ronde – 22 juni 2020, 12.00 uur
Beoordeling door regionale en nationale jury – 1 en 2 juli 2020
Presentatie in de regio’s van eindresultaten – ntb
Finale – 23 september 2020, LocHal, Tilburg
Publicatie Juryrapport – 23 september 2020

We wensen iedereen veel veerkracht en gezondheid toe.