De werkconferentie van 14 november begon met een welkom door stichtingsvoorzitter Hans Leeflang. Hij legde een relatie met andere bijeenkomsten over stedelijke en duurzame ontwikkeling waarin op dit moment de circular economy en smart cities bijzonder in de belangstelling staan. De thematiek van de Eo Wijers-prijsvraag sluit daar op verschillende manieren op aan. (Klik hier voor alle presentaties van deze conferentie.)

 

 

 

Na een paar organisatorische onderwerpen volgden de pitches van de deelnemende regio’s en twee intervisiesessies. Globaal leverde dat voor de regio’s het volgende beeld op.

Noord-Holland: Amsterdam/Zaanstad

De regio Amsterdam/Zaanstad wil aan de slag met de ‘noordelijke verstedelijkingsas’ en zich richten op de transitie van Zaan- en IJ-oevers. In die 'Zaanse Schakel' speelt een integrale opgave, zowel ruimtelijk als economisch, en energie is daar onlosmakelijk mee verbonden. Bekijk hier hun presentatie.

Van oudsher is dit gebied, met enkele wereldspelers, sterk gericht op productie, verwerking én consumptie van food met potenties voor o.a. de bio based economy en de circulaire economie.

Het Noordzeekanaalgebied is daarin de transitiezone, met functies op het gebied van wonen, werken en recreëren. In die zone liggen diverse kleinere gebieden, 'proeftuinen' waar ideeën en concrete business cases, als resultaten van de Wijers-prijsvraag, werkelijkheid kunnen worden.

De regio popelt om aan de slag te gaan. Zowel private partijen als koepelorganisaties en overheden lopen warm om hun ambities te formuleren.

Regio Utrecht

Namens de Regio Utrecht presenteerde Jan de Weerd (gemeente Utrecht). Zijn regio focust op de universiteitscampus De Uithof, een deel van de stad dat wordt omringd door groene buurgemeenten. In die omgeving is de Uithof ‘een landschapsvreemde structuur’, maar uitbreiding van het complex is noodzakelijk.

De regio wil het belangrijkste kenniscentrum van Nederland worden, en daarmee hopen ze ‘de ziel van de regio te pakken’. De Regio Utrecht bouwt ‘voorzichtig’ aan een alliantie en wil voorkomen dat de overheid meteen probleemeigenaar en initiator van alle ontwikkelingen moet zijn. Potentiële coalitiepartners zijn de universiteit en andere instellingen in de omgeving. De Weerd hoopt dat de prijsvraag extra denkenergie zal geven.

De Stedendriehoek Apeldoon/Deventer/Zutphen

Deze regio bestaat uit zeven gemeenten met bij elkaar ruim 400.000 inwoners. In de presentatie van Huub Hooiveld (Apeldoorn) lag de nadruk op energietransitie en de relatie met ruimtelijke kwaliteit. Een belangrijke missie is de ambitie om de regio in 2030 klimaatneutraal te laten functioneren.

De driehoek wil verbinding zoeken met een groot aantal niet-overheidspartners in de regio. ‘Hoe organiseer je ruimtelijke kwaliteit met heel veel lokale initiatieven, daar hopen we in de prijsvraag een antwoord op te vinden’.

Regio Zwolle

De Zwolse delegatieleider Marnix Meijer kon nog geen commitment van zijn regio uitspreken over deelname. De Regio Zwolle verbindt achttien gemeenten met elkaar die in vier verschillende provincies liggen. Het gaat economisch goed in de regio, maar dat kan geen reden zijn om achterover te leunen. Onder meer het waterbeheer en de waterveiligheid vragen steeds weer aandacht in de ruimtelijke ontwikkeling

West-Brabant

Paul Vermeulen (presentatie regio West-Brabant) vertelde eerst over de intensieve betrokkenheid van burgers en organisaties bij de ambities van de regio. Allerlei partijen willen bij de ontwikkeling betrokken worden, niet slechts als stakeholders, maar als partners.

West-Brabant is de grootste anticipeerregio van Nederland, niet vanwege kleiner worden van de bevolking, maar wegens een grote trek van de dorpen naar de steden. Tegelijk is de regio heel blij met de aanwezigheid van 25.000 arbeidsmigranten. In de toekomst hebben ze er wel 50.000 nodig. ‘Die moeten we koesteren en huisvesten én we moeten de sociale cohesie bewaken.'

De regio heeft veel ambities, met onder meer agro-afval, windenergie, hergebruik van veenafgravingen, een maintenance-cluster en het opwekken van energie uit wegasfalt. ‘De Eo Wijers-prijsvraag kan ons helpen de opgaven te definiëren en op zoek te gaan naar doorbraakprojecten,’ zei Vermeulen.

Intervisiedeel

 

Intervisie Amsterdam/Zaanstad en Regio Utrecht

Het intervisiedeel van de regio’s Noord-Holland/Zaanstad/Amsterdam en Regio Utrecht leverde talrijke vragen, opmerkingen en suggesties op.

De vragen gingen natuurlijk over de opgaven van beide regio's. De conferentiedeelnemers waren vooral op zoek naar meer scherpte: naar het waarom, de focus en urgentie, de wijze van aantakken en samenhang. Het regionale en nationale belang van food (productie, verwerking, consumptie) in Noord-Holland bleek geen gemeengoed te zijn. Net zo min als de positionering van de Uithof in Nederland en de wereld helemaal duidelijk was: waar gaat men voor, alles of niches? Het thema energietransitie was bij beide regio's nog een ondergeschoven kindje.

De eerste contouren van samenwerking met derde partijen waren interessant: ze liepen uiteen van kiezen uit heel veel partijen t/m hoe ga je om met 'egeltjeseffecten’ van mee- of tegenstribbelende partijen.

Suggesties waren er natuurlijk volop, zoals contacten met koepels en instituten als de Amsterdam Economic Board, de universiteiten van Wageningen en Utrecht, het Sustainability Institute, het Healthy Urban Living Pact enz. Maar ook burger(protest)partijen, zoals Kracht van Utrecht/Vrienden van Amelisweerd, zijn interessant.

En met het noemen van de vele opleidingsinstituten kwam ook de uitdaging van innovatie in beeld. Zoals een van de deelnemers het treffend verwoordde: 'waarom zouden teams anders geïnteresseerd zijn in deze tiende Eo Wijers-prijsvraag?'

Intervisie Stedendriehoek

In het gesprek over de Stedendriehoek ging het vooral over ruimtelijke kwaliteit en energietransitie.

Bij ruimtelijke kwaliteit was er veel aandacht voor de rol van burgers en de mogelijkheid hen erbij te betrekken. Moet dan van bovenaf of moet je vooral de lokale initiatieven voluit omhelzen. Wat de vraag oproept of er wel veel lokale initiatieven zijn. Laten mensen zich daartoe wel uitdagen?

De regio wil volledig klimaatneutraal worden, maar dit is een gigantische ambitie, die de regio ruim overstijgt. Het is ook een planologisch vraagstuk; het stelt bijvoorbeeld het ruimtebeslag van landbouw en recreatie ter discussie.

Een conferentiedeelnemer adviseerde om vooral concrete cases 'van vlees en bloed' als uitgangspunt kiezen: klein denken en handelen en daarna opschalen. Ook werd ‘energiebestendigheid’ (efficiency) benadrukt en de eigen toepassingen van regionale partijen, zoals woningbouwcorporaties. En de vrees werd uitgesproken dat overheden, als het erop aankomt, bang zullen zijn een groot bedrijf te verliezen aan de buren.

Samengevat waren de tips:

-          Bekijk energietransitie breder dan de eigen regio.

-          Wees niet bang om klein te zijn en te verbinden.

Intervisie West-Brabant

Intervisiedeelnemers vonden dat West Brabant een (te) breed veld van ontwikkelingen en initiatieven op de agenda heeft geplaatst. In zijn reactie zei Paul Vermeulen al dat hij op zoek is naar meer focus, waarbij zijn regio vooral kijkt naar de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad en de omvorming/hergebruik/ruilverkaveling van leegstaande kantoren en bedrijfsgebouwen.

Wees niet te ambitieus bij de aanpak van de twee vraagstukken, zeiden de gesprekspartners. Begin klein om het behapbaar te maken. Daag mensen uit. Breng hoofd en hart bij elkaar. Geloof in je eigen verhaal.

Samengevat waren de tips 

-          Laat je trots zien. Zorg voor goede verhalenvertellers die met emotie mensen kunnen bereiken.

-          Creëer allianties om invulling te geven aan de ambitie van de transitie van de gebouwenvoorraad.

Organiseren van allianties

De middag werd afgesloten met een boeiende presentatie van gelauwerd auteur Edwin Kaats (Twynstra Gudde) over samenwerken tussen organisaties. Zijn betoog was bedoeld als opwarmer voor de werkconferentie van 23 januari, waaraan Kaats weer een bijdrage zal leveren. Zijn boodschap: belangrijkste voorwaarde voor succesvolle samenwerking is: een gedeelde inhoudelijke ambitie.

 

De presentaties van de eerste werkcconferentie - 14 november 2013

 

Inleiding Hans Leeflang

 

Stedendriehoek

Noord-Holland Zaanstad

Zwolle

Utrecht

West-Brabant

 

Samenwerking en Alliantievorming -  Edwin Kaats, Twynstra Gudde

 

 

Nieuwsbrief n.a.v. eerste werkconferentie

icon Nieuwsbrief Eo Wijers-prijsvraag december 2013.pdf
<h1>eowijers.nl sitemap:</h1> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1090">Voorpagina</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1032">Nieuws</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1094">Prijsvragen</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1124">Hoe verloopt een Eo Wijers-prijsvraag?</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1169">2014-2015: Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1217">Plananalyse RUG 10e prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1216">Film: Van droom naar daad</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1215">Vier beste inzendingen: het vervolg</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1214">Magazine Naar een energieneutrale Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1213">Presentatie CleantechLab bestuur Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1210">Uitkomsten Atelier Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1211">Slotbijeenkomst Jaar van de Ruimte</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1205">Prijsuitreiking 11 september, Deventer</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1207">Juryrapport</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1203">Tentoonstelling 24x energieneutraal</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1204">Reizende tentoonstelling Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1191">Prijsvraagbrochure Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1197">Verslag Transitiemarkt 16 januari 2015</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1193">Verslag Transitiemarkt 12 december 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1194">Video Prijsvraagopgave: 'Kado aan de regio'</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1196">Cleantech regio Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1198">Nieuwsbrief en LinkedIn-groep</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1189">Jury Eo Wijers-prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1199">Interview Yttje Feddes en Hans Leeflang</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1195">Informatiebundel Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1192">Inschrijven voor de prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1188">Kandidatenbundel 'Stedelijke Regio's in transitie'</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1187">Bekendmaking Prijsvraagregio 4 september 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1181">Tiende prijsvraag 'Stedelijke regio's in transitie</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1184">Vierde werkconferentie 22 mei 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1183">Derde werkconferentie 27 maart 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1182">Tweede werkconferentie 23 januari 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1180"><b>Eerste werkconferentie 14 november 2013</b></a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1176">planning werkconferenties 2013-2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1172">Startbijeenkomst 20 juni 2013</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1138">2011-2012: VeenkoloniŽn</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1177">Klankbordgroep bijeenkomst 5 juli 2013</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1158">Uitslag Eo Wijers-prijsvraag 2011-2012</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1175">Sociale media in prijsvraag 2011-2012</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1178">Prijsvraag in beeld: documentaire over 9e Eo Wijer</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1165">Plananalyse</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1162">Slotconferentie 31 mei 2012</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1164">Juryrapport </a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1161">Analyse van de plannen</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1148">Verslag Veenmarkt, 6 september 2011</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1153">Verslag Veenmarkt, 12 oktober 2011</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1156">Virtuele Veenmarkt</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1149">Prijsvraagbrochure</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1150">Prijsvraagdocumenten voor deelnemers</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1152">Vragen en antwoorden</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1186">Kandidatenbundel 9e prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1209">Gedachten over krimpopgave Veenkolonien</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1151">Werkconferenties 2010/2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1157">Eindejaarsconferentie 7 dec 2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1144">Verslag manifestatie, 28 april 2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1141">Manifestatie 28 april 2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1142">Aanmeldingsformulier</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1143">Manifestatie 20 januari 2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1130">Startconferentie 22 januari 2010</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1132">Werkconferentie 23 april 2010</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1133">Werkconferentie 17 juni 2010</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1134">Werkconferentie 2 september 2010</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1135">Werkconferentie 19 november 2010</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1131">Organisatie ronde 2010-2011</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1139">Vak- en Streekjury 2011-2012 </a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1159">Stellingen van de vakjury</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1201">Artikel energietransitie n.a.v. 9e prijsvraag</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1077">2008-2009: Deltapoort en Vechtstreek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1122">Deltapoort na de prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1123">Vechtstreek na de prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1083">Inzendingen Deltapoort</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1121">Inzendingen Vechtstreek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1119">Juryrapport</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1116">Streekjury's</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1113">Brochure en wedstrijdprogramma (download)</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1089">Werkconferenties Prijsvraagronde 2008</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1038">2006: ... tegen de stroom in en met de stroom mee</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1067">Juryrapport</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1070">Jury</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1072">Prijsuitreiking</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1106">Toekomst IJmeer/ Perspectief van Pampus</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1202">Oplevering Essche Stroom</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1179">Gedachtegoed 7e prijsvraag werkt door</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1137">Plananalyse 7e en 8e prijsvraag</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1040">2001: Grenzeloze beweging</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1062">1998: Wie is er bang voor het lege programma?</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1063">1995: Inside Randstad Holland</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1064">1991: Het Stromende Stadsgewest</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1065">1989: Stad en Land op de Helling</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1066">1985: Nederland Rivierenland</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1053">Eo Wijers-stichting</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1059">Doelstelling</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1060">Resultaten en geschiedenis</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1100">Organisatie</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1061">Bestuur</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1102">Vakjury</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1096">Secretariaat</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1099">Het Bureau</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1092">Vrienden van Eo Wijers</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1027">Publicaties</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1109">Publicaties van stichting</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1166">Plananalyse prijsvraag VeenkoloniŽn</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1163">Juryrapport Prijsvraag VeenkoloniŽn</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1036">Plananalyse 7e en 8e prijsvraag</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1073">Publicaties over stichting</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1168">Artikelen</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1154">Ontwerpen aan de regio</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1117">Een kwart eeuw Eo Wijers-stichting</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1218">Essay: Ontwerpen in de regio</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1219">Advies Kwartiermakers Eo Wijers-stichting</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1093">Persberichten</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1212">Persbericht 'CleanTechLab opgericht'</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1208">Prijsuitreiking Stedendriehoek 11 september 2015 </a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1136">Hans Leeflang spreekt op BNSP congres</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1145">Prijsvraag 2011-2012: Veenkolonien</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1023">Contact</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1080">Adresgegevens</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1082">Disclaimer</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=100">Zoekresultaten</a><br />