Slotconferentie donderdag 31 mei 2012

 

Terugblik en evaluatie van de Eo Wijers-prijvraag 2011-2012


Lokatie: De Villa van Twynstra Gudde, Stationplein 1 te Amersfoort.

 

Genodigden:

  • de gedeputeerden Ruimtelijke Ordening
  • de bestuurders, beleidsmedewerkers, bouwmeesters, projectleiders en contactpersonen van alle regio’s die betrokken waren bij de voorrondes van deze prijsvraag: Eemsdelta, Kop van Noord-Holland, Waterpoort, Noord-Limburg, Achterhoek, Zuid-Holland, Zeeland, Parkstad Limburg, Twente en Veenkoloniën
  • het netwerk van de Eo Wijers-stichting: hoogleraren, adviseurs, Expeditie Mooi, leden van Het Bureau en van het bestuur van de Eo Wijers-stichting.

VERSLAG

 

Welkom

De laatste werkconferentie van de 9e Eo Wijers-prijsvraag wordt op een inmiddels vertrouwde omgeving gehouden, waar op 22 januari 2010 ook het startschot voor het traject klonk. De competitie die plaatsvond in de Veenkoloniën vierde één van haar hoogtepunten tijdens de prijsuitreiking in Veendam, en kan met 36 inzendingen een succes worden genoemd.

Na ruim twee maanden is het moment gekomen om aan de hand van een plananalyse de opbrengst te evalueren en de oogst met de eerder participerende regio’s te delen.

 

De uitkomst van de 9e

Corné Paris bijt als gastheer en Eo Wijers-bestuurslid de spits af met een beschouwing op de prijsvraagresultaten en de rol van het ‘verschijnsel’ proces in deze. Vanaf de 7e prijsvraag heeft de Eo Wijers-stichting haar pijlen gericht op realiseerbare resultaten, met als afgeleide een nadruk op het proces en de opdrachtgevers. Daar sloot de opgave vanuit de Veenkoloniën goed op aan: vindt een methodiek die regionale bronnen en krachten benut, betrek bewoners, genereer ideeën en ontwikkel een communicatiestrategie. Daarmee heeft het proces een hoofdrol gekregen in de integrale gebiedsontwikkeling en het traditionele ruimtelijke ontwerp in een bijrol gepositioneerd.

De inzendingen van de 9e prijsvraag brachten een redelijk bijpassend scala aan oplossingsrichtingen. Zo werd de corporatie-gedachte verschillende malen geagendeerd, onder andere door de winnaar. Deze gedachte sluit aan op de evolutie in het proces naar de rol van gebiedsregisseur te midden van de overheid, burgers, investeerders en belangenorganisaties.

Ook de factor tijd, door de vakjury duidelijk als nieuw gezichtspunt benadrukt, is als bepalend aspect ingebracht: wanneer zet je wat in beweging en wanneer betrek je wie? Daarin staat de organisatie van samenwerking centraal. Notie van condities voor samenwerking en te onderscheiden signaturen van betrokken gebiedsregisseurs (Martine de Jong, Twynstra Gudde) kan daarbij goed van pas komen.

Enfin, het voorgestelde proces van de inzendingen vergt  dat de combinatie van ontwerp en proces nieuwe dimensies krijgt, past in de ontwikkelingslijnen (Eo Wijers en langere) en  vraagt om ander engagement dan primair vanuit de overheid.

 

Uit een korte inventarisatie bleek dat in de andere regio’s in Nederland de volgende vragen leven:

-              Hoe kom je werkend vanuit de stakeholders tot goede allianties voor de uitvoering?

-              Hoe kun je de vanzelfsprekendheid van praten met de standaard instituties omzetten in echt vraaggestuurd werken? Dat is praten met inwoners en ondernemers, mensen die wat willen.

-              Hoe krijg je voor dat handelen legitimiteit vanuit je eigen organisatie?

-              Hoe voorkom je bij realisatie, dat bedrijven vast lopen op de kaders en regelgeving die de overheden stellen?

 

De Plananalyse

De plananalyse door Wageningen Universiteit is bijna afgerond, zo meldt Annet Kempenaar namens het onderzoeksteam. De plananalyse bestond dit keer uit drie delen: een ‘technische’ quickscan ter ondersteuning van de jurering, een ‘anonieme’ analyse van de inzendingen en een enquête onder de inzenders na de prijsuitreiking.

Ten aanzien van de opgave wordt geconstateerd dat deze in de loop van de werkconferenties is verschoven: van krimp en energietransitie met ruimtelijke kwaliteit als overkoepelend thema, naar een ‘methodiek voor duurzame waardencreatie’ met integrale visie op de aspecten water, landbouw, energie en bevolking. Door de Veenkoloniën is sterk de nadruk gelegd op het ‘puzzelstukje bevolking’. Daarmee kende de prijsvraag een complexe opgave, en de discrepantie tussen participatieve methode en uitwerking op drie schaalniveaus maakte het extra hybride. Zo heeft de winnaar ervoor gekozen om geen drie schaalniveaus uit te werken. Ook met andere eisen zijn jury en bestuur overigens coulant omgegaan, vanuit de overweging dat het een ideeënprijsvraag betreft. 

 

Wat zijn zoal de lessen? De procesorganisatie wordt ingezet als onderdeel van ruimtelijke oplossingen, met een andere rol voor de ontwerpers zelf (meer als makelaar dan als vormgever). Inzichten in de ruimtelijke implicaties en de gevolgen van procesorganisatie biedt een toevoeging aan de theorie en discussie over energietransitie. De burgerbetrokkenheid is veelal geïnterpreteerd als ‘maatschappelijk initiatief’ en minder als ‘beleidsparticipatie’ of ‘maatschappelijke participatie’, waaruit een vertrouwen in actief participeren straalt (zie ook rapport WRR-88: ‘Vertrouwen in burgers’). De ‘coöperatie’ wordt in een derde van de inzendingen aangedragen als oplossende intermediair. Daarnaast wordt ruimte geboden aan ‘directe democratie’, nieuwe spelers in de planningsarena en experimenten om te toetsen en te leren. Sociale media worden benut voor participatie (crowdsourcing).

De inzendingen maken duidelijk dat energie en landbouw goede mogelijkheden bieden voor economische waardencreatie. Maatschappelijke betrokkenheid wordt als belangrijk onderdeel naar voren gebracht van duurzame waardencreatie, dat daarmee meer is dan (reguliere) economische ontwikkeling.

 

Er worden ook enkele kritische noten geplaatst. Zo lijkt de ‘state of the art kennis’ te weinig benut. Het bijeenbrengen van burgers is geen panacee; partijen hebben hun belangen, machtsmiddelen en opvattingen. Er wordt gesteld dat een andere overheid nodig is, maar de werkelijke implicaties voor de overheid komen nauwelijks aan bod. En er wordt amper kritisch gereflecteerd op de opgave. Waarom zijn plannen überhaupt op de plank blijven liggen in al die jaren? Is burgerbetrokkenheid inderdaad de oplossing voor de totstandbrenging van initiatieven of lagen er andere redenen aan ten grondslag?

 

Voor andere regio’s  kunnen onder meer de procesontwerpen en diverse inhoudelijke ideeën bijvoorbeeld ten aanzien van energietransitie interessant zijn. Maar wees wel kritisch of het binnen de eigen context past.

 

De inzendingen

Na deze beschouwingen is het de beurt aan de prijswinnende teams om hun inzending in kort bestek te presenteren. Samen Pionieren ontvouwt zijn netwerkstrategie voor gebiedsontwikkeling: ‘van mensen’ in plaats van ‘voor mensen’, van ‘ruimte en eindbeeld’ naar ‘tijd en proces’ en met een veranderende rol van overheid, bewoners en professionals. Tijdig gezamenlijk interveniëren voorkomt het doorslaan in een negatieve aandacht en focus. De ruimtelijke kwaliteit is namelijk afhankelijk van de sociaaleconomische basis.

Het team van 7Sprong benadrukt de kansen die de 7%-regeling biedt om in de vorm van ‘vrije grond’ als katalysator te werken voor duurzame waardencreatie. Het is belangrijk om vanuit het perspectief van de burger te kijken, om bijvoorbeeld te concluderen dat ‘warmte’ de grootste energiekosten vergt, terwijl windenergie vooral een nationale zaak is. Het is daarmee ook een pleidooi tégen de modernistische vervreemding van functiescheiding en vóór een connectieve samenleving waarin de burger als in een zwerm haar zelforganisatie leidt en aldus het kleine geleidelijk massa kan krijgen.

Veennet zoekt de oplossing in het meebewegen met krimp door vanuit het perspectief van de burger in het netwerk te interveniëren. Zo wordt ingespeeld op een veranderende leefradius, waarbij het vervoerssysteem wordt aangepast aan meer bewegingen tussen dorpen onderling. In de landbouw worden bijvoorbeeld door alternatieve teelten ten behoeve van waterberging en energieteelt de marges gewijzigd tot een lagere bovengrens en hogere ondergrens. De overheid krijgt meer een faciliterende rol om initiatiefnemers in het zadel te helpen.

‘Wat weet een boer van saffraan’ legt de focus op de agrarische sector als drager van het landelijk gebied. Initiatieven hebben veel ruimtelijke potenties, zoals het ‘energie-erf’. Ondermekoar heeft voor de inzending veel profijt gehad van contact met bewoners via facebook, zo ontstond bijvoorbeeld het idee van de ‘tank- en proatplek’. ‘Maak samen meer van je land’ richt zich eveneens op de landbouw en de mogelijkheden voor een biomassacascade en regionale samenwerking ten aanzien van reststromen.

 

Na deze sneltrein van ideeën werd Tjeerd Talsma, gedeputeerde in Noord-Holland, gevraagd te reageren. Natuurlijk vraagt een vertaling van de resultaten maatwerk, want de regio’s verschillen sterk, en ook de gebieden binnen de regio’s. Want Texel kan best wat krimp gebruiken, terwijl Den Helder bevolkingsafname wel als probleem ervaart. Noord-Holland zal in ieder geval graag weer meedingen bij de 10e prijsvraag. Wel vraagt hij zich af wat van de overheid wordt verwacht, als inzenders spreken over de behoefte aan ‘andere bestuurders’. En waar bevindt zich de veelgeprezen ‘state of the art kennis’? Denk in ieder geval ook aan biovergassing, dat is efficiënter dan houtkachels. Het klinkt interessant, maar wat wordt bedoeld met streekdeals en streekschappen? En ook een aanpassing van fietspaden en busverbindingen op basis van schoollocaties klinkt intrigerend. Hopelijk kan de Eo Wijers-stichting zich naar de 10e prijsvraag verder evolueren, bijvoorbeeld ten aanzien van de maatschappelijke relevantie van gebiedsontwikkelingsplannen of energietransitie.

 

Workshops

 

Afronding

Het proces in de Veenkoloniën gaat gewoon door, of zoals de gedeputeerde verzocht, krijgt een vervolg in Eo Wijers-prijsvraag 9.1. Pieter Winsemius is ook nog steeds bereid zijn steun te verlenen aan het vervolgtraject, net als een blijvende betrokkenheid vanuit het Bureau en de vakjury van de Eo Wijers-stichting.

Het NIROV biedt tevens een nieuw ‘kennisknooppunt krimp’, dat als kennisloket en –agenda zal gaan fungeren voor vraagstukken op lange termijn. De publicatie ‘Kennis van Krimp’ sorteert hierop voor.

 

Cees Anton de Vries sluit af met een reflecterende beschouwing op de middag. Hij ziet met name een ontwapenende betrokkenheid bij iedereen: bescheidenheid gekoppeld aan excellente professionaliteit. In het voorbereidingstraject van de 9e prijsvraag waren er soms adempauzes nodig, momenten dat niemand het meer wist. Dan ontstaan vanuit een functionele verwarring cross-overs waaruit metaforische duidingen als de ‘comfortzone’ ontstaan. Die stap is moeilijk in wetenschappelijke termen te vatten. Een traject als deze van de Eo Wijers zorgt voor een eutrofiëring van het vakgebied: het biedt experimenteerruimte en verrijkt de professie met principes en methodes. Daarin kan bescheiden, excellente mensen een platform worden gegeven, en wordt de hooggewaardeerde hulp geboden aan provinciale bestuurders. En nu een punt achter dit hoofdstuk, maar de Eo Wijers-stichting gaat voort!

 

 

 

Programma:

 

12.30-13.00 Inloop met broodjes
13.00-13.10 Welkom  door Hans Leeflang, voorzitter van de Eo Wijers-stichting
13.10-13.30 Een waardering van de uitkomsten van de prijsvraag wat betreft betrokkenheid van de regio en de rol van de overheid. Door Corné Paris van bestuur Eo Wijers-stichting
13.30 -14.00 De hoofdlijnen van de plananalyse. Wat zijn de vernieuwende elementen en oplossingen in de inzendingen en in hoeverre zijn ze bruikbaar voor andere regio’s?
Door Annet Kempenaar van Wageningen Universiteit. Discussie.
14.00 -14.45 Toelichting door de drie prijswinnaars op hun inzendingen.
14.45-15.00 Pauze
15.00-16.15 Drie workshops rondom de prijswinnaars en de eervolle vermeldingen.
16.15-16.45 Terugblik met commentaar van Cees Anton de Vries (OREGAME) en een analyse over de betekenis voor de ruimtelijke ontwikkeling in Nederland onder leiding van Hans Leeflang.

 

 

Meld u nu aan voor de slotconferentie op 31 mei a.s.

Dhr/Mevr. *
Voorletters: *
Achternaam: *
Roepnaam:
Organisatie:
Functie:
Adres: *
Postcode en plaats: *
Telefoon:
E-mail adres: *
Betrokken bij Eo Wijersnetwerk als:
<h1>eowijers.nl sitemap:</h1> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1090">Voorpagina</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1032">Nieuws</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1094">Prijsvragen</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1124">Hoe verloopt een Eo Wijers-prijsvraag?</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1169">2014-2015: Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1217">Plananalyse RUG 10e prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1216">Film: Van droom naar daad</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1215">Vier beste inzendingen: het vervolg</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1214">Magazine Naar een energieneutrale Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1213">Presentatie CleantechLab bestuur Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1210">Uitkomsten Atelier Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1211">Slotbijeenkomst Jaar van de Ruimte</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1205">Prijsuitreiking 11 september, Deventer</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1207">Juryrapport</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1203">Tentoonstelling 24x energieneutraal</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1204">Reizende tentoonstelling Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1191">Prijsvraagbrochure Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1197">Verslag Transitiemarkt 16 januari 2015</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1193">Verslag Transitiemarkt 12 december 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1194">Video Prijsvraagopgave: 'Kado aan de regio'</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1196">Cleantech regio Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1198">Nieuwsbrief en LinkedIn-groep</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1189">Jury Eo Wijers-prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1199">Interview Yttje Feddes en Hans Leeflang</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1195">Informatiebundel Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1192">Inschrijven voor de prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1188">Kandidatenbundel 'Stedelijke Regio's in transitie'</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1187">Bekendmaking Prijsvraagregio 4 september 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1181">Tiende prijsvraag 'Stedelijke regio's in transitie</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1184">Vierde werkconferentie 22 mei 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1183">Derde werkconferentie 27 maart 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1182">Tweede werkconferentie 23 januari 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1180">Eerste werkconferentie 14 november 2013</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1176">planning werkconferenties 2013-2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1172">Startbijeenkomst 20 juni 2013</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1138">2011-2012: VeenkoloniŽn</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1177">Klankbordgroep bijeenkomst 5 juli 2013</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1158">Uitslag Eo Wijers-prijsvraag 2011-2012</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1175">Sociale media in prijsvraag 2011-2012</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1178">Prijsvraag in beeld: documentaire over 9e Eo Wijer</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1165">Plananalyse</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1162"><b>Slotconferentie 31 mei 2012</b></a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1164">Juryrapport </a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1161">Analyse van de plannen</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1148">Verslag Veenmarkt, 6 september 2011</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1153">Verslag Veenmarkt, 12 oktober 2011</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1156">Virtuele Veenmarkt</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1149">Prijsvraagbrochure</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1150">Prijsvraagdocumenten voor deelnemers</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1152">Vragen en antwoorden</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1186">Kandidatenbundel 9e prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1209">Gedachten over krimpopgave Veenkolonien</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1151">Werkconferenties 2010/2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1157">Eindejaarsconferentie 7 dec 2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1144">Verslag manifestatie, 28 april 2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1141">Manifestatie 28 april 2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1142">Aanmeldingsformulier</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1143">Manifestatie 20 januari 2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1130">Startconferentie 22 januari 2010</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1132">Werkconferentie 23 april 2010</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1133">Werkconferentie 17 juni 2010</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1134">Werkconferentie 2 september 2010</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1135">Werkconferentie 19 november 2010</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1131">Organisatie ronde 2010-2011</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1139">Vak- en Streekjury 2011-2012 </a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1159">Stellingen van de vakjury</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1201">Artikel energietransitie n.a.v. 9e prijsvraag</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1077">2008-2009: Deltapoort en Vechtstreek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1122">Deltapoort na de prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1123">Vechtstreek na de prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1083">Inzendingen Deltapoort</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1121">Inzendingen Vechtstreek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1119">Juryrapport</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1116">Streekjury's</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1113">Brochure en wedstrijdprogramma (download)</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1089">Werkconferenties Prijsvraagronde 2008</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1038">2006: ... tegen de stroom in en met de stroom mee</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1067">Juryrapport</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1070">Jury</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1072">Prijsuitreiking</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1106">Toekomst IJmeer/ Perspectief van Pampus</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1202">Oplevering Essche Stroom</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1179">Gedachtegoed 7e prijsvraag werkt door</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1137">Plananalyse 7e en 8e prijsvraag</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1040">2001: Grenzeloze beweging</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1062">1998: Wie is er bang voor het lege programma?</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1063">1995: Inside Randstad Holland</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1064">1991: Het Stromende Stadsgewest</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1065">1989: Stad en Land op de Helling</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1066">1985: Nederland Rivierenland</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1053">Eo Wijers-stichting</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1059">Doelstelling</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1060">Resultaten en geschiedenis</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1100">Organisatie</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1061">Bestuur</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1102">Vakjury</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1096">Secretariaat</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1099">Het Bureau</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1092">Vrienden van Eo Wijers</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1027">Publicaties</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1109">Publicaties van stichting</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1166">Plananalyse prijsvraag VeenkoloniŽn</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1163">Juryrapport Prijsvraag VeenkoloniŽn</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1036">Plananalyse 7e en 8e prijsvraag</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1073">Publicaties over stichting</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1168">Artikelen</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1154">Ontwerpen aan de regio</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1117">Een kwart eeuw Eo Wijers-stichting</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1218">Essay: Ontwerpen in de regio</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1219">Advies Kwartiermakers Eo Wijers-stichting</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1093">Persberichten</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1212">Persbericht 'CleanTechLab opgericht'</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1208">Prijsuitreiking Stedendriehoek 11 september 2015 </a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1136">Hans Leeflang spreekt op BNSP congres</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1145">Prijsvraag 2011-2012: Veenkolonien</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1023">Contact</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1080">Adresgegevens</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1082">Disclaimer</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=100">Zoekresultaten</a><br />