Kennismaking met de Veenmollen en Zandhazen op de tweede veenmarkt

Erica, 12 oktober 2011

 

Op de herfstige namiddag van 12 oktober heeft ontwerpend Nederland zich verzameld in de voormalige turfstrooiselfabriek 'De Fijnfabriek' te Erica voor een volgende in de reeks veenmarkten in het kader van de negende Eo Wijers-prijsvraag.

Na een goedbezochte eerste Veenmarkt in Veendam , waarbij een inhoudelijke introductie van de sociaal-geografische, energie-, water- en landbouwopgave voor de Veenkoloniën aan bod kwam, is de veenmarkt dit keer geheel gewijd aan de bevolking uit de streek. Het doel van de bijeenkomst is om deelnemers van de prijsvraag inzicht te geven in wat speelt bij de bevolking en de kans te geven met een afvaardiging in contact te komen.

 

De zaal is wederom goed gevuld, om niet te zeggen overvol, waaronder in het bijzonder op de eerste rij de vertegenwoordigers van de dorpsbelangenverenigingen. Daarnaast zijn er afgevaardigden uitgenodigd van Kamer van Koophandel, Rabobank, voor- en tegenstanders van windenergie, zorginstelling Oosterlengte, onderwijs (OSG), woningbouwvereniging Acantus en innoverende bedrijven (FINN en GeoPlus). Kortom, mensen die met hun voeten in de Veenkoloniën staan.

 

Doordat dagvoorzitter Baukje Galama verlaat is, bijt Rink Vegelin de spits af met enkele praktische mededelingen. Zo staat er ook deze avond wederom een heerlijke streekmaaltijd klaar. En vanwege een documentaire die over de prijsvraag en de streekjury wordt gemaakt, worden ook deze namiddag en avond beelden opgenomen.

 

Het puzzelstukje 'bevolking', dat naast energie, water en landbouw een bouwsteen vormt in de prijsvraagopgave, is het belangrijkste puzzelstukje aldus burgemeester Galama: de prijsvraag kan alleen worden gewonnen als de harten van de mensen worden gewonnen. In dialoog met de bevolking: om aansluiting te zoeken bij de praktijk, om vanuit laag schaalniveau uit te zoomen naar de grotere verbanden in de regio en om zodanig een communicatiestrategie en draagvlak uit te denken dat het plan haalbaar is.

In dat kader hebben de deelnemers voorafgaand aan deze veenmarkt vragen kunnen insturen, die plenair worden voorgelegd aan de streekdeskundigen in de zaal. Zij zouden ook na het plenaire deel verdeeld over het gebouw klaar staan om individuele vragen te beantwoorden.

 

 

Vragen uit de zaal aan de zaal

De eerste vraag luidt 'Waar bent u trots op in de Veenkoloniën?'. Henk Bulder van Stichting Platform Storm is trots op de openheid, rust en ruimte. Vandaar dat velen in de regio ageren tegen de plaatsing van windmolens.

Een bewoner uit het onderwijs roemt de bewoners, die een actieve houding kennen, vaak lid zijn van een vereniging en van oudsher een sterke sociale samenhang hebben. Hij vindt het daarom belangrijk dat de sociale structuren in de dorpen in stand blijven.

 

'Hoe is de bereidheid voor mantelzorg?' Er is een zekere bereidheid, omdat men vaak al lang bij elkaar in de buurt wonen, vertelt Ger Bakker. Volgens Aad van Nijhof is er van oorsprong wel een sterk nabuurschap, maar is de mantelzorg de laatste tijd tanend. Door globalisering vervagen ook hier de normen en waarden, en verdwijnt de vanzelfsprekendheid van naburige hulpvaardigheid.

 

Uit de zaal klinkt de vraag van twee ontwerpers hoe tegen regelgeving wordt aangekeken ofwel: 'waar zit de overheid in de weg?' Aad van Nijhof ziet de obstructie vooral in de traagheid van handelen van de overheid, waardoor informatie vaak te laat aankomt. Bernard Stikhout loopt niet zozeer tegen regelgeving van de overheid aan, omdat het wijk- of dorpsgericht werken erg doeltreffend is. De verantwoordelijk wethouder en ambtenaar zitten bij het wijkoverleg, zodat de lijnen kort zijn. Er is per dorp of wijk een uitvoeringsagenda opgesteld, waarvan al grote delen tot realisatie zijn gekomen. Deze werkwijze wordt door de bevolking hoog gewaardeerd. Daaruit blijkt al wel het belang van een goede communicatie, waarbij naar de lokale behoeften wordt gekeken en gehandeld. Een opbouwwerker uit zijn scepsis over de regelgeving in het buitengebied: agrariërs lopen tegen moeilijkheden aan bij het instandhouden van hun bedrijf en tegelijkertijd wordt een nieuwe invulling van vrijkomende agrarische bebouwing lastig gemaakt door milieuregelgeving vanuit omliggende bedrijven. Roel de Haas beaamt dit: er moet in het gebied ook gewoon worden gewerkt, en dit botst regelmatig met de belangen van diegenen die voor hun rust in het gebied zijn komen wonen.

 

En die bevolking?

'Hoe zit de bevolkingssamenstelling in elkaar?' stelt burgemeester Galama als de volgende vraag. Zijn het grote of kleine families, komt men uit de regio of van buiten? Dat blijkt per dorp sterk te verschillen: aantrekkelijke dorpen kennen veel 'drentenieren', andere minder. Maar de mensen die van buiten in de regio zijn komen wonen stellen zich in veel gevallen wel actief op in verenigingen, wellicht omdat zij juist ongebonden zijn en de tijd ervoor hebben. Na een peiling in de zaal blijkt ook zeker de helft van de vertegenwoordigers van de dorpsbelangen niet in de regio te zijn geboren. Het religieuze karakter speelt soms eveneens op de achtergrond nog een rol, bijvoorbeeld of in een dorp carnaval wordt gevierd, zo meldt de voorzitter van de Barger-Compascuumse carnavalsvereniging. Anderzijds zijn scholen met een eigen religieus karakter genoodzaakt om binnen een dorp te fuseren.

Henk Schiphuis benadrukt het ondernemerschap, waarmee de Veenkoloniën groot zijn geworden. Vooral de middenstand, die juist zo belangrijk is voor de levendigheid en sociale structuur van een dorp, lijdt onder de huidige trend. En scholing is van belang, ook ambachtelijk onderwijs.

 

'Hoe kijkt de bevolking aan tegen de leegstand van huizen, tegen migratie en vergrijzing?' vraagt een ontwerper uit de zaal? De heer Löhr, voormalig slager uit Emmer-Compascuum, ziet nog wel mogelijkheden voor verbetering van de dorpsopbouw: er is in het dorp geen bejaardenhuis en voor veel oudere Emmer-Compascuumers is het een straf om op de oude dag vanuit het dorp naar een verzorgingshuis in Emmen te moeten verhuizen. En natuurlijk zijn de winkelvestigingen van belang. De vertegenwoordiger van dorpsbelangen Valthermond voegt daaraan toe dat het door de krimp onzeker wordt of je huis wel verkoopbaar zal zijn als je doorstroomt naar een verzorgingsflat. Een ander voegt hieraan toe dat er te weinig starters- en aanleunwoningen worden gebouwd, wat de krimp in de dorpen verergert.

 

De dagvoorzitter opent een volgende vraag: "Wat is de tendens onder agrariërs ten aanzien van het wegvallen van subsidies?" Harbert ten Have, akkerbouwer te Exloërmond, verwacht dat Drente zich opnieuw als energieregio op de kaart zal kunnen zetten. Peter van de Klok vertelt dat in Friesland boeren al druk bezig zijn met het optimaliseren van hun grondgebruik ten behoeve van de productie van grondstoffen voor biodiesel. Volgens Henk Bulder zal de agrarische sector innovatie nodig hebben om goedkoper te kunnen gaan produceren, bijvoorbeeld bioraffinage van mest in gas en kunstmestvervanger. Ondernemer Jan Loots ziet toekomst in energiebesparing in de vorm van isolatie met streekproducten zoals hennep, houtwol of vlas.

 

Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat de geprijsde sociale samenhang in contrast staat met het imago dat de Veenkolonisten prat gaan op hun vrijheid, onafhankelijkheid en ruimte. Klopt dat? Henk Bulder meent dat de autochtone bewoner weinig zeurt, maar daardoor helaas ook veel laat gebeuren. Als men klaagt is dit binnenskamers. Een ander legt dit juist uit als verdraagzaamheid bij de autochtone Veenkolonist: 'Nait soezen deurbroezen' (niet zeuren maar doen). 

 

Als slotvraag formuleert Baukje Galama aan de zaal: "Wat verwacht u van de plannen?" Leefbaarheid en saamhorigheid worden geopperd. Daarbij is werkgelegenheid van groot belang, aangepast aan het toekomstige arbeidspotentieel. En zoiets als een goed kabelnetwerk, zodat van huis uit gewerkt kan worden.

Maar bijvoorbeeld ook goede recreatieve voorzieningen. Het landschap zou meer diepgang krijgen als het niet enkel via de dorpslinten maar ook vanaf andere paden beleefbaar zou zijn. Henk Schiphuis oppert om de twee aantrekkelijke gebieden aan weerszijden van de Veenkoloniën (nl. Hondsrug en Westerwolde) via het gebied met elkaar te verbinden, zodat recreanten de Veenkoloniën in worden getrokken. Akkerbouwer Harbert ten Have ziet wel een gevaar in het verder ontwikkelen van het gebied als consumptielandschap: het moet niet ten koste gaan van een effectief productielandschap. Een ondernemend en ontwikkelend productielandschap sluit het consumptielandschap van rust en ruimte niet uit, concludeert Baukje Galama. Oplossingen die op deze mengvorm inspelen kunnen gegarandeerd rekenen op draagvlak in de streek.

 

Kans voor individuele onderonsjes

Na dit plenaire deel laat het gezelschap zich een heerlijke maaltijd smaken en horen de deelnemers de streekvertegenwoordigers aan de tafels uit over uiteenlopende onderwerpen. Er ontwikkelen zich interessante gesprekken tussen de gestoofde parelhoen en verse paling door. Veel ontwerpers blijken hun idee al aardig ver te hebben uitgedacht, want de deadline van 6 januari komt snel dichterbij. In de teams hebben vaak verschillende disciplines elkaar gevonden, hoewel met name economen soms moeilijk te vinden zijn. Vele onderwerpen passeren de revue: het vroege opstaan van boeren, aantrekkingskracht van jaarlijkse dorpsfeesten, winst van windmolens, dorpsverschillen op het zand en het veen, plaats- en tijdonafhankelijk werken in inloopkantoren, de grootschalige energieopgave, demografische modellen, enzovoort. Het lijkt een onmogelijke ontwerpopgave te betreffen, zoveel uiteenlopende belangen als er zijn. Maar op lokaal niveau moet uiteindelijk de synergie kunnen worden gevonden.

 

De eer is aan Leontien Kompier als de voorzitter van de streekjury om de avond af te sluiten. Gezien de geanimeerde gesprekken door het hele gebouw werd ook deze veenmarkt besteed aan een gesprek over een goede toekomst voor de Veenkoloniën. De Veenkoloniën zijn als prijsvraagregio uit de bus gekomen vanwege de nadruk op de bevolkingsparticipatie. En hier waren ze: trotse pioniers, mensen uit het gebied of die hier zijn komen worden, mensen die mondig zijn of stiller; ze hebben u  allemaal iets te vertellen. Aan de ontwerpers de uitdaging er iets van te maken! Zoals dagblad Trouw op deze dag bericht: ieder idee is welkom!

De behoefte aan een derde veenmarkt blijft in het midden, want de stemming geeft zowel voorstanders als mensen die het op deze termijn niet meer zinvol achten. De streekjuryvoorzitter eindigt met een dankwoord voor de organisatie, de bewoners, ondernemers, bestuurders, belangenbehartigers en een ieder die is gekomen. En aan de ontwerpers: veel succes! 

 

 

Programma 2de EO Wijers Veenmarkt 12 oktober

 

Informatie vergaren door in gesprek te gaan met mensen uit de Veenkoloniën

 

Doel:     Verdieping op het puzzelstuk bevolking;

             

Waar:    Fijnfabriek, Peelstraat 160, Erica (= via parkeerterrein Green Meet’s Hotel)

 

Duur:    17.00u tot circa 20.30 uur

 

 

--------------------------------------------

Programma

 

17.00:   Inloop met koffie/thee
17.30: Welkom en inleiding door burgemeester B. Galama van Stadskanaal (dagvoorzitter)
17.45: Plenaire beantwoording algemene vragen van ontwerpers door aanwezigen vanuit het gebied onder leiding van de dagvoorzitter. Ook kunnen vragen aan de ontwerpers worden gesteld door de aanwezigen uit de regio.
18.30:  

Pauze en lopend buffet

18.45: Start individuele uitwisseling informatie en beantwoording vragen. Hierbij zullen de uitgenodigde aanwezigen uit het gebied zich verdelen over het gebouw en aan tafels vragen van ontwerpers beantwoorden.

(Ondertussen kan nog steeds verder worden genoten van het buffet)

 

20.15: 

Afsluiting door burgemeester L. Kompier van Vlagtwedde (voorzitter Streekjury).

-------------------------------

Download Flash Player om deze video te bekijken.
<h1>eowijers.nl sitemap:</h1> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1090">Voorpagina</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1032">Nieuws</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1094">Prijsvragen</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1124">Hoe verloopt een Eo Wijers-prijsvraag?</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1169">2014-2015: Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1217">Plananalyse RUG 10e prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1216">Film: Van droom naar daad</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1215">Vier beste inzendingen: het vervolg</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1214">Magazine Naar een energieneutrale Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1213">Presentatie CleantechLab bestuur Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1210">Uitkomsten Atelier Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1211">Slotbijeenkomst Jaar van de Ruimte</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1205">Prijsuitreiking 11 september, Deventer</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1207">Juryrapport</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1203">Tentoonstelling 24x energieneutraal</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1204">Reizende tentoonstelling Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1191">Prijsvraagbrochure Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1197">Verslag Transitiemarkt 16 januari 2015</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1193">Verslag Transitiemarkt 12 december 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1194">Video Prijsvraagopgave: 'Kado aan de regio'</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1196">Cleantech regio Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1198">Nieuwsbrief en LinkedIn-groep</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1189">Jury Eo Wijers-prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1199">Interview Yttje Feddes en Hans Leeflang</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1195">Informatiebundel Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1192">Inschrijven voor de prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1188">Kandidatenbundel 'Stedelijke Regio's in transitie'</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1187">Bekendmaking Prijsvraagregio 4 september 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1181">Tiende prijsvraag 'Stedelijke regio's in transitie</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1184">Vierde werkconferentie 22 mei 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1183">Derde werkconferentie 27 maart 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1182">Tweede werkconferentie 23 januari 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1180">Eerste werkconferentie 14 november 2013</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1176">planning werkconferenties 2013-2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1172">Startbijeenkomst 20 juni 2013</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1138">2011-2012: VeenkoloniŽn</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1177">Klankbordgroep bijeenkomst 5 juli 2013</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1158">Uitslag Eo Wijers-prijsvraag 2011-2012</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1175">Sociale media in prijsvraag 2011-2012</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1178">Prijsvraag in beeld: documentaire over 9e Eo Wijer</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1165">Plananalyse</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1162">Slotconferentie 31 mei 2012</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1164">Juryrapport </a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1161">Analyse van de plannen</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1148">Verslag Veenmarkt, 6 september 2011</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1153"><b>Verslag Veenmarkt, 12 oktober 2011</b></a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1156">Virtuele Veenmarkt</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1149">Prijsvraagbrochure</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1150">Prijsvraagdocumenten voor deelnemers</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1152">Vragen en antwoorden</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1186">Kandidatenbundel 9e prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1209">Gedachten over krimpopgave Veenkolonien</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1151">Werkconferenties 2010/2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1157">Eindejaarsconferentie 7 dec 2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1144">Verslag manifestatie, 28 april 2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1141">Manifestatie 28 april 2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1142">Aanmeldingsformulier</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1143">Manifestatie 20 januari 2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1130">Startconferentie 22 januari 2010</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1132">Werkconferentie 23 april 2010</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1133">Werkconferentie 17 juni 2010</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1134">Werkconferentie 2 september 2010</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1135">Werkconferentie 19 november 2010</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1131">Organisatie ronde 2010-2011</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1139">Vak- en Streekjury 2011-2012 </a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1159">Stellingen van de vakjury</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1201">Artikel energietransitie n.a.v. 9e prijsvraag</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1077">2008-2009: Deltapoort en Vechtstreek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1122">Deltapoort na de prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1123">Vechtstreek na de prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1083">Inzendingen Deltapoort</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1121">Inzendingen Vechtstreek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1119">Juryrapport</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1116">Streekjury's</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1113">Brochure en wedstrijdprogramma (download)</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1089">Werkconferenties Prijsvraagronde 2008</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1038">2006: ... tegen de stroom in en met de stroom mee</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1067">Juryrapport</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1070">Jury</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1072">Prijsuitreiking</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1106">Toekomst IJmeer/ Perspectief van Pampus</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1202">Oplevering Essche Stroom</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1179">Gedachtegoed 7e prijsvraag werkt door</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1137">Plananalyse 7e en 8e prijsvraag</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1040">2001: Grenzeloze beweging</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1062">1998: Wie is er bang voor het lege programma?</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1063">1995: Inside Randstad Holland</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1064">1991: Het Stromende Stadsgewest</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1065">1989: Stad en Land op de Helling</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1066">1985: Nederland Rivierenland</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1053">Eo Wijers-stichting</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1059">Doelstelling</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1060">Resultaten en geschiedenis</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1100">Organisatie</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1061">Bestuur</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1102">Vakjury</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1096">Secretariaat</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1099">Het Bureau</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1092">Vrienden van Eo Wijers</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1027">Publicaties</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1109">Publicaties van stichting</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1166">Plananalyse prijsvraag VeenkoloniŽn</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1163">Juryrapport Prijsvraag VeenkoloniŽn</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1036">Plananalyse 7e en 8e prijsvraag</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1073">Publicaties over stichting</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1168">Artikelen</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1154">Ontwerpen aan de regio</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1117">Een kwart eeuw Eo Wijers-stichting</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1218">Essay: Ontwerpen in de regio</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1219">Advies Kwartiermakers Eo Wijers-stichting</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1093">Persberichten</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1212">Persbericht 'CleanTechLab opgericht'</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1208">Prijsuitreiking Stedendriehoek 11 september 2015 </a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1136">Hans Leeflang spreekt op BNSP congres</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1145">Prijsvraag 2011-2012: Veenkolonien</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1023">Contact</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1080">Adresgegevens</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1082">Disclaimer</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=100">Zoekresultaten</a><br />