Onderstaande vragen zijn binnengekomen via prijsvraag@eowijers.nl 

Ga direct naar discussieplatform om bijvoorbeeld teamgenoten te zoeken of opmerkingen te plaatsen.

 

1. Beoordelingscriteria (p. 18): Wat is/zijn/wordt gezien als de uitgangspunten voor de ruimtelijke kwaliteit?

De beoordeling van ruimtelijke kwaliteit is gebaseerd op de oude drie-eenheid van Vitruvius: belevingswaarde, gebruikswaarde en toekomstwaarde. In eigentijdse termen schoonheid, functionaliteit, stevigheid  Dit alles binnen de context van de regionale opgave: wat is specifiek voor de Veenkoloniën en hoe verhouden de ideeën voor het hier en nu en de toekomst zich tot de geschiedenis van het gebied.

 

2. Quick Scan: Hoe wordt de quick scan gewogen in de beoordeling?
De quick scan wordt niet meegewogen in de beoordeling. De quick scan geeft een objectieve, programmatische analyse van de inzendingen en heeft als doel de jury’s te ondersteunen bij het ‘lezen’ van de inzendingen. Er wordt geen waardeoordeel geformuleerd in de quick scan.

 

3. Hoe gaat de beoordeling plaatsvinden?
Alle inzendingen worden in eerste instantie door alle juryleden individueel gelezen. Juryleden (vak- en streekjuryleden onafhankelijk van elkaar) bespreken vervolgens gezamenlijk hun bevindingen en selecteren de in hun ogen beste plannen. Vervolgens vindt overleg plaats tussen de vakjury en de streekjury. Op basis van uitgewisselde argumenten kiest de vakjury de winnende inzendingen. 

 

 4. Hoe verhouden het oordeel van de vakjury en de streekjury zich tot elkaar?

De vakjury is eindverantwoordelijk bij de beoordeling van de inzendingen. Voorafgaand aan de beoordeling wisselen vak- en streekjury van gedachten over accenten in hun jurering. Tijdens het jureringsproces komen beide jury’s bijeen om hun voorlopige bevindingen te bespreken. Uiteindelijk kiest de vakjury de winnende inzending. Voor het traject ná de prijsuitreiking is de streekjury eerstverantwoordelijk. Hiertoe overlegt ze met de vakjury.

 

5. Welke methodiek wordt gehanteerd bij de beoordeling?
Dit gebeurt middels een kwalitatieve methodiek op basis van debat tussen de juryleden, nadat alle juryleden alle inzendingen hebben bestudeerd. Er worden dus geen optellijstjes met vooraf toegekende punten gehanteerd.

 

6. Welke wegingen worden aangehouden bij de beoordeling?

Geen vooraf vastgestelde weging; doorslaggevend is de mate waarin de inzending een intelligent en aansprekend antwoord is op de vraag. De prijsvraag zet in op vernieuwing en niet op oplossingen die in vooraf vastgesteld kader van de opdrachtgever passen.

 

7. Kan er in het rapport van de jury een gemotiveerde toelichting komen op de beoordeling van elk ingediend plan afzonderlijk? Dit als compensatie voor de geïnvesteerde tijd en energie door de deelnemers. Dus niet alleen cijfers e.d., maar een beschrijving op inhoud van de afwegingen?
Ja, hoewel niet alle inzendingen evenveel aandacht zullen (kunnen) krijgen. In oude juryrapporten van Eo Wijers prijsvragen kunt u dit terug zien.

 

8. Hoe komt de competentie van elk jurylid afzonderlijk, (d.w.z. op welke criteria kunnen zij welk deskundig oordeel vellen), tot uitdrukking in de beoordelingsmethodiek? Zou dat nog wat meer toegelicht kunnen worden, dus niet alleen op functie maar ook op inhoud gekoppeld aan de criteria.

Metafoor voor de Veenkoloniën: niet iedereen kan in alles voorzien. Hoe zit dit (jury)netwerk in elkaar, wat zijn de "legenda-eenheden"?

De jury oordeelt op basis van vakinhoudelijke discussie, waarin het oordeel van elk jurylid even zwaar telt. Om deze vakinhoudelijke discussie te voeden is de jury zo samengesteld dat ieder jurylid naast een specifieke competentie (bv planeconomie, water, energie, plattelandsontwikkeling, de krimpproblematiek, bestuurlijke aspecten) een brede kijk heeft op integrale ruimtelijke oplossingen. Het staat de jury vrij om daarnaast voor specifieke onderdelen advies van externe deskundigen te vragen.

 

9. Is het mogelijk om me nog na 9 september in te schrijven?

Je kunt je ten alle tijde inschrijven ook als je team nog niet compleet is. Je schrijft je in als hoofdinschrijver en extra leden kunnen zich later bij je team aanmelden onder 'extra teamleden inschrijven'.

Mocht je om bepaalde redenen na 9 september alsnog willen inschrijven neem dan contact op met het secretariaat via prijsvraag@eowijers.nl

 

10. Op pagina 2 wordt gesproken van "plannen die op de plank zijn blijven liggen in het verleden". Welke plannen zijn dat? En waarom zijn ze blijven liggen? Welke partijen waren er bij betrokken?
Het informatiepakket bevat vele voorbeelden van plannen die in het verleden zijn gemaakt. Een internetonderzoekje zal nog veel meer opleveren. De betrokken partijen zijn in de meeste gevallen de traditionele overheidsinstanties geweest die een top-down benadering hebben gevolgd. Enkele andere initiatieven hebben geprobeerd om andere invalshoeken te gebruiken dan de traditionele plannenmakerij. Zo had de Stichting Innovatie Veenkoloniën enkele jaren geleden een initiatief om toekomstscenario’s vanuit de vier invalshoeken water, landbouw, cultuurhistorie en wonen te bedenken. Vanuit vier teams zijn zeer creatieve ideeën opgeleverd. Hoewel nooit de bedoeling dat deze scenario’s ook direct uitvoerbaar moesten zijn, was dit nou net de kritiek daarop:  “een te ver van mijn bed show!”  Dit is onder andere de reden waarom met de Eo Wijersprijsvraag voor 2012 veel nadruk gelegd worden op een bottum up benadering. Andere redenen waarom de plannen op de plank zijn blijven liggen kunnen zijn dat er niet voldoende begrip was voor de ware oorzaken van problemen, dat de oplossing niet integraal genoeg waren of dat de juiste urgentie niet aangesproken was.   

 

 

11. De prijsvraag veronderstelt dat een andere methodiek nodig is. Welke methodieken zijn in het verleden gebruikt? En waarom hebben ze niet de gewenste vruchten afgeworpen? Is er door de opdrachtgevers een analyse van de "missers" gemaakt, een evaluatie van de effectiviteit, of zijn er inzichten opgetekend? Kunnen die beschikbaar komen? Dit lijkt essentieel. Van fouten kun je leren, en tegelijkertijd voorkomt het dat telkens opnieuw (ook met deze prijsvraag) het wiel wordt uitgevonden, waardoor velen "planmoe" worden.
De missers in het verleden hebben te maken met een gevoel van “weten wat goed is voor jullie” en sectoraal aanpakken van de veronderstelde problemen. Er was geen spraken van een specifieke methodiek anders dan de traditionele aanpak van goedbedoelde visies, plannen en blauwdrukken maken. Er is geen formele onderzoek geweest naar deze aanpak en de redenen waarom dit niet geslaagd is. Misschien zou een dergelijk onderzoek de eerste stap moeten zijn in een nieuwe methodiek? De waarneming dat het anders moet dan in het verleden is ontstaan uit de eenvoudige constatering dat de problemen in de Veenkoloniën groter worden, niet kleiner. De oorzaken zijn complex en de oplossingen daarom niet eenvoudig. Het wiel moet zeker niet opnieuw uitgevonden worden, maar de aanhechting bij de naaf misschien wel. Waar zit de kern van het probleem? Wat kunnen we leren uit de oplossingen die bewoners zelf bedenken? Ons gevoel is dat begrip voor de problematiek veel dichter bij de mensen zelf liggen en dat de toekomstbestendigheid van de regio daar begint. In het verleden is de behoeften van de man op straat onderschat. De rol van de overheid zal hierin ook moeten veranderen, niet meer over de toekomst van de inwoners nadenken, maar met de mensen zelf aan de slag!

 

12. Voor de goede orde en de samenstelling en taakverdeling van ons team zijn wij benieuwd naar de verdeling van het prijzengeld, per plek en per ronde
Kunt u ons daarover informeren?

We willen hier graag zo goed mogelijk aantwoord op geven als is er niet echt een pasklaar antwoord aangezien de vakjury dit ter zijner tijd bepaald.
Het prijzengeld wordt verdeeld tijdens de prijsuitreiking over de winnaars. Dit kunnen 2 tot 4 winnaars zijn. Als de plannen even goed zijn krijgt elke winnaar een gelijk bedrag, zoniet dan wordt het bedrag naar verhouding uitgekeerd. De vakjury kiest uit de winnaars deelnemers voor de uitwerkingsfase. In de uitwerkingsfase gaan teams aan de slag om de plannen verder uit te werken onder begeleiding van de streekjury en in opdracht van de Agenda voor de Veenkolonien. Voor deze uitwerking krijgen de teams een vergoeding.

 

 
13. Het is ons niet geheel duidelijk wat wordt bedoeld met het 3e in te dienen onderdeel, de vrije communicatievorm. Gaat het hier om een (beschreven) voorstel voor communicatie met de burgers dan wel om een fysieke presentatievorm die bijgevoegd wordt bij het indienen van het prijsvraagontwerp?

 
De bedoeling van dit onderdeel van de prijsvraag is dat duidelijk wordt welke vorm u kiest  (artikelen, diapresentaties, posters, anders) waarmee u de mensen in de regio wil bereiken/ draagvlak wil creeen en hoe die vorm er uit ziet. U wordt gevraagd deze vorm te presenteren. Dat kan in fysieke en digitale vorm of alleen digitaal. 

 

Heb je meer vragen?

Stel ze via prijsvraag@eowijers.nl

Alle vragen zullen via deze site beantwoord worden.

Stel een vraag / plaats een opmerking

blog comments powered by Disqus
<h1>eowijers.nl sitemap:</h1> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1090">Voorpagina</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1032">Nieuws</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1094">Prijsvragen</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1124">Hoe verloopt een Eo Wijers-prijsvraag?</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1169">2014-2015: Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1217">Plananalyse RUG 10e prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1216">Film: Van droom naar daad</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1215">Vier beste inzendingen: het vervolg</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1214">Magazine Naar een energieneutrale Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1213">Presentatie CleantechLab bestuur Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1210">Uitkomsten Atelier Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1211">Slotbijeenkomst Jaar van de Ruimte</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1205">Prijsuitreiking 11 september, Deventer</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1207">Juryrapport</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1203">Tentoonstelling 24x energieneutraal</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1204">Reizende tentoonstelling Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1191">Prijsvraagbrochure Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1197">Verslag Transitiemarkt 16 januari 2015</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1193">Verslag Transitiemarkt 12 december 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1194">Video Prijsvraagopgave: 'Kado aan de regio'</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1196">Cleantech regio Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1198">Nieuwsbrief en LinkedIn-groep</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1189">Jury Eo Wijers-prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1199">Interview Yttje Feddes en Hans Leeflang</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1195">Informatiebundel Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1192">Inschrijven voor de prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1188">Kandidatenbundel 'Stedelijke Regio's in transitie'</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1187">Bekendmaking Prijsvraagregio 4 september 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1181">Tiende prijsvraag 'Stedelijke regio's in transitie</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1184">Vierde werkconferentie 22 mei 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1183">Derde werkconferentie 27 maart 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1182">Tweede werkconferentie 23 januari 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1180">Eerste werkconferentie 14 november 2013</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1176">planning werkconferenties 2013-2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1172">Startbijeenkomst 20 juni 2013</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1138">2011-2012: VeenkoloniŽn</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1177">Klankbordgroep bijeenkomst 5 juli 2013</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1158">Uitslag Eo Wijers-prijsvraag 2011-2012</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1175">Sociale media in prijsvraag 2011-2012</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1178">Prijsvraag in beeld: documentaire over 9e Eo Wijer</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1165">Plananalyse</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1162">Slotconferentie 31 mei 2012</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1164">Juryrapport </a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1161">Analyse van de plannen</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1148">Verslag Veenmarkt, 6 september 2011</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1153">Verslag Veenmarkt, 12 oktober 2011</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1156">Virtuele Veenmarkt</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1149">Prijsvraagbrochure</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1150">Prijsvraagdocumenten voor deelnemers</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1152"><b>Vragen en antwoorden</b></a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1186">Kandidatenbundel 9e prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1209">Gedachten over krimpopgave Veenkolonien</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1151">Werkconferenties 2010/2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1157">Eindejaarsconferentie 7 dec 2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1144">Verslag manifestatie, 28 april 2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1141">Manifestatie 28 april 2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1142">Aanmeldingsformulier</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1143">Manifestatie 20 januari 2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1130">Startconferentie 22 januari 2010</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1132">Werkconferentie 23 april 2010</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1133">Werkconferentie 17 juni 2010</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1134">Werkconferentie 2 september 2010</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1135">Werkconferentie 19 november 2010</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1131">Organisatie ronde 2010-2011</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1139">Vak- en Streekjury 2011-2012 </a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1159">Stellingen van de vakjury</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1201">Artikel energietransitie n.a.v. 9e prijsvraag</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1077">2008-2009: Deltapoort en Vechtstreek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1122">Deltapoort na de prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1123">Vechtstreek na de prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1083">Inzendingen Deltapoort</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1121">Inzendingen Vechtstreek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1119">Juryrapport</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1116">Streekjury's</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1113">Brochure en wedstrijdprogramma (download)</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1089">Werkconferenties Prijsvraagronde 2008</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1038">2006: ... tegen de stroom in en met de stroom mee</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1067">Juryrapport</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1070">Jury</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1072">Prijsuitreiking</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1106">Toekomst IJmeer/ Perspectief van Pampus</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1202">Oplevering Essche Stroom</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1179">Gedachtegoed 7e prijsvraag werkt door</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1137">Plananalyse 7e en 8e prijsvraag</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1040">2001: Grenzeloze beweging</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1062">1998: Wie is er bang voor het lege programma?</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1063">1995: Inside Randstad Holland</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1064">1991: Het Stromende Stadsgewest</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1065">1989: Stad en Land op de Helling</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1066">1985: Nederland Rivierenland</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1053">Eo Wijers-stichting</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1059">Doelstelling</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1060">Resultaten en geschiedenis</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1100">Organisatie</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1061">Bestuur</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1102">Vakjury</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1096">Secretariaat</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1099">Het Bureau</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1092">Vrienden van Eo Wijers</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1027">Publicaties</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1109">Publicaties van stichting</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1166">Plananalyse prijsvraag VeenkoloniŽn</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1163">Juryrapport Prijsvraag VeenkoloniŽn</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1036">Plananalyse 7e en 8e prijsvraag</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1073">Publicaties over stichting</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1168">Artikelen</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1154">Ontwerpen aan de regio</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1117">Een kwart eeuw Eo Wijers-stichting</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1218">Essay: Ontwerpen in de regio</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1219">Advies Kwartiermakers Eo Wijers-stichting</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1093">Persberichten</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1212">Persbericht 'CleanTechLab opgericht'</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1208">Prijsuitreiking Stedendriehoek 11 september 2015 </a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1136">Hans Leeflang spreekt op BNSP congres</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1145">Prijsvraag 2011-2012: Veenkolonien</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1023">Contact</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1080">Adresgegevens</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1082">Disclaimer</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=100">Zoekresultaten</a><br />