Eindejaars conferentie Eo Wijers-stichting

 

7 december te Amersfoort

 

Welkom

Het netwerk van de Eo-Wijers-stichting ontmoet elkaar wederom op een bijzondere plek: het historische Mariënhof, een voormalig klooster van Augustijner monniken, huisvesting van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, en thans restaurant en conferentiecentrum. Toevalligerwijs woonde Cees Anton de Vries jarenlang naast het complex en hij is zo vriendelijk de achtergrond kort toe te lichten, nadat voorzitter Hans Leeflang alle aanwezigen hartelijk welkom heeft geheten.

 

Er is de afgelopen twee jaar een intensief traject met elkaar belopen, waarbij na de bijeenkomsten op 20 januari en 28 april uiteindelijk de Veenkoloniën zijn geselecteerd als prijsvraagregio. Tegelijk is beloofd om de ‘afgevallen’ regio’s op de hoogte te houden en te blijven reflecteren op de inhoudelijke aspecten van krimp, energietransitie en ruimtelijke kwaliteit. Daarom staat deze middag in het teken van de uitwisseling en is het een genoegen dat vertegenwoordigers van de Achterhoek, Kop van Noord-Holland, Noord-Limburg, Parkstad Limburg, Waterpoort en Veenkoloniën, alsmede verschillende vakgenoten en juryleden aanwezig zijn.

 

Ook Utrechts gedeputeerde Bart Krol heet een ieder welkom. Met alle beleidswijzigingen uit Den Haag zal ook bij de provincie, die door de decentralisatie steeds meer op haar bordje krijgt, de sfeer zijn veranderd, zo kan Hans Leeflang zich voorstellen. Natuurlijk verandert er van alles en zal het voorlopig lastiger zijn om geld te regelen, maar de meeste zaken van de samenleving zullen gewoon doorgaan. Er is nu een trend dat de overheidstaken naar de decentrale instanties verschuiven. Dat neemt niet weg dat de traditie om door middel van een ontwerp tot ruimtelijke kwaliteit te komen, de Nederlander in de genen zit. In de regio’s zit nog voldoende liefde en passie voor kwaliteit, en er kan op worden vertrouwd dat hier het goede tochwel van de grond komtHet is juist bij decentralisatie belangrijk én mogelijk om van elkaar te leren: de verscheidenheid van regio’s en bewindslieden kan elkaar inspireren. Het is mede aan ontwerpers om de regionale inspiratiebronnen te ontdekken en met de regio in gesprek te gaan.

 

Voortgang in de regio’s

En dus is het tijd om te horen hoe een en ander in de verschillende regio’s is verlopen. Ook in Waterpoort speelt het economisch tij de regio parten, zo vangt Ronald Kramps van de provincie Noord-Brabant aan. De 200 miljoen van het Rijk om de verzilting aan te pakken gaat niet door. Maar de moed wordt niet opgegeven: in de gebiedsontwikkeling vormt waterkwaliteit nog steeds het uitgangspunt. Het plan van aanpak, dat in samenwerking met Cees Anton de Vries is opgesteld, zit goed doorwrocht in elkaar: het bottom-upproces is evenwichtig gericht op waarden in plaats van belangen, er wordt met open einden gewerkt, en door ieder op deskundigheid aan te spreken ontstaat een professioneel georganiseerd proces. Ook Riet Dumont merkt voor de regio Achterhoek dat bij gemeenten het water tot aan de lippen staat. Er liggen meer taken, maar er is minder geld. Toch ligt de kracht van de regio bij de inwoners (passie organiseren) en niet bij de (hoeveelheid) voorzieningen. Het waterschap kan overigens een belangrijke rol spelen in het aanjagen en uitvoeren van regionale projecten, dat wordt nog wel eens vergeten. Tenslotte: de energiekansenkaart is bijna afgerond, waarbij de eerste resultaten al perspectief biedt op inspirerende inzichten, monitoring van het energiegebruik en als onderlegger voor energieplanologie. 

Voor de Kop van Noord-Holland zijn een aantal belangrijke uitgangspunten uiteengezet in het recent opgeleverde rapport van de commissie Dwarshuis, waaronder een gebiedsagenda met cruciale projecten, aldus Miranda Reitsma. Het traject van de Eo Wijers-stichting heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd.

In Noord-Limburg heeft de voorronde van de 9e prijsvraag eveneens geholpen aan de bewustwording wat in rondom Venlo speelt, vertelt Maarten Lennis. Zoals het belang van laag-dynamische aspecten. De neiging vooral op de hoog-dynamische oost-westas te letten is verleidelijk, maar dan blijft de noord-zuidas buiten beeld. Nu wordt verder ingezet op een regiovisie, waarin betrokkenen om hun toekomstbeeld wordt gevraagd.

Thierry Goossens licht ten slotte de stand van zaken in Parkstad Limburg toe. Na de Eo Wijersconferenties is de blikrichting van ontwerpers verwijd tot aspecten als opbrengst en economie. Bij de regionale bestuurders is ‘uitvoering’ nog steeds leidend. Maar tegelijk is dat een containerbegrip geworden en gaat het te traag omdat een visie ontbreekt. Uit werkateliers is nu naar voren gekomen dat moet worden ingezet op een omschakeling naar lokale energienetwerken, onder de noemer “MijnEnergie”. Ook wordt ingezet op het IBA-programma, waarbij droom en daad worden gecombineerd. In het project Energieatlas van Dirk Sijmons wordt voor de regio gekeken naar energiewinsten (zie: http://kwhm2.org), waarbij de blik eveneens over de hier zo irrelevante landsgrenzen wordt gericht.

 

Veenmarkten in de Veenkoloniën

In de Veenkoloniën is na 28 april het prijsvraagproces in stroomversnelling geraakt. Tegelijk wordt het hele proces op film vastgelegd door Ivo Hilderink, die alvast enkele voorproefjes liet zien. In de zoektocht naar nieuwe methoden voor regionale comfortzones zijn de mensen in het gebied centraal gesteld, zo legt Letitia van der Merwe uit. In juni is de prijsvraag officieel uitgegaan. Daarna is voor de deelnemers op 6 september de eerste Veenmarkt georganiseerd, waarbij sprekers de problematiek van het gebied thematisch aanstipten. Bij sluiting van de inschrijving drie dagen later werd een onverwacht record van 68 ingeschreven teams bereikt. Hoeveel er daadwerkelijk zullen inzenden is natuurlijk nog afwachten.

De 2e Veenmarkt volgde in november, waarbij ontwerpers in contact konden komen met de mensen uit het gebied. Eerst plenair en vervolgens rustig in kleiner gezelschap de sfeer aftastend of ideeën toetsend. Bij de aanwezigen klonk de behoefte aan een 3e Veenmarkt. Deze is virtueel opgezet, om als soort gebiedsmakelaar contact te leggen tussen ontwerpers en bewoners.

Op een septemberdag was de eerste bijeenkomst van de streekjury – met zowel burgers als burgemeesters -  niet zonder slag of stoot verlopen. Een veehouder zag door tijdsgebrek geen rol voor hem weggelegd in het juryproces, en verliet de zaal. De gezamenlijke excursie van vak- en streekjury verliep meer succesvol, hoewel het uitzicht vanuit de bus door de mist tot enkele meters werd beperkt. Naar aanleiding van het gesprek die dag werd een extra criterium aan de jurering toegevoegd: een inzending dient blijk te geven van een echt Veenkoloniaal gevoel.

 

Interview met Cees Anton de Vries

Cees Anton de Vries is gelukkig met de informele ontmoetingsruimte die de Eo Wijers-stichting biedt, voor een gezelschap dat de schouders onder een mooi(er) Nederland wil zetten. Er zijn maar weinig gelegenheden als deze om elkaar zo te ontmoeten, terwijl daar wel behoefte aan is, zo stelt hij. Door de aandacht van het Eo Wijersnetwerk wordt aan regionale projecten extra cachet verleent, waarbij de invloed van een ‘blik van buiten’ niet moet worden onderschat. Naast Krimp, Energietransitie en Ruimtelijke Kwaliteit zou ‘Kracht van de Samenleving’ als vierde thema kunnen worden toegevoegd. Zie hiervoor ook het boek van Maarten Hajer [De energieke samenleving]. Vooruitgang vergt in eerste instantie hard werken. Het leren van een ander begint bij het accepteren van de uitdaging en open staan voor andere invalshoeken. De opgave van de Veenkoloniën raakte omdat men het aandurfde om een stap te zetten, vanuit de eigen comfortzone naar een nieuwe comfortzone. Dat vereist lef.

 

Deelsessies

 

Krimp in de regio Zeeuws Vlaanderen

Lees hier het verslag van deze deelsessie

 

Gebiedsontwikkeling in Waterpoort en Noord-Limburg

 

 

Energie in Parkstad Limburg en de Achterhoek

 

 

 

Behoefte aan een platform

Uit de sessies met de regio’s blijkt hoeveel energie bij de mensen in het gebied leeft. Soms staat de energie zelfs letterlijk op de kaart, zoals in de Achterhoek en in Parkstad. Yvonne van der Laan van het Ministerie van I&M acht de energiekaarten een mooi concreet middel om te zien waar vraag en aanbod zich bevinden. Kan het wellicht ook een middel zijn om tegenstand bij bewoners (tegen bijvoorbeeld windenergieparken) te overbruggen? De naam ‘MijnEnergie’ geeft al aan hoe belangrijk het is om de initiatieven vanuit de bewoners te laten opleven. De ministeries worden zodanig ingekrompen dat per beleidsthema van onderop voeding van wat er regionaal speelt zal moeten komen. Mooi dat het Waterschap dicht op deze regionale samenwerking zit.

 

Saskia Engbers van het NIROV haakt hierop in door te benadrukken dat de krachten vanuit de samenleving nu keihard nodig zijn: ofwel zoeken naar een gezamenlijke urgentie, ofwel uitgaan van de gebiedseigen krachten. Ookal mag het misschien niet zo heten in een tijd dat resultaat en daadkracht worden vereist, toch dienen ruimte om te experimenteren en visie als stip op de horizon hier altijd aan vooraf te gaan. Gebiedsontwikkeling is sterk aan het veranderen, nu de centrale sturing en stimulering niet meer vanzelfsprekend is. De Eo Wijers-werkconferenties bieden een goed platform om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

 

In de deelsessie over Zeeuws-Vlaanderen kwam de grote betrokkenheid van de provincie Zeeland bij de gemeentelijke problematiek aan de orde, zo vertelt Ton Heeren van het Interprovinciaal Overleg. Ook andere provincies zijn zoekende naar hun nieuwe rol: enkel landelijk of ook stedelijk gebied, welke rol in de gebiedsregie, hoe omgaan met minder economisch draagkrachtige opgaven als water en natuur? De krimp blijkt in Zeeuws-Vlaanderen niet alleen in onverkoopbaar vastgoed te zitten, maar ook in demografische ontwikkelingen en kredietmogelijkheden.

 

Een volgende conferentie is op 31 mei 2012 voorzien, wanneer de lessen uit de inzendingen voor de Veenkoloniën beschikbaar zijn voor nadere geïnterpreteerd en kunnen uitstralen op de andere regio’s. Daarnaast is de plananalyse van Wageningen Universiteit dan afgerond. En bureau BVR heeft aangeboden om de regio’s te ondersteunen in het implementeren van de ontwerpideeën.

Hans Leeflang vertrouwt in navolging van Bart Krol en Cees Anton de Vries erop dat de ontwikkeling van Nederland zich ook los van de politiek zal afspelen, waar het zich altijd afspeelt: bij de mensen. Ook na 31 mei zal de Eo Wijers-stichting regio’s bijstaan in het verbinden van de vakwereld  met de krachten in de streek. In het kader van Vrijwilligersdag bedankt Letitia van der Merwe een ieder nog eens hartelijk voor de liefdevolle inzet en professionele aandacht voor de regio’s! 

 

 

PROGRAMMA

 

Onderwerp:       Reflectie op de voortgang van de projecten in de regio

 

Datum:             woensdag 7 december 2011

Deelnemers:     Alle regio’s die zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de prijsvraagronde 2011-2012: 

                        Krimp, energietransitie en ruimtelijke kwaliteit.

 Verder het gehele Eo Wijersnetwerk waaronder Experts, Expeditie Mooi leden,Provinciale bouwmeesters,  Onderwijsinstellingen, etc.

 

Locatie:             Mariënhof Amersfoort                         

                        Kleine Haag 2

                        Amersfoort

 

Programma

 

 

13.00 – 13.30 uur         Inloop (koffie en koek)

 

13.30 – 13.50 uur         Welkom en rondje door de zaal door Hans Leeflang,

                                  

13.50 – 14.00 uur         Interview met Cees Anton de Vries 

 

14.00 – 14.10 uur         Korte filmpje Veenkoloniën, preview van de documentaire

 

14.10 – 14.30 uur         Toelichting op stand van zaken in de Veenkoloniën incl

                                    

Discussie en vragen stellen

Hoe bereidt de regio zich voor op de uitvoeringsfase en wat kunnen we nu al leren van het proces/project. Door Letitia van der Merwe en Rink Vegelin

 

14.30 -  16.00 uur         Deelsessies (inclusief koffie/theepauze)

Er vinden drie sessies plaats met elk een ander thema. Verschillende regio’s hebben een sessie voorbereid en zullen hun projecten in de regio toelichten en daarbij een vraag stellen aan de groep. Gezamenlijk zal er worden gereflecteerd vragen van de regio. Indeling sessies zie bijllage

 

16.00 – 16.20 uur         Plenaire terugkoppeling door gespreksleiders 

                       

16.20 – 16.50 uur         Hoe gaan we verder?

                                     Discussie over kennisuitwisseling tussen de provincies onderling en tussen rijk en provincie.

 

16.50 – 18.00 uur         Afsluiting en borrel

 

  


Sessie A: Energie in de regio

1: Thierry Goossens over IBA Parkstad: Parkstad, bron van Energie.

Tijdens de kickoff manifestatie van de IBA in juni is het thema Energie heel nadrukkelijk gekoppeld aan de grote transformatieopgave van de regio. Energie als vitaliteitsas. Verschillende partijen uit de regio worden samengebracht om vraag en aanbod met elkaar te matchen en op zoek te gaan naar bijzondere projecten die de regio verder helpen, die de weg wijzen naar Parkstad 2040. De thema`s zijn: energie in combinatie met nieuwe vormen van wonen en energie in combinatie met nieuwe vormen van leisure en productielandschap.

 

Parkstad doet ook mee aan het project Energieatlas van Dirk Sijmons. De atlas focust op de potenties van energieopwekking en op het transitiepad naar 2050. Ook dit project wordt geintegreerd in IBA.

 

Sessie B: Uitvoeren van de regiovisie, de regio in de benen.

 1: Ronald Kramps over Waterpoort

Door projectleiderswisseling en 'reframing' als gevolg van nieuw kabinetsbeleid heeft Waterpoort een stroeve periode gehad in het eerste kwartaal van 2011. Daarna is de vaart er flink ingekomen. Het project heeft een duidelijke focus gekregen. Daarbij is gebiedsontwikkeling de drager voor ingrepen in het hoofdwatersysteem. Er zijn middelen voor het project gereserveerd en men staat nu op het punt om de regio in te gaan met investeringsvoorstellen.

Het blijft echter lastig om de regio echt in de benen te krijgen. En regionale bestuurders echt initiatieven te laten nemen en ambtelijke handjes daarbij te regelen. 

Hoe daag je lokale initiatieven en projecten uit om mee te gaan doen met Waterpoort?

Hoe maak je als overheid de beweging naar buiten zonder dat je in de valkuil trap het zelf te gaan doen.

 

2: Maarten Lenis over Noord Limburg

Hoe haak je het bestuur aan bij een regiovisie (hoe krijg je ze enthousiast m.n. wanneer er geen grote urgente problemen spelen)  Idem de (ambtelijke) collega’s in stad en regio.

 

 

Sessie C: Demografische veranderingen in de regio

 

1: Arjan Drijgers over krimp in Zeeland

Arjan zal een toelichting geven op hun Plan van aanpak voor de gevolgen van de demografische veranderingen in Zeeland 2010-2012. Ook wel de Zeeuwse Tom-tom genoemd voor het vinden van de weg op de onverkende paden van de gevolgen van de veranderende bevolkingssamenstelling. ‘Krimp' is hierin een te eenzijdige benadering omdat de daling van de bevolking in Zeeland klein is, terwijl de impact van de vergrijzing, de ontgroening en daling van de beroepsbevolking Zeeland voor grotere uitdagingen stelt. Het gaat daarom meer om het anticiperen op de demografische veranderingen en het scheppen van een nieuw perspectief voor alle inwoners van de provincie.

 

<h1>eowijers.nl sitemap:</h1> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1090">Voorpagina</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1032">Nieuws</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1094">Prijsvragen</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1124">Hoe verloopt een Eo Wijers-prijsvraag?</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1169">2014-2015: Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1217">Plananalyse RUG 10e prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1216">Film: Van droom naar daad</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1215">Vier beste inzendingen: het vervolg</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1214">Magazine Naar een energieneutrale Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1213">Presentatie CleantechLab bestuur Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1210">Uitkomsten Atelier Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1211">Slotbijeenkomst Jaar van de Ruimte</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1205">Prijsuitreiking 11 september, Deventer</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1207">Juryrapport</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1203">Tentoonstelling 24x energieneutraal</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1204">Reizende tentoonstelling Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1191">Prijsvraagbrochure Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1197">Verslag Transitiemarkt 16 januari 2015</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1193">Verslag Transitiemarkt 12 december 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1194">Video Prijsvraagopgave: 'Kado aan de regio'</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1196">Cleantech regio Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1198">Nieuwsbrief en LinkedIn-groep</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1189">Jury Eo Wijers-prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1199">Interview Yttje Feddes en Hans Leeflang</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1195">Informatiebundel Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1192">Inschrijven voor de prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1188">Kandidatenbundel 'Stedelijke Regio's in transitie'</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1187">Bekendmaking Prijsvraagregio 4 september 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1181">Tiende prijsvraag 'Stedelijke regio's in transitie</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1184">Vierde werkconferentie 22 mei 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1183">Derde werkconferentie 27 maart 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1182">Tweede werkconferentie 23 januari 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1180">Eerste werkconferentie 14 november 2013</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1176">planning werkconferenties 2013-2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1172">Startbijeenkomst 20 juni 2013</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1138">2011-2012: VeenkoloniŽn</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1177">Klankbordgroep bijeenkomst 5 juli 2013</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1158">Uitslag Eo Wijers-prijsvraag 2011-2012</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1175">Sociale media in prijsvraag 2011-2012</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1178">Prijsvraag in beeld: documentaire over 9e Eo Wijer</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1165">Plananalyse</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1162">Slotconferentie 31 mei 2012</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1164">Juryrapport </a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1161">Analyse van de plannen</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1148">Verslag Veenmarkt, 6 september 2011</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1153">Verslag Veenmarkt, 12 oktober 2011</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1156">Virtuele Veenmarkt</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1149">Prijsvraagbrochure</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1150">Prijsvraagdocumenten voor deelnemers</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1152">Vragen en antwoorden</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1186">Kandidatenbundel 9e prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1209">Gedachten over krimpopgave Veenkolonien</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1151">Werkconferenties 2010/2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1157"><b>Eindejaarsconferentie 7 dec 2011</b></a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1144">Verslag manifestatie, 28 april 2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1141">Manifestatie 28 april 2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1142">Aanmeldingsformulier</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1143">Manifestatie 20 januari 2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1130">Startconferentie 22 januari 2010</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1132">Werkconferentie 23 april 2010</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1133">Werkconferentie 17 juni 2010</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1134">Werkconferentie 2 september 2010</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1135">Werkconferentie 19 november 2010</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1131">Organisatie ronde 2010-2011</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1139">Vak- en Streekjury 2011-2012 </a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1159">Stellingen van de vakjury</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1201">Artikel energietransitie n.a.v. 9e prijsvraag</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1077">2008-2009: Deltapoort en Vechtstreek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1122">Deltapoort na de prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1123">Vechtstreek na de prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1083">Inzendingen Deltapoort</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1121">Inzendingen Vechtstreek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1119">Juryrapport</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1116">Streekjury's</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1113">Brochure en wedstrijdprogramma (download)</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1089">Werkconferenties Prijsvraagronde 2008</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1038">2006: ... tegen de stroom in en met de stroom mee</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1067">Juryrapport</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1070">Jury</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1072">Prijsuitreiking</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1106">Toekomst IJmeer/ Perspectief van Pampus</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1202">Oplevering Essche Stroom</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1179">Gedachtegoed 7e prijsvraag werkt door</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1137">Plananalyse 7e en 8e prijsvraag</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1040">2001: Grenzeloze beweging</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1062">1998: Wie is er bang voor het lege programma?</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1063">1995: Inside Randstad Holland</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1064">1991: Het Stromende Stadsgewest</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1065">1989: Stad en Land op de Helling</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1066">1985: Nederland Rivierenland</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1053">Eo Wijers-stichting</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1059">Doelstelling</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1060">Resultaten en geschiedenis</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1100">Organisatie</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1061">Bestuur</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1102">Vakjury</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1096">Secretariaat</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1099">Het Bureau</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1092">Vrienden van Eo Wijers</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1027">Publicaties</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1109">Publicaties van stichting</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1166">Plananalyse prijsvraag VeenkoloniŽn</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1163">Juryrapport Prijsvraag VeenkoloniŽn</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1036">Plananalyse 7e en 8e prijsvraag</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1073">Publicaties over stichting</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1168">Artikelen</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1154">Ontwerpen aan de regio</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1117">Een kwart eeuw Eo Wijers-stichting</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1218">Essay: Ontwerpen in de regio</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1219">Advies Kwartiermakers Eo Wijers-stichting</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1093">Persberichten</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1212">Persbericht 'CleanTechLab opgericht'</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1208">Prijsuitreiking Stedendriehoek 11 september 2015 </a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1136">Hans Leeflang spreekt op BNSP congres</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1145">Prijsvraag 2011-2012: Veenkolonien</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1023">Contact</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1080">Adresgegevens</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1082">Disclaimer</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=100">Zoekresultaten</a><br />