Verslag van de Eo Wijers Veenmarkt

6 september 2011 te Veendam

  

 Klik op het onderwerp voor de presentatie.

 

16.00 uur Inleiding (Mw. Leontien Kompier, vz. Streekjury en burgemeester gemeente Vlagtwedde)
16.15 uur

Toelichting op de opgave (Hans Leeflang, EO-Wijersstichting)

Makelen en schakelen tussen ontwerpers

16.30 uur Bevolking (Dirk Strijker, hoogleraar Culturele Geografie, RuG)
16.50 uur Energie (Jako Jellema, coördinator Renewable Energy, stichting Energy Valley)
17.10 uur Landbouw (Aike Maarsing, voormalig LTO-bestuurder en veenkoloniaal akkerbouwer)
17.30 uur Water (Geert Nijhof, voormalig adviseur waterschap Hunze en Aa’s)
17.50 uur Vragen
18.00 uur Veenloungen (incl. uitgebreide proeverij van streekproducten) > kennismaken, informeren, vragen stellen, discussiëren en wat er verder ter tafel komt
19.30 uur Eerste indruk + afsluiting (Rein Munniksma, gedeputeerde provincie Drenthe)
                  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatievergaring op de eerste Veenmarkt

Veendam, 6 september 2011

 

Welkom

Ondanks de voorspelling van de eerste dag met guur herfstweer is een flinke delegatie van ontwerpend Nederland naar Veendam afgereisd. De menigte druppelde de grote zaal van Cultuurcentrum vanBeresteyn binnen waar burgemeester van Vlagtwedde, mevr. Leontien Kompier iedereen welkom heet. Als voorzitter van de streekjury voelt zij zich vereerd de 9e prijsvraag in de Veenkoloniën te mogen ontvangen. Er wordt gehoopt dat de prijsvraag als katalysator zal werken. Er is al door menigeen nagedacht over deze energieregio, zoals tijdens de vijfde Eo Wijers-prijsvraag over Noord-Nederland in 1998. Onderdeel van de huidige opgave is het meenemen van de bewoners in de transitie, en daarbij hun pioniersmentaliteit, durf en passie aanspreken. De streekjury zal zich in ieder geval met hart en ziel inzetten voor de 'regional comfortzone' (al zou daar een mooiere, regionale term voor mogen komen).

 

De opgave

Dagvoorzitter en voorzitter van de Eo Wijers-stichting Hans Leeflang neemt het stokje over. Hij wijst op het krantenartikel dat het nieuws brengt over de terugkomst van de zwarte ooievaar in het rivierengebied. Dit kan worden gezien als resultaat van de lange termijnvisie, die ruim 25 jaar geleden met de eerste Eo Wijers-prijsvraag werd gelanceerd.

 

Ook in deze negende prijsvraag ondersteunt de stichting de publieke opdrachtgevers in haar realisatie van ruimtelijke kwaliteit. Dit keer was er in de voorrondes al sprake van een competitie: tussen de regio's om deel te nemen aan de prijsvraag. De Veenkoloniën wonnen de wedstrijd omdat de vraagstelling ten aanzien van krimp, energietransitie en ruimtelijke kwaliteit hier nadrukkelijk in de ambitie van de bestuurders aanwezig is. En omdat het team van de Veenkoloniën radicaal koos voor het perspectief van de burger waaruit men tot verbeteringen wil komen. Nu de opgave wijzigt als gevolg van een andere economische en politieke situatie, kunnen plannen niet meer zonder samenspraak of steun van de bevolking tot stand komen.

 

De ontwerpopgave is vierledig geformuleerd: A) ontwikkel een methodiek die zich concentreert op benutting van de regionale krachten en bronnen; B) ga in dialoog met bewoners om de ideeën te laten aansluiten; C) pas het idee toe op drie schaalniveaus: van het kleine, tastbare naar het grote, contextuele niveau; D) en ontwikkel een communicatiestrategie waarmee het idee werkelijkheid kan worden.

 

Bevolking

Dirk Strijker, professor aan de Mansholt leerstoel voor Plattelandsontwikkeling aan de Rijksuniversiteit Groningen, beet het spits af over het puzzelstukje 'bevolking' (http://www.rug.nl/staff/d.strijker of http://kknn.vanmeernaarbeter.nl). De Veenkoloniën kent circa 170.000 inwoners en is een industrieel plattelandsgebied zonder duidelijke stedelijke kern. De industriële ontwikkeling heeft buiten de kernen plaatsgevonden door veelal ruimte-consumerende bedrijvigheid. Voor de inrichting van het gebied is het herinrichtingsplan van 1977 van grote invloed geweest, waarbij het nog grotendeels op vaarwegen ingerichte gebied een nieuwe ontsluiting van landwegen kreeg. Het destijds veiliggestelde ideaalbeeld van agrarische grondstoffenproductie en open ontginningslandschap staat bij veel mensen nog steeds centraal op het netvlies. Pas recent wordt het verkleinen van de openheid of minder agrarisch gebruik geopperd, bijvoorbeeld in de vorm van windmolenparken.

 

Bevolkingskrimp speelt in de Veenkoloniën wel een rol, maar is minder pregnant dan in andere delen van Noord-Nederland. Wel is er een relatief grote afhankelijkheid van voorzieningen, mede doordat een deel van de bevolking beperkte financiële reserves heeft. Het is redelijk uitzonderlijk voor Nederland dat in de Veenkoloniën de jongeren tenderen naar 'vertrekken' (uit de regio). Er zijn wel sterke regionale verschillen. Zo verschillen de huizenprijzen tussen de Hondsrug en de Veenkoloniën al gauw tienduizenden euro's. Het gemiddelde inkomen van de inwoners van de Veenkoloniën is niet abnormaal laag, maar er zijn lokaal in de stedelijke gebieden plekken waar zich mensen met lage inkomens en lage opleidingen concentreren: een harde kern van inter-generationele inactieven die vatbaar zijn voor extremen. Het gebied kent geen grote industrieën en geen grote opleidingsinstituten. De grootste werkgever is het AZC in Ter Apel! Het gebied is niet economisch afhankelijk van de landbouw (7-8% van het bruto regionaal product). Wel is de landbouw sterk gericht op akkerbouw, waarbij de helft van het areaal met aardappelen en bieten is beplant. Het imago van de Veenkoloniën is in het gebied zelf en ver daarbuiten prima, maar in de directe omgeving rond het gebied kijkt men enigszins denigrerend naar de Veenkoloniën.

 

Energie

De Veenkoloniën gebruikt jaarlijks 30.000.000.000.000.000 joule (ofwel 30 petajoule), vertelt Jacco Jellema van Stichting Energy Valley (www.energyvalley.nl). Ooit stond dit gebied bekend om de energiewinning, waardoor het landschap en de lokale economie werden gevormd. Van het regionale energieverbruik ligt thans zo'n 60% bij 'werk', de rest bij 'vervoer' en 'woningen'. Er liggen kansen voor energiebesparing bij het slim combineren van gasverbranding voor verwarming of bedrijfswarmte. De landbouw draagt bij door biomassa te leveren of grondstoffen voor biogas-installaties. Er zijn plannen voor een windmolenpark bij Stadskanaal voor 3,5 PJ en de invloed op het landschap en de onrust onder bewoners spelen daarbij een belangrijke rol. Er zijn dus verschillende alternatieven voor onze 'verslaving aan aardgas'; het gaat om de keuze die in een regio wordt gemaakt.

 

Landbouw

Aike Maarsingh, akkerbouwer in Stadskanaal, kent het gebied met name kansen en amper bedreigingen toe. Er staat geen suikerfabriek in de Veenkoloniën, maar de 's lands grootste suikerfabriek wordt voor de helft met bieten uit de Veenkoloniën gevoed. De agrarische ondernemers zijn voor de verwerking van hun producten verenigd in coöperaties die op de lange termijn zijn gericht. Hierdoor is bijvoorbeeld de Suikerunie straks één van de belangrijkste spelers in de productie van bio-gas en bio-ethanol.

 

De economische kant blijft belangrijk: windmolens maken wat geluid, maar niemand klaagt over de kwartjes die er op de energierekening bijtikken. Of: als vergisting van producten meer opbrengt dan de consumentenmarkt, is dat dan geen betere bestemming?

Er kleeft aan de Veenkoloniën het imago dat zij aan het infuus van de Brusselse subsidies zou hangen. Maar er is geen wezenlijk verschil met andere regio's in Nederland of andere gesubsidieerde producten in Europa. En de prijs die de producent krijgt ten opzichte van de prijs in de supermarkt is nog steeds absurd laag. Dit terwijl een belangrijke keten van dienstverlenende en verwerkende bedrijven van de agribusiness afhankelijk is. In de toekomst zou de financiële steun meer gekoppeld kunnen gaan worden aan diensten die de ondernemer aanbiedt. Zoals het omzetten van 10% van het areaal in natuur, bijvoorbeeld aan de randen of op wisselende percelen op zijn gronden. De regio heeft historisch de naam overal tegen te zijn, maar men is altijd bereid kansen aan te grijpen. Als dat nu weer gebeurt, dan kan de Veenkoloniën het mooiste gebied van Nederland worden!

 

Water

De taken en het beheergebied van het waterschap Hunze en Aa's zijn in de loop der jaren fors verruimd, zo vangt voormalig hydrologisch adviseur Geert Nijhof aan. Het water vormt in de Veenkoloniën de verbindende schakel in de economische en maatschappelijke processen. Het gebied dat bekend stond als "land van turf, jenever en achterdocht" was voor de 19e eeuw een uitgestrekt hoogveengebied, waarvan na de grootschalige afgraving nog 2200 hectare resteert in het kunstmatig natgehouden Bargerveenreservaat. Bij de vervening werd begonnen met de hoofdkanalen, waarna in de zomer de bovenste laag opzij werd gelegd (bolster) en het veenpakket kon worden afgegraven. Zo ontstond een maaiveld dat circa drieëneenhalve meter lager lag, en dat na menging van de bolster met zand een perfecte bodem vormde voor akkerbouw.

 

De eerste bewoners voerden dit zware pionierswerk uit en de armoedige leefomstandigheden dwongen tot creativiteit en ondernemerschap. De akkerbouwbedrijven die zich in het gebied vestigden vormden een belangrijke bron van werkgelegenheid, waarbij na de landbouwmechanisatie de landarbeiders grotendeels doorstroomden naar de verwerkende industrie. De bevolking kent aanvankelijk een zekere kritische houding, maar wanneer plannen goed voor het voetlicht worden gebracht en het vertrouwen wordt gewonnen, kan snel en rationeel tot zaken worden gekomen.

 

In de eerste helft van de 19e eeuw ontstonden de lintdorpen en voerde men over het water een tweestrijd: afvoer van water uit de landbouwgebieden en voldoende hoge waterstand in de kanalen voor het vervoeren van producten. Na de herinrichting in de 20e eeuw waarna het transport over de weg ging domineren, konden de agrarische gronden verder worden ontwaterd. Dit was mogelijk tot er in de jaren 70 een aantal droge jaren kwamen en maatregelen werden getroffen om het water te kunnen vasthouden en aanvoeren.

 

Tegenwoordig zijn daar de taken ten aanzien van waterkwaliteit (Kaderrichtlijn Water) en waterberging (klimaatverandering) aan toegevoegd. De klimaatsverandering houdt in dat het waterschap rekening moet houden met meer intensieve buien, langere perioden van droogte en een zeespiegelstijging van circa 25 centimeter. Door de zeespiegelstijging verminderen de mogelijkheden om water naar de Waddenzee te laten doorstromen. In droge zomers is het mogelijk dat er onvoldoende zoet water vanuit het IJsselmeer beschikbaar is om de Veenkoloniën aan te vullen, zodat deze connectie wellicht beter kan worden afgesloten. En in de zone langs de Hondsrug is een hogere waterstand gewenst om te voorkomen dat daar de veenresten oxideren. Daarbij komt dat de waterbehoefte van het gebied jaarlijk nog toeneemt. Wellicht is het beter om voortaan uit het grondwater te beregenen?

 

Al met al is er behoefte aan een robuust watersysteem om pieken op te vangen, bijvoorbeeld ook in stedelijk gebied. Daarbij kan ook worden gedacht aan slimme nevenfuncties, die tegelijk het gebied aantrekkelijker kunnen maken. Te denken valt aan waterberging in combinatie met hermeandering en natuurontwikkeling, herinrichting van kanaaloevers, geschikt maken van kanalen voor de toervaart, wonen op het water of andere agrarische productievormen. De Veenkoloniën kunnen een toegangspoort voor nieuwe initiatieven worden, waarbij het water als verbindende schakel optreedt.

 

Teams formeren en Veenloungen

Na afloop van de vier informatieve presentaties gaf Hans Leeflang aan geïnteresseerden de kans om hun teams te verbinden of een oproep te doen voor versterking met andere disciplines. Verschillende gegadigden gaven aan nog nieuwe teamleden te zoeken.

Tijdens de erop volgende 'veenlounge' is het mogelijk onder het genot van heerlijke streekgerechten nader met elkaar kennis te maken, deskundigen uit te horen of indrukken uit te wisselen. De veenmarkt wordt afgesloten door gedeputeerde Rein Munniksma. Hij benadrukt het belang van contact met de bevolking: "Luistert men niet, dan verdwijnen de plannen in het kanaal." Dan hoef je ook niet in te schrijven! We staan in ieder geval open voor creatieve ideeën. Als uitsmijter bood de heer Munniksma ook een arrangement aan voor de ontwerpers waarmee ze met korting in het gebied kunnen overnachten Zo kunnen ze proeven aan de streek en kennismaken met haar mensen.

 

Op 12 oktober is de volgende veenmarkt die in het teken van de bewoners staat, waar een ieder wederom welkom is!

Mocht u nog vragen hebben over de Veenmarkt, dan kunt u contact opnemen met Rink Vegelin (provincie Drenthe), projectleider Eo Wijersprijs 2011-2012, telefoonnummer 06-15027155.

<h1>eowijers.nl sitemap:</h1> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1090">Voorpagina</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1032">Nieuws</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1094">Prijsvragen</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1124">Hoe verloopt een Eo Wijers-prijsvraag?</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1169">2014-2015: Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1217">Plananalyse RUG 10e prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1216">Film: Van droom naar daad</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1215">Vier beste inzendingen: het vervolg</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1214">Magazine Naar een energieneutrale Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1213">Presentatie CleantechLab bestuur Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1210">Uitkomsten Atelier Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1211">Slotbijeenkomst Jaar van de Ruimte</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1205">Prijsuitreiking 11 september, Deventer</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1207">Juryrapport</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1203">Tentoonstelling 24x energieneutraal</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1204">Reizende tentoonstelling Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1191">Prijsvraagbrochure Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1197">Verslag Transitiemarkt 16 januari 2015</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1193">Verslag Transitiemarkt 12 december 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1194">Video Prijsvraagopgave: 'Kado aan de regio'</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1196">Cleantech regio Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1198">Nieuwsbrief en LinkedIn-groep</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1189">Jury Eo Wijers-prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1199">Interview Yttje Feddes en Hans Leeflang</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1195">Informatiebundel Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1192">Inschrijven voor de prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1188">Kandidatenbundel 'Stedelijke Regio's in transitie'</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1187">Bekendmaking Prijsvraagregio 4 september 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1181">Tiende prijsvraag 'Stedelijke regio's in transitie</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1184">Vierde werkconferentie 22 mei 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1183">Derde werkconferentie 27 maart 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1182">Tweede werkconferentie 23 januari 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1180">Eerste werkconferentie 14 november 2013</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1176">planning werkconferenties 2013-2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1172">Startbijeenkomst 20 juni 2013</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1138">2011-2012: VeenkoloniŽn</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1177">Klankbordgroep bijeenkomst 5 juli 2013</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1158">Uitslag Eo Wijers-prijsvraag 2011-2012</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1175">Sociale media in prijsvraag 2011-2012</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1178">Prijsvraag in beeld: documentaire over 9e Eo Wijer</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1165">Plananalyse</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1162">Slotconferentie 31 mei 2012</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1164">Juryrapport </a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1161">Analyse van de plannen</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1148"><b>Verslag Veenmarkt, 6 september 2011</b></a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1153">Verslag Veenmarkt, 12 oktober 2011</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1156">Virtuele Veenmarkt</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1149">Prijsvraagbrochure</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1150">Prijsvraagdocumenten voor deelnemers</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1152">Vragen en antwoorden</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1186">Kandidatenbundel 9e prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1209">Gedachten over krimpopgave Veenkolonien</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1151">Werkconferenties 2010/2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1157">Eindejaarsconferentie 7 dec 2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1144">Verslag manifestatie, 28 april 2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1141">Manifestatie 28 april 2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1142">Aanmeldingsformulier</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1143">Manifestatie 20 januari 2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1130">Startconferentie 22 januari 2010</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1132">Werkconferentie 23 april 2010</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1133">Werkconferentie 17 juni 2010</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1134">Werkconferentie 2 september 2010</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1135">Werkconferentie 19 november 2010</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1131">Organisatie ronde 2010-2011</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1139">Vak- en Streekjury 2011-2012 </a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1159">Stellingen van de vakjury</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1201">Artikel energietransitie n.a.v. 9e prijsvraag</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1077">2008-2009: Deltapoort en Vechtstreek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1122">Deltapoort na de prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1123">Vechtstreek na de prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1083">Inzendingen Deltapoort</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1121">Inzendingen Vechtstreek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1119">Juryrapport</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1116">Streekjury's</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1113">Brochure en wedstrijdprogramma (download)</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1089">Werkconferenties Prijsvraagronde 2008</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1038">2006: ... tegen de stroom in en met de stroom mee</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1067">Juryrapport</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1070">Jury</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1072">Prijsuitreiking</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1106">Toekomst IJmeer/ Perspectief van Pampus</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1202">Oplevering Essche Stroom</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1179">Gedachtegoed 7e prijsvraag werkt door</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1137">Plananalyse 7e en 8e prijsvraag</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1040">2001: Grenzeloze beweging</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1062">1998: Wie is er bang voor het lege programma?</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1063">1995: Inside Randstad Holland</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1064">1991: Het Stromende Stadsgewest</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1065">1989: Stad en Land op de Helling</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1066">1985: Nederland Rivierenland</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1053">Eo Wijers-stichting</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1059">Doelstelling</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1060">Resultaten en geschiedenis</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1100">Organisatie</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1061">Bestuur</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1102">Vakjury</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1096">Secretariaat</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1099">Het Bureau</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1092">Vrienden van Eo Wijers</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1027">Publicaties</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1109">Publicaties van stichting</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1166">Plananalyse prijsvraag VeenkoloniŽn</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1163">Juryrapport Prijsvraag VeenkoloniŽn</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1036">Plananalyse 7e en 8e prijsvraag</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1073">Publicaties over stichting</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1168">Artikelen</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1154">Ontwerpen aan de regio</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1117">Een kwart eeuw Eo Wijers-stichting</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1218">Essay: Ontwerpen in de regio</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1219">Advies Kwartiermakers Eo Wijers-stichting</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1093">Persberichten</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1212">Persbericht 'CleanTechLab opgericht'</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1208">Prijsuitreiking Stedendriehoek 11 september 2015 </a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1136">Hans Leeflang spreekt op BNSP congres</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1145">Prijsvraag 2011-2012: Veenkolonien</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1023">Contact</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1080">Adresgegevens</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1082">Disclaimer</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=100">Zoekresultaten</a><br />