Verslag van de werkconferentie van 2 september 2010  

2 september vond de derde werkconferentie plaats in het kader van de negende Eo-Wijersprijsvraag in De Villa van Twijnstra Gudde in Amersfoort. Tijdens deze conferentie stond het verdienend vermogen van de regio centraal.

 

Opening

 

Hans Leeflang, voorzitter van de Eo Wijers-stichting, stelde met tevredenheid vast dat er sinds de werkconferentie van juni veel werk was verzet in de regio’s. Dat blijkt onder meer uit de uitvoerige informatie die de zeven regio’s vooraf hebben samengesteld. (Links naar die informatie staan bij het verslag van de regio.)

 

Juryvoorzitter Yttje Feddes over inhoud en proces op weg naar de prijsvraag

Zie voor dit verslag ook de powerpoint die u hier kunt bekijken.

 

Juryvoorzitter Yttje Feddes gaf een overzicht van de stand van zaken in deze prijsvraagvoorbereiding en van de voorlopige ideeën over de selectie van een prijsvraagregio. Haar werktitel voor de prijsvraag is: ‘Meer maken met minder.’ De prijsvraag staat in het teken van de ontwikkeling van het niet-stedelijke gebied van Nederland in de fase waarin de wederopbouw definitief voorbij is. Het doel van de Eo Wijers-stichting is het ontwerpen van een daarbij passend, samenhangend en uitdagend toekomstperspectief.

 

Na de startconferentie en de (inclusief vandaag) drie werkconferenties, zal op de volgende werkconferentie, die van 19 november, het thema ontwerpen centraal staan. Daarmee wordt de serie werkconferenties afgesloten. Op 20 januari is er vervolgens een manifestatie over de voorbereidingen van de zeven regio’s. Het is de bedoeling dat de bestuurders dan zelf het voorstel van hun regio komen presenteren. De vakjury zal daar een reactie op geven, maar nog geen keuze maken.

 

De stichting heeft ervoor gekozen de selectie van één of twee prijsvraagregio’s over de PS-verkiezingen van maart heen te tillen. Daardoor kunnen eventuele nieuwe bestuurders een bewuste keuze maken of en hoe zij kandidaat-prijsvraagregio willen zijn. In mei 2011 vindt de finale presentatie van de regiovoorstellen plaats en zal de vakjury één of twee prijsvraagregio’s selecteren. Alle voorstellen die in mei worden gedaan, zullen worden opgenomen in een fraai boek.

In juni 2011 wordt vervolgens de prijsvraag uitgeschreven. De jurering zal plaatsvinden begin 2012

Criteria

Voorlopig gaat Yttje Feddes ervanuit dat de vakjury de voorstellen van de regio’s voor een prijsvraag op de volgende punten zal beoordelen:

 1. Maatschappelijke relevantie en representativiteit voor het thema.
 2. Draagvlak in de regio; dit is van belang voor de daadwerkelijke realisatie van een winnend ontwerp.
 3. Een voorstel moet uitdagend zijn voor ruimtelijke ontwerpers.
 4. Er moet een reële kans zijn op geldstromen voor de realisatie.

Zij stond stil bij enkele aspecten wat betreft de rolverdeling in een prijsvraag.

 • De opdrachtgever moet zich concentreren op een heldere en tegelijk ambitieuze probleemstelling.
 • In de voorbereiding moet een concreet programma worden geformuleerd en moeten voldoende en gestructureerde basisgegevens worden aangeleverd; het is voor een prijsvraagdeelnemer een (te) zware opgave zelf allerlei basisgegeven te moeten verzamelen.
 • De trefwoorden voor de ontwerper dienen te zijn: verkenning, visie, strategie en ruimtelijke oplossingen.

Met deze aanpak zal de Eo Wijers-prijsvraag werken aan een nieuwe legenda voor ruimtelijke plannen, zo besloot Yttje Feddes dit deel van haar inleiding.

Huiswerk

Vervolgens behandelde zij kort de inhoud van het huiswerk van de regio’s. Zij had van alle de markantste punten genoteerd:

Achterhoek

 • kleinschalig landschap-grootschalige landbouw
 • nabuurschap - leegstand- woonwerkcombi’s
 • zelfvoorzienende energie regio

Eemsdelta

 • solitair wonen
 • nationale energierotonde (verevening)
 • waterreservoirs + vermarkten
 • investeringen niet doen, opruimen
 • herijking methode ruimtelijke investeringen

Kop van Noord-Holland

 • grote clusters (agri,marien, energy)
 • grote landschappen, maar onvoldoende aantrekkingskracht
 • verbindingen NZ-OW

Parkstad Limburg

 • grond-uitgifte wordt grond-inname
 • lokale hernieuwbare bronnen in steden
 • lokale productie

Veenkoloniën

 • pioniersgeest
 • spreidschot van kansen
 • energielandschappen

Waterpoort

 • waterbeheer zoet-zout
 • duurzame energie-industrie-zeehavens.

 (door een ongelukkige samenloop ontbreekt helaas Venlo e.o. in dit rijtje)

Vooruitblik naar vierde werkconferentie over ontwerpen

Tijdens de vierde werkconferentie, op 19 november, gaat het over ontwerpen. Yttje Feddes vroeg de regio’s zich voor te bereiden op de volgende vragen:

 • Wat los je op op welk schaalniveau?
 • Leg je tijdshorizon bij 2020 à 2040, dat is dus verder weg dan bestuurders en belangenvertegenwoordigers gewoonlijk doen.
 • Wees agenderend voor het (rijks)beleid, dat wil zeggen kijk ook naar aspecten die niet des ontwerpers zijn, zoals verevening en productie. 

Roel Bol, programmadirecteur Bio Based Economy (bbe) van LNV

Roel Bol, kreeg het woord, programmadirecteur Bio Based Economy van het Ministerie van LNV. Zijn presentatie is vooral relevant voor de mogelijkheid nieuwe economische dragers voor een regio te creëren.

‘Het gaat om het intelligent omgaan met biomassa, vooral van plantaardige oorsprong. Intelligent wil zeggen: ecologisch, met een verdienmodel en kennisintensief. Relevante vragen zijn: wat maak je ervan? Waar haal je ’t vandaan? Welke technologie gebruik je? Welke producten passen bij Nederland.’

Het betoog van Roel Bol is goed te volgen aan de hand van zijn dia’s. Klik hier

In de laatste dia legt hij verbanden met de 7 regio’s. In de toelichting vermeldt hij het volgende:

 • Zeeland heeft bbe tot prioriteit verklaard met o.m. opleidingen; West-Brabant sluit daarbij aan.
 • In Noord-Limburg komt een biotransitiehuis want het gaat erom de juiste verbindingen te leggen tussen bijvoorbeeld chemie en agro, die elkaar nauwelijks kennen. Alle regionale initiatieven krijgen een plaats in het transitiehuis en worden gekoppeld aan innovatieprogramma’s.
 • In alle regio’s praat Bol mee met vele belanghebbenden.
 • Er is ook al samenwerking met Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen.
 • Er is samenwerking met zeven universiteiten, het bedrijfsleven incl. het mkb. De rijksoverheid faciliteert in mondiale context.

Bol adviseert de regio’s bij voorkeur samenwerking te zoeken met niet-traditionele partijen want daar zit de vernieuwing. Het is een creatief proces.

 

Met vragen kunnen de regio’s zich per e-mail tot Roel Bol wenden via het adres r.p.j.bol@minlnv.nl.

Willem Verbaan, lector Vastgoedeconomie aan de Hogeschool van Amsterdam

Willem Verbaan, lector Vastgoedeconomie, geeft een toelichting op een gevarieerde presentatie. Klik hier

 

We hebben eerder allerlei ontwikkelingen niet zien aankomen. Het bestaande stelsel van vastgoedfinanciering en exploitatie zit in een fase van creatieve destructie. Het oude geld is op, nieuwe verdienmodellen zijn nodig. (Besef daarbij dat de krimp veel groter is dan uit de officiële cijfers blijkt, omdat het CBS krimp meet aan de hand van bouwplannen.)

 

De RO denkt nog teveel in vaste paden. Een nieuwe benadering gaat bv over een gebied ipv een object en over co-makership ipv van hiërarchie.

In de verdienmodellen moeten de levensduurkosten en –baten beter in beeld komen. Een goed voorbeeld van zoeken naar creatieve oplossingen gebeurt nu bij het Amsterdam Food Center. Daar is men simultaan bezig met (goederen)stromen, bedrijven, wonen, warmte-kracht-koppeling, openbare ruimte en allerlei vormen van dienstverlening.

 

Willem Verbaan spoort de regio’s aan om goed na te denken over het bereik (de scope) van hun vraagstelling: met welke partijen liggen er nieuwe kansen? Denk bijvoorbeeld aan het feit dat een winkelcentrum meer waard wordt wanneer er een metrostation vlakbij wordt geopend. Die waardestijging kan worden benut voor investeringen (value capturing).

 

Verbaan heeft verwachtingen van de landbouwsector omdat die, in de corporatieve traditie, goed in staat is verbanden te leggen tussen alle partijen en actoren in zijn sector.

Deelsessies per regio

Achterhoek factsheet / presentatie / verslag

Eemsdelta  factsheet / presentatie / verslag

Kop van Noord Holland factsheet / presentatie / verslag

Parkstad Limburg factsheet presentatie / verslag

Regio Venlo  presentatie / verslag

 Veenkolonieen factsheet / presentatie / verslag /achtergrondinformatie

Waterpoort factsheet / presentatie / verslag  

Plenaire slotsessie

 

Tijdens de plenaire slotbijeenkomst werd eerst een korte terugkoppeling over de verschillende regio’s gegeven. Daarna informeerde Hans Leeflang de deelnemers over de vorm van de vierde werkconferentie die op 19 november plaatsvindt. Eerst zal Jannemarie de Jonge een inleiding verzorgen over de voorgaande ontwerpprijsvragen van de Eo Wijers-stichting. Daarna zullen alle zeven regio’s in de plenaire bijeenkomst hun visie op de ontwerpopgave presenteren.

Hans Leeflang herhaalde de voorlopige criteria die Yttje Feddes genoemd heeft voor het beoordelen van de kandidaat-regio’s:

 1. Maatschappelijke relevantie en representativiteit voor het thema.
 2. Draagvlak in de regio; dit is van belang voor de daadwerkelijke realisatie van een winnend ontwerp.
 3. Een voorstel moet uitdagend zijn voor ruimtelijke ontwerpers.
 4. Er moet een reële kans zijn op geldstromen voor de realisatie.

Een deelnemer vroeg naar ideeën voor het betrekken van belanghebbenden bij de prijsvraag. Hans Leeflang wees op het grote belang van een streekjury in het kader van de prijsvraag. Daarin zullen allerlei belanghebbende kunnen worden vertegenwoordigd, liefst onder de bezielende leiding van een vaandeldrager.

Hiermee werd de conferentie afgesloten. 

 

<h1>eowijers.nl sitemap:</h1> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1090">Voorpagina</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1032">Nieuws</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1094">Prijsvragen</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1124">Hoe verloopt een Eo Wijers-prijsvraag?</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1169">2014-2015: Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1217">Plananalyse RUG 10e prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1216">Film: Van droom naar daad</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1215">Vier beste inzendingen: het vervolg</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1214">Magazine Naar een energieneutrale Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1213">Presentatie CleantechLab bestuur Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1210">Uitkomsten Atelier Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1211">Slotbijeenkomst Jaar van de Ruimte</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1205">Prijsuitreiking 11 september, Deventer</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1207">Juryrapport</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1203">Tentoonstelling 24x energieneutraal</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1204">Reizende tentoonstelling Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1191">Prijsvraagbrochure Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1197">Verslag Transitiemarkt 16 januari 2015</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1193">Verslag Transitiemarkt 12 december 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1194">Video Prijsvraagopgave: 'Kado aan de regio'</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1196">Cleantech regio Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1198">Nieuwsbrief en LinkedIn-groep</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1189">Jury Eo Wijers-prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1199">Interview Yttje Feddes en Hans Leeflang</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1195">Informatiebundel Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1192">Inschrijven voor de prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1188">Kandidatenbundel 'Stedelijke Regio's in transitie'</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1187">Bekendmaking Prijsvraagregio 4 september 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1181">Tiende prijsvraag 'Stedelijke regio's in transitie</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1184">Vierde werkconferentie 22 mei 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1183">Derde werkconferentie 27 maart 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1182">Tweede werkconferentie 23 januari 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1180">Eerste werkconferentie 14 november 2013</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1176">planning werkconferenties 2013-2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1172">Startbijeenkomst 20 juni 2013</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1138">2011-2012: VeenkoloniŽn</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1177">Klankbordgroep bijeenkomst 5 juli 2013</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1158">Uitslag Eo Wijers-prijsvraag 2011-2012</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1175">Sociale media in prijsvraag 2011-2012</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1178">Prijsvraag in beeld: documentaire over 9e Eo Wijer</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1165">Plananalyse</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1162">Slotconferentie 31 mei 2012</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1164">Juryrapport </a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1161">Analyse van de plannen</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1148">Verslag Veenmarkt, 6 september 2011</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1153">Verslag Veenmarkt, 12 oktober 2011</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1156">Virtuele Veenmarkt</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1149">Prijsvraagbrochure</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1150">Prijsvraagdocumenten voor deelnemers</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1152">Vragen en antwoorden</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1186">Kandidatenbundel 9e prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1209">Gedachten over krimpopgave Veenkolonien</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1151">Werkconferenties 2010/2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1157">Eindejaarsconferentie 7 dec 2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1144">Verslag manifestatie, 28 april 2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1141">Manifestatie 28 april 2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1142">Aanmeldingsformulier</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1143">Manifestatie 20 januari 2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1130">Startconferentie 22 januari 2010</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1132">Werkconferentie 23 april 2010</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1133">Werkconferentie 17 juni 2010</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1134"><b>Werkconferentie 2 september 2010</b></a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1135">Werkconferentie 19 november 2010</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1131">Organisatie ronde 2010-2011</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1139">Vak- en Streekjury 2011-2012 </a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1159">Stellingen van de vakjury</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1201">Artikel energietransitie n.a.v. 9e prijsvraag</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1077">2008-2009: Deltapoort en Vechtstreek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1122">Deltapoort na de prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1123">Vechtstreek na de prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1083">Inzendingen Deltapoort</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1121">Inzendingen Vechtstreek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1119">Juryrapport</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1116">Streekjury's</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1113">Brochure en wedstrijdprogramma (download)</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1089">Werkconferenties Prijsvraagronde 2008</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1038">2006: ... tegen de stroom in en met de stroom mee</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1067">Juryrapport</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1070">Jury</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1072">Prijsuitreiking</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1106">Toekomst IJmeer/ Perspectief van Pampus</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1202">Oplevering Essche Stroom</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1179">Gedachtegoed 7e prijsvraag werkt door</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1137">Plananalyse 7e en 8e prijsvraag</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1040">2001: Grenzeloze beweging</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1062">1998: Wie is er bang voor het lege programma?</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1063">1995: Inside Randstad Holland</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1064">1991: Het Stromende Stadsgewest</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1065">1989: Stad en Land op de Helling</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1066">1985: Nederland Rivierenland</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1053">Eo Wijers-stichting</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1059">Doelstelling</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1060">Resultaten en geschiedenis</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1100">Organisatie</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1061">Bestuur</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1102">Vakjury</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1096">Secretariaat</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1099">Het Bureau</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1092">Vrienden van Eo Wijers</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1027">Publicaties</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1109">Publicaties van stichting</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1166">Plananalyse prijsvraag VeenkoloniŽn</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1163">Juryrapport Prijsvraag VeenkoloniŽn</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1036">Plananalyse 7e en 8e prijsvraag</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1073">Publicaties over stichting</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1168">Artikelen</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1154">Ontwerpen aan de regio</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1117">Een kwart eeuw Eo Wijers-stichting</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1218">Essay: Ontwerpen in de regio</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1219">Advies Kwartiermakers Eo Wijers-stichting</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1093">Persberichten</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1212">Persbericht 'CleanTechLab opgericht'</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1208">Prijsuitreiking Stedendriehoek 11 september 2015 </a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1136">Hans Leeflang spreekt op BNSP congres</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1145">Prijsvraag 2011-2012: Veenkolonien</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1023">Contact</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1080">Adresgegevens</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1082">Disclaimer</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=100">Zoekresultaten</a><br />