23 april: de eerste werkconferentie!

 

download verslagen

Verslag groep A: Eemsdelta en Parkstad Limburg

Verslag groep B: Kop van Noord-Holland, Venlo/regio Noord Limburg en de Achterhoek

Verslag groep C: Waterpoort, Veenkoloniën en Twente

 

 

Op 23 april vond, in het kantoor van Twynstra Gudde in Amersfoort, de eerste van een reeks werkconferenties plaats. In die reeks wordt stap voor stap het thema in relatie tot de plangebieden verkend. Het is de bedoeling dat zo stapsgewijs een mogelijke prijsvraagopgave in beeld wordt gebracht. 

 

 

 

Aan het thema ‘krimp, energietransitie en ruimtelijke kwaliteit’ zijn namelijk nog allerlei onderzoeksvragen verbonden.  Wat betekent krimp voor deze regio? Wil je het bestrijden? Is het een gegeven? Of een kans? Waarvoor biedt krimp ruimte? Hoe verhoudt krimp van de bevolking zich tot de ontwikkeling van de regionale economie?

 

 

 

Over welke energietransitie hebben we het? Het kan immers alle schaalniveaus betreffen: die van het kleinste huis tot die van een hele regio. Het kan gaan over hergebruik, maar ook over nieuwe uitvindingen. Biocentrales, biobrandstoffen, het koppelen van restwarmte van fabrieken aan woonwijken zijn maar enkele voorbeelden.

 

 

 

Hoe verhouden krimp en energietransitie zich tot elkaar? Zijn het van elkaar onafhankelijke ontwikkelingen? Is het de bedoeling dat energietransitie de krimp in groei omzet? Of  biedt krimp juist ruimte voor energietransitie? En voor wie levert dat winst op, voor de ‘achterblijvende bewoners’? Biedt de energietransitie het kapitaal om de vrijkomende ruimte in krimpregio’s zo in te richten dat de ruimtelijke kwaliteit van het gebied toeneemt? Of levert het een tweedeling in regio’s op met verpauperde dorpen naast hoogtechnologische energietransitiebedrijven?

 

 

 

Op de eerste conferentie presenteerden ‘trekkers’ uit de regio’s hun gebiedsanalyse. Daarna gingen zij met de andere regio-teams en met de experts van de Eo Wijers-stichting in discussie. Tot slot werd onder leiding van Hans Leeflang plenair teruggekoppeld wat men van de discussie had opgestoken. Rijksadviseur voor het landschap Yttje Feddes, voorzitter van de vakjury bij de prijsvraag, reflecteerde aan het begin en het eind van de conferentie op het thema, de planregio’s en het vervolgtraject.

 

 

 

Lees hieronder het verslag of klik meteen door naar één van de volgende onderwerpen:

 

 

 

 

Eo Wijerstichting en het bovenlokaal ontwerpen

 

De doorvertaling naar de uitvoering op de agenda

 

Hans Leeflang over dit gezamenlijk leertraject: experimenteer!

 

Yttje Feddes over de overeenkomsten tussen de regio’s

 

Presentaties van de regio’s

 

Hans Leeflang koppelt plenair terug

 

Yttje Feddes over de rol van ontwerpers

 

Afsluiting en vooruitblik

 

 

 

 

 Eo Wijerstichting en het bovenlokaal ontwerpen

 

 

 

 

In eerdere prijsvragen van de Eo Wijers-stichting hebben vele teams van ontwerpers en deskundigen zich sinds 1985 gebogen over steeds weer een ander actueel thema in de ruimtelijke planvorming van Nederland. Zo werd het bovenlokaal ontwerpen in Nederland op de kaart gezet en gestimuleerd in haar ontwikkeling. De regio’s die als plangebied voor de prijsvragen werden gekozen kregen een palet aan mogelijke ontwikkelingsrichtingen aangereikt. Vaak brachten die onverwachte en vernieuwende mogelijkheden in beeld. Enkele van die planconcepten werken nog steeds door in die gebieden. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk Plan Ooievaar, de winnaar van de eerste prijsvraag. Vrijwel in het hele rivierengebied is de invloed van Ooievaar te herkennen in de uiterwaarden.

 

Na de zesde prijsvraag besloot het bestuur evenwel om meer nadruk te gaan leggen op de doorwerking van de regionale planconcepten in de vele benodigde stappen in de richting van uitvoering van projecten. Juist bij de doorwerking van die planconcepten in uitvoeringsplannen bleek de praktijk vaak weerbarstig. De zevende prijsvraag diende nu eens geen ‘zwevende’ te worden.

 

Ook kwam het opdrachtgeverschap meer centraal te staan. Dit doel werd concreet door in het plangebied een bestuurlijke vaandeldrager te zoeken. Bij de volgende prijsvragen bleek het bestuurlijke draagvlak dat met zo’n vaandeldrager werd bewerkstelligd essentieel voor het welslagen van de prijsvraag en de doorwerking naar de uitvoering. De steun van zo’n vaandeldrager zal ook bij de keuze voor een plangebied voor de negende prijsvraag een belangrijk criterium zijn.  

 

 

 

De doorvertaling naar de uitvoering op de agenda

 

 

 

De prijsvraag werd voortaan in twee ronden opgezet. De eerste ronde was weer een ideeënprijsvraag waar eenieder zijn toekomstvisie op een planregio mocht inleveren. Wel werd in de opgave gevraagd om een voorstel te doen voor de wijze waarop het plan in de uitvoering zou kunnen worden uitgewerkt. In samenspraak met een streekjury nomineerde een vakjury uit de inzendingen voor de zevende prijsvraag een aantal plannen die tot de tweede ronde werden toegelaten. Daarin kregen genomineerden de kans om hun idee inderdaad een stap dichter naar de uitvoering te brengen. Uit die uitwerkingen koos de streekjury uiteindelijk de winnaar van de prijsvraag. In de streek moest immers die uitvoering gedragen worden.

 

Met deze aanpak deed de stichting zowel in de zevende als in de achtste prijsvraag positieve en minder positieve ervaringen op. In Beerze-Reusel en in de Vechtstreek werden flinke stappen richting uitvoering gezet, maar dat had en heeft nog heel wat voeten in de aarde. In andere planregio’s bleek de aansluiting met de praktijk om verschillende redenen een stap te ver. Een regio moet bijvoorbeeld in haar proces van ruimtelijke planvorming in een fase zitten dat uitvoeringsplannen al aan de orde zijn.  Ook is het essentieel dat in de planregio duidelijk is welke organisatie het voortouw neemt bij de uitvoering van plannen.

 

 

 

Hans Leeflang over dit gezamenlijk leertraject: experimenteer!

 

  

 

In zijn inleiding tijdens de werkconferentie op 23 april vertelt Hans Leeflang dat de Eo Wijers-stichting zich ten doel gesteld heeft om de regio’s nog meer te betrekken bij de voorbereiding van de prijsvraagopgave. Zo wil men bereiken dat men bij de uiteindelijke keuze voor één of meerdere planregio’s een prijsvraag kan opzetten die in het planvomingsproces van die regio wordt ingebed.

 

Alle provincies werd eind 2009 gevraagd om regio’s voor te dragen waar het thema ‘krimp, energietransitie en ruimtelijke kwaliteit’  het komend decennium aan de orde is en voor die regio’s een team van verkenners te formeren. Met die teams wil  de Eo Wijers-stichting in de loop van 2010 een gezamenlijk onderzoek doen naar de mogelijkheden en kansen die een prijsvraag met dit thema voor de regio biedt.  Hans Leeflang roept op dit traject te zien als mogelijkheid om te experimenteren. Laten we op zoek gaan naar innovatie om gezamenlijk nieuwe expertise op te bouwen.

 

De stichting wil dit onderzoek met alle regio’s samen doen, zodat men van elkaar kan leren en elkaar kan informeren en inspireren. Een regio als Parkstad heeft bijvoorbeeld al ervaring met het omgaan met krimp in plannen en bijbehorend instrumentarium.

 

Dit is voor de stichting weer een uniek traject. Het kan een op zichzelf staande betekenis krijgen, los van de prijsvraag die er op volgt. Dat is in ieder geval de ambitie van de stichting. Het zal vastgelegd worden in een publicatie die begin 2011 gereed moet zijn en die in ieder geval voor alle deelnemende regio’s, maar waarschijnlijk voor het hele werkveld interessant zal blijken.

 

Potentieel kansrijke prijsvraagregio's concluderen wellicht aan het eind van dit jaar: het was mooi en leerzaam, maar we gaan zonder prijsvraag verder. Andere regio’s komen er dit jaar achter dat de prijsvraag een verdieping en katalysator voor het planproces in de regio kan betekenen. De vakjury zal het Eo Wijers-bestuur adviseren welke van die regio’s ook een uitdagende prijsvraagopgave(s) kunnen leveren. Het zou mooi zijn als die opgave al in de epiloog van de publicatie onder woorden en in beeld gebracht kan worden.

 

 

 

Yttje Feddes over de overeenkomsten tussen de regio’s

 

De voorzitter van de vakjury van de prijsvraag 2010-2011 is Yttje Feddes, de Rijksadviseur voor het Landschap. In haar inleiding tijdens de conferentie somde zij op welke grote ingrepen in ‘de afgelopen eeuw van de grote projecten’ tot stand gebracht zijn: droogmakerijen, ontginning van de woeste gronden, de Zuiderzeepolders, ruilverkavelingen, het autowegennet en de verstedelijking. ‘Het is een luxe dat die grote programma’s zijn geslaagd. Van daaruit gaan we nu naar nieuwe opgaven kijken.’

 

De inhoud van die opgaven wordt bepaald door de maatschappelijke agenda. Prominente punten daarop zijn de gevolgen van de klimaatverandering, een duurzaam waterbeheer, zuinig omgaan met fossiele brandstoffen, het verlagen van CO2-emissies, het versterken van ov-netwerken, verdichting, het hergebruik van cultureel erfgoed, de herwaardering van het cultuurlandschap en het herstel van de biodiversiteit. Onderzocht dient te worden hoe deze agendapunten zich verhouden tot het thema van de prijsvraag.

 

In de kustregio’s ligt de nijpende vraag van de veiligheid en het behoud van voldoende zoet water, maar ook de kans van windenergie. Twente, Venlo en Parkstad Limburg hebben kansen in relatie tot verstedelijking en mobiliteit; in de zandgebieden zoals de Achterhoek, Twente en Venlo speelt de herstructurering van de intensieve veehouderij; overal spelen de vragen over de mogelijkheden van toerisme gekoppeld aan landschapsbeleving, nieuwe woonvormen zoals landgoederen of knooperven, beekherstel en duurzaam landschapsbeheer.

 

 

 

Presentaties van de regio’s

 

Hans Leeflang verdeelde de aanwezige regio’s over drie zalen (1. Parkstad en Eemsdelta, 2. Veenkoloniën en Waterpoort (+Twente), 3. Achterhoek, Venlo en de Kop van Noord-Holland).

 

Hij riep de deelnemers op de regio’s te stimuleren door ieder op een formulier aan te geven:

 

  • ·welke vragen roept de regio-presentatie bij je op?
  • ·welke positieve aspecten herken je in de presentatie?
  • ·welk advies of welke tip wil je de  regio meegeven?

Tijdens de discussie in iedere zaal zou waarschijnlijk maar een deel van de antwoorden op deze vragen aan de orde komen. Daarom werden de formulieren verzameld. Ze zullen door de stichting worden geordend aan de regio’s worden toegezonden.

 

 

 

Hans Leeflang koppelt plenair terug

 

  

 

Na afloop van de presentaties kwamen alle groepen weer bijeen. Hans Leeflang riep van elke regio een vertegenwoordiger even naar voren en vroeg hem of haar  een eerste reactie op deze middag. Ze vonden de bijeenkomst allemaal verrijkend en allen hadden dingen opgepikt die zij zeker zullen gebruiken in het vervolg van deze gezamenlijke verkenning. Ook zag men nog duidelijker dat het prijsvraagtraject een meerwaarde kan betekenen voor de lopende planprocessen in de eigen regio. Er kwamen genoeg tips en aansporingen aan bod om over na te denken en om verder onderzoek te doen.

 

Hoe verhoudt het thema zich tot “het DNA van het landschap” in de verschillende regio’s? Maakt het wat uit dat de Kop van Noord-Holland een verzameling eilanden is omgeven door open zee en ingepolderd water en veen? Op het strand voor de Bollen van Kijkduin en op Texel en Wieringen weten ze wat wind is en in Den Helder, de krimpende stad in de regio, kent men de zee! Is het van invloed op de opgave dat Twente een regio is met en aantal stedelijke kernen in een glooiend gereguleerd en vergraven bekenland met een historie van watermolens? En dat de Achterhoek een land is waar men prat gaat op het nabuurschap in moderne dorpsmarken? Maar ook op de ondernemingszin in een kleinschalig intensief landschap met een waaiering van erven tussen oude vloeiweides en kleine essen? Is het voor de Veenkoloniën makkelijk om zich om te vormen tot ‘woeste energieplantage’, omdat het in de afgelopen eeuwen meerdere keren volledig is hergebruikt?

 

Probeer concreet te worden, maar verbreed je blik. Laat een benadering als cradle to cradle echt landen in het gebied als geheel. Verbind die People, Planet en Profit ook met de problematiek van de kleine kernen en niet alleen aan bijvoorbeeld een ingenieus warmwatersysteem in de glastuinbouw.

 

Een ander aspect wat in ieder regio terug kwam was de technologie. De regio’s werden opgeroepen om de nieuwste mogelijkheden die de onderzoeksinstituten in de aanbieding hebben in de analyse van het gebied te betrekken. Die nieuwe inzichten, methodes en technieken kunnen de ontwikkeling van een ‘biobased economy’ versterken. Ga naar Petten, Wageningen, Delft, Eindhoven. Gebruik de prijsvraag om te experimenteren!

 

Als laatste riep Hans Leeflang de heer Andre Baars naar voren die als wethouder van de gemeente Bronckhorst het boegbeeld is voor de Achterhoek als mogelijk plangebied voor de prijsvraag. Die vertelde als een ware vaandeldrager dat de Achterhoek een mooie, levendige, creatieve en innoverende regio is die zich positief instelt op de krimp van het inwoneraantal. Hij ziet de prijsvraag ook als een goed promotiemiddel om de Achterhoek nog meer op de kaart te zetten.

 

Leeflang roept de andere regio’s op om in het vervolgtraject ook een bestuurlijk boegbeeld aan zich te binden. Voor het welslagen van de inbedding van de prijsvraag in het planvormingsproces van de regio is zo’n vaandeldrager van zeer grote waarde. Neem die persoon mee naar de volgende werkconferenties!

 

 

 

Yttje Feddes over de rol van ontwerpers

 

  

 

Aan het einde van de conferentie kwam Feddes te spreken over de aansturing van ontwerpers bij regionale programma’s. ‘Enerzijds is het nodig ze een heel goede beschrijving te geven van de regio, anderzijds moeten ze de ruimte krijgen om hun eigen interpretatie van een gebied te maken. Het gaat erom hun ideeën uit te lokken. Ontwerpers kunnen door in en uit te zoomen op verschillende schaalniveaus werken’. Op een vraag van één van de deelnemers zei Feddes dat ontwerpers zeker ook op de schaal van meerdere steden een toegevoegde waarde kunnen hebben.

 

 

 

Afsluiting en vooruitblik

 

  

 

Als afsluiting van de middag werden de deelnemers uitgenodigd om even informeel na te praten en meteen maar agenda’s te trekken voor vervolgafspraken. Er komen dit jaar immers nog drie werkconferenties:

 

  • Op donderdag 17 juni over de stakeholders en de organisatie van het proces.
  • Op donderdagmiddag 2 september over het geld: de kosten en de baten van de beoogde gebiedsontwikkeling
  • Op donderdagmiddag 18 november over de prijsvraagopgave.

Als neerslag van dit gezamenlijke leer- en experimenteertraject verschijnt in januari 2011 een publicatie van de Eo Wijers-stichting. Voor elke deelnemende regio komen daarin de opgedane ideeën en inzichten aan bod. De publicatie zal een palet bieden aan mogelijkheden waarop het thema ‘Krimp, Energietransitie en Ruimtelijke Kwaliteit’ naar een prijsvraagopgave vertaald kan worden die voor ontwerpers uitdagend is en voor regio’s een verdieping en verrijking van planprocessen op kan leveren.

 

De publicatie kan ook gezien worden als de longlist van potentiële gebieden waaruit prijsvraagregio(‘s) worden geselecteerd. In april 2011 kiest de vakjury uit de longlist één of enkele regio’s waar de negende ontwerpprijsvraag wordt gehouden. De betreffende provincie(s) fungeert als opdrachtgever van de prijsvraag. De Eo Wijers-stichting organiseert de prijsvraag.

 

In januari 2012 wordt het juryoordeel bekendgemaakt en de prijs/prijzen uitgereikt. De Eo Wijers-stichting ziet graag,  aansluitend een vervolgfase waarin de prijswinnaar(s) samen met de opdrachtgever een flinke stap zet naar uitvoering van de prijsvraagopbrengst.  

 

<h1>eowijers.nl sitemap:</h1> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1090">Voorpagina</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1032">Nieuws</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1094">Prijsvragen</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1124">Hoe verloopt een Eo Wijers-prijsvraag?</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1169">2014-2015: Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1217">Plananalyse RUG 10e prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1216">Film: Van droom naar daad</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1215">Vier beste inzendingen: het vervolg</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1214">Magazine Naar een energieneutrale Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1213">Presentatie CleantechLab bestuur Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1210">Uitkomsten Atelier Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1211">Slotbijeenkomst Jaar van de Ruimte</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1205">Prijsuitreiking 11 september, Deventer</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1207">Juryrapport</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1203">Tentoonstelling 24x energieneutraal</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1204">Reizende tentoonstelling Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1191">Prijsvraagbrochure Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1197">Verslag Transitiemarkt 16 januari 2015</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1193">Verslag Transitiemarkt 12 december 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1194">Video Prijsvraagopgave: 'Kado aan de regio'</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1196">Cleantech regio Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1198">Nieuwsbrief en LinkedIn-groep</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1189">Jury Eo Wijers-prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1199">Interview Yttje Feddes en Hans Leeflang</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1195">Informatiebundel Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1192">Inschrijven voor de prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1188">Kandidatenbundel 'Stedelijke Regio's in transitie'</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1187">Bekendmaking Prijsvraagregio 4 september 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1181">Tiende prijsvraag 'Stedelijke regio's in transitie</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1184">Vierde werkconferentie 22 mei 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1183">Derde werkconferentie 27 maart 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1182">Tweede werkconferentie 23 januari 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1180">Eerste werkconferentie 14 november 2013</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1176">planning werkconferenties 2013-2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1172">Startbijeenkomst 20 juni 2013</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1138">2011-2012: VeenkoloniŽn</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1177">Klankbordgroep bijeenkomst 5 juli 2013</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1158">Uitslag Eo Wijers-prijsvraag 2011-2012</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1175">Sociale media in prijsvraag 2011-2012</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1178">Prijsvraag in beeld: documentaire over 9e Eo Wijer</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1165">Plananalyse</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1162">Slotconferentie 31 mei 2012</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1164">Juryrapport </a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1161">Analyse van de plannen</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1148">Verslag Veenmarkt, 6 september 2011</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1153">Verslag Veenmarkt, 12 oktober 2011</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1156">Virtuele Veenmarkt</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1149">Prijsvraagbrochure</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1150">Prijsvraagdocumenten voor deelnemers</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1152">Vragen en antwoorden</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1186">Kandidatenbundel 9e prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1209">Gedachten over krimpopgave Veenkolonien</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1151">Werkconferenties 2010/2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1157">Eindejaarsconferentie 7 dec 2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1144">Verslag manifestatie, 28 april 2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1141">Manifestatie 28 april 2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1142">Aanmeldingsformulier</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1143">Manifestatie 20 januari 2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1130">Startconferentie 22 januari 2010</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1132"><b>Werkconferentie 23 april 2010</b></a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1133">Werkconferentie 17 juni 2010</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1134">Werkconferentie 2 september 2010</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1135">Werkconferentie 19 november 2010</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1131">Organisatie ronde 2010-2011</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1139">Vak- en Streekjury 2011-2012 </a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1159">Stellingen van de vakjury</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1201">Artikel energietransitie n.a.v. 9e prijsvraag</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1077">2008-2009: Deltapoort en Vechtstreek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1122">Deltapoort na de prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1123">Vechtstreek na de prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1083">Inzendingen Deltapoort</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1121">Inzendingen Vechtstreek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1119">Juryrapport</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1116">Streekjury's</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1113">Brochure en wedstrijdprogramma (download)</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1089">Werkconferenties Prijsvraagronde 2008</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1038">2006: ... tegen de stroom in en met de stroom mee</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1067">Juryrapport</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1070">Jury</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1072">Prijsuitreiking</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1106">Toekomst IJmeer/ Perspectief van Pampus</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1202">Oplevering Essche Stroom</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1179">Gedachtegoed 7e prijsvraag werkt door</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1137">Plananalyse 7e en 8e prijsvraag</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1040">2001: Grenzeloze beweging</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1062">1998: Wie is er bang voor het lege programma?</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1063">1995: Inside Randstad Holland</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1064">1991: Het Stromende Stadsgewest</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1065">1989: Stad en Land op de Helling</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1066">1985: Nederland Rivierenland</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1053">Eo Wijers-stichting</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1059">Doelstelling</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1060">Resultaten en geschiedenis</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1100">Organisatie</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1061">Bestuur</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1102">Vakjury</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1096">Secretariaat</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1099">Het Bureau</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1092">Vrienden van Eo Wijers</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1027">Publicaties</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1109">Publicaties van stichting</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1166">Plananalyse prijsvraag VeenkoloniŽn</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1163">Juryrapport Prijsvraag VeenkoloniŽn</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1036">Plananalyse 7e en 8e prijsvraag</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1073">Publicaties over stichting</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1168">Artikelen</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1154">Ontwerpen aan de regio</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1117">Een kwart eeuw Eo Wijers-stichting</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1218">Essay: Ontwerpen in de regio</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1219">Advies Kwartiermakers Eo Wijers-stichting</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1093">Persberichten</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1212">Persbericht 'CleanTechLab opgericht'</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1208">Prijsuitreiking Stedendriehoek 11 september 2015 </a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1136">Hans Leeflang spreekt op BNSP congres</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1145">Prijsvraag 2011-2012: Veenkolonien</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1023">Contact</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1080">Adresgegevens</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1082">Disclaimer</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=100">Zoekresultaten</a><br />