De Eo Wijers-prijsvraagcyclus 2010-2011

Een Eo Wijers-prijsvraagcyclus bestaat uit twee à drie volgtijdelijke trajecten. Het eerste traject beslaat vier of vijf werkconferenties samen met regio’s die overwegen een prijsvraagregio te worden. In die werkconferenties wordt het regiogebied geanalyseerd aan de hand van de prijsvraagthema’s en worden de problemen die om een oplossing vragen helder geformuleerd.

 

Het tweede traject betreft de daadwerkelijke prijsvraag. (Multidisciplinaire) ontwerpteams van onderzoekers, ruimtelijk ontwerpers en ontwikkelaars/investeerders worden uitgedaagd een ontwerp in te leveren voor de prijsvraagregio. Meestal gebeurt dat ontwerpen op drie schaalniveaus, waarbij het derde en laagste schaalniveau vergelijkbaar is met dat van een sleutelproject. Daarin komen alle vraagstukken aan de orde en krijgen een kwaliteitsimpuls.

 

Het is de bedoeling dat aansluitend, na afloop van de prijsvraag, de eerste stappen gezet worden richting uitvoering. Het gaat dan om een  uitwerkingsperiode waarin de regio, bij voorkeur in samenspraak met het winnende team  de winnende inzending verder uitwerkt in   een maatwerkoplossing voor de regio. In die (vervolg)fase treedt de regio op als opdrachtgever en is de Eo Wijers-stichting in voorkomende gevallen bereid mee te (blijven) denken.

 

Voor de deelnemers aan de prijsvraag betekent dit dat ze multifunctionele teams moeten samenstellen, waarbij er naast het ontwerp en de inhoudelijke opgave ook expertise aanwezig is van processen en verdienend vermogen.

In deze fase is de Eo Wijers-stichting opdrachtgever en uitschrijver van de prijsvraag. Deze fase vraagt tevens een gedegen voorbereiding van de deelnemende regio ten behoeve van de prijsvraagopgave. De regio, met de vaandeldrager en haar organisatie, moeten klaar zijn om een eventueel winnende inzending in de ‘uitvoeringsfase’ ook daadwerkelijk dichterbij de uitvoering te krijgen. Hetzij in zijn geheel, hetzij in een sleutelproject.

 

Om aan deze ambitie te kunnen voldoen organiseert de Eo Wijers-stichting, in het jaar voorafgaand aan de prijsvraag, een aantal werkconferenties waarbij samen met de regio’s, die mogelijk een prijsvraag willen en kunnen uitschrijven, wordt gewerkt aan “het prijsvraagwaardig” krijgen van de regio. In vier à vijf inhoudelijke werkconferenties wordt dieper ingezoomd op enkele  thema’s die nauw met elkaar verbonden zijn. In de nu lopende Eo Wijers-prijsvraag zijn dat:de inhoudelijke opgave, het proces, het verdienend vermogen en de ontwerpopgave. Per werkconferentie richt de aandacht zich specifiek op één van deze vier onderwerpen, maar vanzelfsprekend kunnen de onderwerpen niet los van elkaar worden gezien. De deelnemende regio’s wordt gevraagd ter voorbereiding op de werkconferentie enig “huiswerk” te verrichten aan de hand van vragen van de stichting.


Tijdens de werkconferenties nodigt de stichting sprekers uit en experts die de regio’s terzijde kunnen staan in de analysefase (en wellicht later bij de uitvoering). De leden van de expertgroep komen uit het netwerk van de Eo Wijers-stichting en kennen verschillende achtergronden (ministeries, adviesbureaus, hogescholen en universiteiten, vakverenigingen en bureau/bestuur van de stichting zelf). De leden van de expertgroep ondersteunen de regio’s door te reflecteren op het ‘huiswerk’ en de regio’s van tips en adviezen te voorzien. In voorkomende gevallen doet een regio beroep op een of meerdere experts bij het voorbereiden van het huiswerk.

Daarnaast nemen medewerkers van andere provincies, die zelf geen regio hebben ingebracht, deel aan de conferenties zodat de verworven kennis en kunde breed verspreid wordt.

 

De 9e prijsvraag – een bijzondere situatie

 

Geen enkele Eo Wijers-prijsvraagcyclus is dezelfde. Tijdens deze 9e wordt er met zeven regio’s [1] gewerkt aan het formuleren van de prijsvraagopgave.

In deze cyclus staan de thema’s ‘krimp’, ‘energietransitie’ en ‘ruimtelijke kwaliteit’ centraal. Dit kan in een gezamenlijke drieslag (alles heeft met elkaar te maken), maar het is mogelijk  te kiezen uit ‘krimp’ of ‘energietransitie’; ruimtelijke kwaliteit is altijd een issue! Hoeveel regio’s daadwerkelijk een prijsvraag kunnen of willen uitschrijven wordt pas aan het einde van de werkconferenties duidelijk. In elk geval worden de werkconferenties afgesloten met een publicatie. Hierin worden alle regio’s en hun opbrengsten van de werkconferenties beschreven.

 

De inhoud van de werkconferenties

 

Op 23 april, 17 juni en 2 september vonden werkconferenties voor de nieuwe Eo Wijers-prijsvraagcyclus plaats.

 

Bij de eerste conferentie stond de inhoudelijke opgave centraal: de maatschappelijke relevantie, de prognose (bijv. soort en snelheid krimp), de belangrijkste knelpunten, en de allereerste definiëring van de ruimtelijke opgave.

 

Bij de tweede conferentie stond de organisatie van het (regionale) proces centraal: welke visie heeft de regio op de organisatie van het regionale proces, wie zijn de stakeholders/ shareholders en hoe worden die betrokken, wat zijn de zwakke schakels in het proces, enz.

 

Bij de derde conferentie stond het ‘verdienend vermogen’ centraal. Het ging daarbij niet alleen om middelen die in het kader van projecten en beleid (de komende jaren waarschijnlijk steeds minder) beschikbaar komen. Maar ook om de vitale, productieve vermogens in de regio, verborgen potenties en nog niet ontdekte combinaties van (soms functioneel specifieke) ontwikkelaars en investeerders. Een analyse van de huidige sterkten en zwakten van de regionale economie en de waarneembare ontwikkelingen kon daarbij heel behulpzaam zijn.

 

Tijdens de vierde en laatste conferentie op 19 november staat de ontwerpopgave centraal.

 

Het vervolg- een doorkijk richting 2011 en 2012

 

Op 20 januari 2011 wordt de eerste stap gezet richting de daadwerkelijke prijsvraag : dan presenteert elke regio, bij voorkeur door de bestuurder/vaandeldrager, haar definitieve prijsvraagopgave. De Eo Wijers-stichting stelt in goed overleg met de regio’s en experts t.b.v. deze bijeenkomst een documentatiemap samen met daarin in ieder geval per deelnemende regio 2 A4’tjes waarin de regio’s zelf (met tekst, kaart, beeld) een samenvatting geven van hun opgaven en hun aanpak.

 

Aansluitend stelt de stichting een brochure samen die verslag doet van alle conferenties (inclusief die van 20/01/11). De brochure biedt een overzicht van het werk dat de zeven regio’s ter voorbereiding op de prijsvraag hebben verricht. In diezelfde periode kunnen de regio’s desgewenst hun prijsvraagopgave vervolmaken - de wijn rijpt nog na in het vat!

Maart 2011 vinden de verkiezingen plaats van Provinciale Staten en worden aansluitend de colleges van GS geformeerd. Na goed overleg met de provinciale bestuurders maakt het bestuur van de Eo Wijers-stichting tijdens een manifestatie in mei 2011 bekend welke regio(s) definitief prijsvraagwaardig zijn bevonden. In overleg met die regio(‘s) wordt zo nodig de prijsvraagopgave verder aangescherpt waarna de Eo Wijers-stichting nog voor de zomervakantie officieel de 9e prijsvraag uitschrijft (juni 2011).

Aan de prijsvraagwaardige regio(‘s) wordt gevraagd een streekjury samen te stellen. De Eo Wijers-stichting zal de regio(‘s) daarbij behulpzaam zijn.

 

De officiële prijsvraag loopt van september tot en met december 2011. Aansluitend vindt de jurering plaats (januari/februari 2012). April 2012 maakt de stichting tijdens een slotmanifestatie de winnaar(s) van de ontwerpwedstrijd bekend. Bij die gelegenheid worden alle inzendingen tentoongesteld en wordt het juryrapport uitgereikt.

 


[1] Eemsdelta, Veenkolonieën, Kop van Noord-Holland, Waterpoort, Achterhoek, Venlo e.o., Parkstad

<h1>eowijers.nl sitemap:</h1> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1090">Voorpagina</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1032">Nieuws</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1094">Prijsvragen</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1124">Hoe verloopt een Eo Wijers-prijsvraag?</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1169">2014-2015: Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1217">Plananalyse RUG 10e prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1216">Film: Van droom naar daad</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1215">Vier beste inzendingen: het vervolg</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1214">Magazine Naar een energieneutrale Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1213">Presentatie CleantechLab bestuur Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1210">Uitkomsten Atelier Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1211">Slotbijeenkomst Jaar van de Ruimte</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1205">Prijsuitreiking 11 september, Deventer</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1207">Juryrapport</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1203">Tentoonstelling 24x energieneutraal</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1204">Reizende tentoonstelling Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1191">Prijsvraagbrochure Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1197">Verslag Transitiemarkt 16 januari 2015</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1193">Verslag Transitiemarkt 12 december 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1194">Video Prijsvraagopgave: 'Kado aan de regio'</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1196">Cleantech regio Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1198">Nieuwsbrief en LinkedIn-groep</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1189">Jury Eo Wijers-prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1199">Interview Yttje Feddes en Hans Leeflang</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1195">Informatiebundel Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1192">Inschrijven voor de prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1188">Kandidatenbundel 'Stedelijke Regio's in transitie'</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1187">Bekendmaking Prijsvraagregio 4 september 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1181">Tiende prijsvraag 'Stedelijke regio's in transitie</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1184">Vierde werkconferentie 22 mei 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1183">Derde werkconferentie 27 maart 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1182">Tweede werkconferentie 23 januari 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1180">Eerste werkconferentie 14 november 2013</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1176">planning werkconferenties 2013-2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1172">Startbijeenkomst 20 juni 2013</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1138">2011-2012: VeenkoloniŽn</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1177">Klankbordgroep bijeenkomst 5 juli 2013</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1158">Uitslag Eo Wijers-prijsvraag 2011-2012</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1175">Sociale media in prijsvraag 2011-2012</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1178">Prijsvraag in beeld: documentaire over 9e Eo Wijer</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1165">Plananalyse</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1162">Slotconferentie 31 mei 2012</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1164">Juryrapport </a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1161">Analyse van de plannen</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1148">Verslag Veenmarkt, 6 september 2011</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1153">Verslag Veenmarkt, 12 oktober 2011</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1156">Virtuele Veenmarkt</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1149">Prijsvraagbrochure</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1150">Prijsvraagdocumenten voor deelnemers</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1152">Vragen en antwoorden</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1186">Kandidatenbundel 9e prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1209">Gedachten over krimpopgave Veenkolonien</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1151">Werkconferenties 2010/2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1157">Eindejaarsconferentie 7 dec 2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1144">Verslag manifestatie, 28 april 2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1141">Manifestatie 28 april 2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1142">Aanmeldingsformulier</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1143">Manifestatie 20 januari 2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1130">Startconferentie 22 januari 2010</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1132">Werkconferentie 23 april 2010</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1133">Werkconferentie 17 juni 2010</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1134">Werkconferentie 2 september 2010</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1135">Werkconferentie 19 november 2010</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1131"><b>Organisatie ronde 2010-2011</b></a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1139">Vak- en Streekjury 2011-2012 </a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1159">Stellingen van de vakjury</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1201">Artikel energietransitie n.a.v. 9e prijsvraag</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1077">2008-2009: Deltapoort en Vechtstreek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1122">Deltapoort na de prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1123">Vechtstreek na de prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1083">Inzendingen Deltapoort</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1121">Inzendingen Vechtstreek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1119">Juryrapport</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1116">Streekjury's</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1113">Brochure en wedstrijdprogramma (download)</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1089">Werkconferenties Prijsvraagronde 2008</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1038">2006: ... tegen de stroom in en met de stroom mee</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1067">Juryrapport</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1070">Jury</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1072">Prijsuitreiking</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1106">Toekomst IJmeer/ Perspectief van Pampus</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1202">Oplevering Essche Stroom</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1179">Gedachtegoed 7e prijsvraag werkt door</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1137">Plananalyse 7e en 8e prijsvraag</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1040">2001: Grenzeloze beweging</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1062">1998: Wie is er bang voor het lege programma?</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1063">1995: Inside Randstad Holland</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1064">1991: Het Stromende Stadsgewest</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1065">1989: Stad en Land op de Helling</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1066">1985: Nederland Rivierenland</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1053">Eo Wijers-stichting</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1059">Doelstelling</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1060">Resultaten en geschiedenis</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1100">Organisatie</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1061">Bestuur</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1102">Vakjury</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1096">Secretariaat</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1099">Het Bureau</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1092">Vrienden van Eo Wijers</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1027">Publicaties</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1109">Publicaties van stichting</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1166">Plananalyse prijsvraag VeenkoloniŽn</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1163">Juryrapport Prijsvraag VeenkoloniŽn</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1036">Plananalyse 7e en 8e prijsvraag</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1073">Publicaties over stichting</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1168">Artikelen</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1154">Ontwerpen aan de regio</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1117">Een kwart eeuw Eo Wijers-stichting</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1218">Essay: Ontwerpen in de regio</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1219">Advies Kwartiermakers Eo Wijers-stichting</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1093">Persberichten</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1212">Persbericht 'CleanTechLab opgericht'</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1208">Prijsuitreiking Stedendriehoek 11 september 2015 </a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1136">Hans Leeflang spreekt op BNSP congres</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1145">Prijsvraag 2011-2012: Veenkolonien</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1023">Contact</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1080">Adresgegevens</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1082">Disclaimer</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=100">Zoekresultaten</a><br />