Prijsvraag Eo Wijers over krimp en energietransitie succesvol van start

De nieuwe prijsvraagronde van de Eo Wijers-stichting heeft op 22 januari een succesvolle start gemaakt. De belangstelling bij provincies om aan deze ronde deel te nemen is groot. Zij hebben een aantal regio’s genoemd waar zij de thema’s van deze prijsvraagronde,  duurzame gebiedsontwikkeling met het oog op krimp, energietransitie en ruimtelijke kwaliteit, willen uitwerken.

Lees hieronder het verslag van de bijeenkomst of klik meteen naar:


Acht potentiële prijsvraagregio’s
Bart Krol over het belang van een Eo Wijers-prijsvraag
Yttje Feddes over krimp en energietransitie
Willem Verbaan: krimp als nieuw denkraam

Cees Anton de Vries wil backfeeding in plaats van output
Ministeries en provincies actief betrokken
Provincies veelzijdig bezig met krimp en energietransitie
Organisatie van de prijsvraagronde
Eo Wijers en Expeditie Mooi


Acht potentiële prijsvraagregio’s

De potentiële prijsvraagregio’s die door vertegenwoordigers van de provincies zijn gesuggereerd zijn de Eemsmond, de Veenkoloniën, de Achterhoek, Parkstad Limburg, Venlo en omgeving, De Peel, West-Brabant en de kop van Noord-Holland. (Overijssel bezint zich nog.) De betrokken  provincies is verzocht om uiterlijk 1 maart aan de Eo Wijers-stichting aan te geven of zij gedurende 2010 met deze regio(‘s) door willen gaan met de voorbereiding van de prijsvraag. Begin 2011 zal een definitieve keuze worden gemaakt voor één of enkele regio’s. In die regio’s zal de Eo Wijers-stichting dan in 2011 de ontwerpprijsvraag over krimp, energietransitie en ruimtelijke kwaliteit uitschrijven. (Zie hieronder.)

Bart Krol over het belang van een Eo Wijers-prijsvraag

Gedeputeerde Bart Krol (Utrecht) kon tijdens de startbijeenkomst in Amersfoort moeiteloos uiteenzetten waarom het voor een provincie heel waardevol kan zijn om aan een Eo Wijers-prijsvraag mee te doen. ‘Het geeft power aan discussies over een gebied. Wij hadden een langslepend debat in de Vechtstreek. De Eo Wijers-prijsvraag heeft ons geweldig geholpen om daar een nieuwe start mee te maken en de betrokkenen met nieuwe energie bijeen te brengen. In het begin dacht ik ook even ‘zit ik op dat gedoe van een prijsvraag te wachten?’ maar, het was mij al snel duidelijk welke krachtige mogelijkheden het bood.’

‘Het is belangrijk,’ zei Krol, ‘dat het issue van de prijsvraag al aan de orde is in het gebied en dat de provinciebestuurder er echt aan mee wil doen. Het werkt bovendien heel goed als je een bestuurlijk duo kunt vormen om de prijsvraagopdracht te geven, dus een provinciebestuurder samen met een persoon uit de streek, die een sleutelrol heeft.’

‘Daarnaast is de rol van de streekjury in de Eo Wijers-prijsvragen heel belangrijk,’ zei Krol. De streekjury adviseert de vakjury. Zij doet dat vanuit haar kennis en betrokkenheid bij het gebied, bijvoorbeeld gerelateerd aan maatschappelijke verhoudingen en de eigenheid van een streek. Via de streekjury’s wordt vaak het enthousiasme voor de prijsvraag overgebracht op een grotere groep.

Bart Krol sprak mede namens zijn Gelderse collega Co Verdaas. De twee gedeputeerden hebben zich er in het IPO sterk voor gemaakt om zoveel mogelijk provincies te laten deelnemen aan de nieuwe prijsvraagronde. De prijsvraagvoorbereidingen worden goed afgestemd met het provinciale programma Expeditie Mooi.

Yttje Feddes over krimp en energietransitie

In een interview met de voorzitter van de Eo Wijers-stichting, Hans Leeflang, gaf Yttje Feddes, Rijksadviseur voor het Landschap, het belang aan van de nieuwe prijsvraag. ‘Ons College van Rijksadviseurs vindt het maken van verschillen en contrasten heel belangrijk, zoals het verschil tussen hoge- en lagedrukgebieden. Maar een lagedrukgebied mag zich niet laagwaardig ontwikkelen. Daarbij moeten we voor ogen houden dat krimp in één gebied niet voor alle functies geldt: terwijl het aantal huishoudens daalt kunnen bijvoorbeeld de landbouw en de vraag naar energie stijgen.’

‘Het thema energietransitie en -productie is op vele manieren actueel. Het gaat over windenergie op zee en op het land, over niet-fossiele bronnen, over zout en zoet water, warmte in de bodem en andere vormen van a-biotische energieopwekking,’ zei Yttje Feddes.

Willem Verbaan: krimp als nieuw denkraam

Willem Verbaan, lector Vastgoedeconomie aan de Hogeschool van Amsterdam, wees in zijn presentatie tijdens de bijeenkomst op het failliet van traditionele kostenberekeningen in de bouw. ‘Die sector vreet energie, heeft hoge faalkosten, produceert veel afval  en heeft geen idee hoe hoog de levenslange beheerkosten van een object zijn. De omvang van die kosten wordt al helemaal in beginfase bepaald, bij het ontwerp. Hier kan het antwoord liggen op de vragen die krimp oproept, want krimp vereist dat je de oude businessmodellen loslaat.’

Verbaan verwacht veel van nieuwe methoden en modellen als co-creatie, ketenbeheersing en integrale gebiedsontwikkeling, vooral door het bijeenbrengen van gescheiden circuits van ruimtelijke investeringen, woningbouw, energieopwekking en -gebruik en ruimtelijke kwaliteit.
 Presentatie Willem Verbaan

Willem Verbaan publiceerde in 2009 samen met innovatiesocioloog Gertrud Blauwhof Wolk 777 (uitgeverij Blauwdruk). In dat boek bieden zij een denkraam voor economie gebaseerd op krimp en duurzaamheid. Zij sporen vooral jongeren aan om bij te dragen aan een paradigmawisseling. Krimp moet niet worden bestreden, maar in combinatie met duurzaamheid juist worden ingezet als de drijvende kracht achter sociale, politieke, ruimtelijke en economische ontwikkeling.  

Cees Anton de Vries wil backfeeding in plaats van output

Cees Anton de Vries, procesontwerper bij de RnR Group, sprak vooral over het belang van co-creatie: een overheid die samen met de betrokkenen scheppend aan het werk gaat. Het gebrek aan daadkracht in de publieke sector verklaart hij doordat er nog steeds wordt gedacht in termen van input en  output, terwijl de focus juist moet zijn op hergebruik of, in zijn termen, backfeeding, bijvoorbeeld het gebruik van overtollige energie. De Vries: ‘Begrijp wat het bestaande is en werk aan waardetoevoeging daarvan. Nieuwe oplossingen moeten bestaan uit een mix van nieuwe vormen, nieuwe verhoudingen, nieuwe vaardigheden en nieuwe verdienmodellen.’

Ministeries en provincies actief betrokken

Voor de Eo Wijers-stichting was het een succes dat uit alle delen van het land en uit alle sectoren van de rijksoverheid vertegenwoordigers naar startbijeenkomst in Amersfoort waren gekomen. Daarnaast was een aantal experts (uit zowel de publieke als de private sector) aanwezig dat op een of andere manier betrokken is bij vraagstukken van ruimtelijke kwaliteit. De volledige deelnemerslijst kan hier worden geraadpleegd.  

Provincies veelzijdig bezig met krimp en energietransitie

De provincievertegenwoordigers gaven tijdens de conferentie een beeld van de veelzijdige wijze waarop krimp en energietransitie momenteel aan de orde zijn:

Overijssel: krimp is in de politiek en bij het publiek aan de orde maar geldt als een gevoelige kwestie. Er wordt nog overwegend negatief over gedacht. In een provinciaal atelier kwam aan de orde dat het om veel meer gaat dan alleen woningen. Krimp biedt kansen voor de landbouw. Overijssel bezint zich nog of het zal meedoen met de voorbereiding naar een prijsvraag.

Noord-Brabant: Zowel krimp als energietransitie zijn aan de orde. Krimp speelt vooral aan de randen van de provincie. Dus de verschillen tussen centrum en periferie worden groter. In West-Brabant hebben elf gemeenten met krimp te maken. Zij zijn bezig met vraagstukken van woningbouw, bereikbaarheid, voorzieningen, zorg en onderwijs. In dit deel van de provincie zijn veel mogelijkheden voor energietransitie en dat is interessant wegens de ligging tussen Rotterdam en Antwerpen. Ook het Ministerie van EZ beschouwt men als partij.

Gelderland:  het veld van deskundigen en ambtenaren is al verder met gedachtevorming dan de bestuurders, die moeite hebben verschil te maken tussen stad en platteland. Kunnen er nieuwe mogelijkheden komen voor grootschalige landbouw in kleinschalige landschappen? Gemeenten en bedrijven in de Achterhoek vinden krimp een heel belangrijk en interessant onderwerp.

Noord-Holland heeft nieuwe economische dragers nodig bij Den Helder. Energie is daarin belangrijk.

Groningen is heel actief met krimp en energie bezig (Eemsdelta) en ziet het als een kans. Legt verbindingen met Zeeland en Limburg.

Drente beseft dat krimp in deze provincie vierhonderd jaar geleden ook al aan de orde was; van die geschiedenis willen ze leren. De veenkoloniën, die in het overgangsgebied van Drenthe en Groningen liggen, zijn er gekomen door de energiebehoefte. Energie kan daar opnieuw een economische drager worden, maar het vraagt planning voor de lange termijn, zonder eindbeeld. Van investeringsdenken naar exploitatiedenken. De provincies bereiden een gezamenlijk optrekken in de prijsvraag voor.

In Limburg is de discussie over krimp in Parkstad al ver gevorderd. Bij greenport Venlo is energie, glastuinbouw en ruimtelijke kwaliteit een belangrijk onderwerp.

               

  
<h1>eowijers.nl sitemap:</h1> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1090">Voorpagina</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1032">Nieuws</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1094">Prijsvragen</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1124">Hoe verloopt een Eo Wijers-prijsvraag?</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1169">2014-2015: Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1217">Plananalyse RUG 10e prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1216">Film: Van droom naar daad</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1215">Vier beste inzendingen: het vervolg</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1214">Magazine Naar een energieneutrale Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1213">Presentatie CleantechLab bestuur Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1210">Uitkomsten Atelier Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1211">Slotbijeenkomst Jaar van de Ruimte</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1205">Prijsuitreiking 11 september, Deventer</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1207">Juryrapport</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1203">Tentoonstelling 24x energieneutraal</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1204">Reizende tentoonstelling Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1191">Prijsvraagbrochure Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1197">Verslag Transitiemarkt 16 januari 2015</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1193">Verslag Transitiemarkt 12 december 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1194">Video Prijsvraagopgave: 'Kado aan de regio'</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1196">Cleantech regio Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1198">Nieuwsbrief en LinkedIn-groep</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1189">Jury Eo Wijers-prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1199">Interview Yttje Feddes en Hans Leeflang</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1195">Informatiebundel Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1192">Inschrijven voor de prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1188">Kandidatenbundel 'Stedelijke Regio's in transitie'</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1187">Bekendmaking Prijsvraagregio 4 september 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1181">Tiende prijsvraag 'Stedelijke regio's in transitie</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1184">Vierde werkconferentie 22 mei 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1183">Derde werkconferentie 27 maart 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1182">Tweede werkconferentie 23 januari 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1180">Eerste werkconferentie 14 november 2013</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1176">planning werkconferenties 2013-2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1172">Startbijeenkomst 20 juni 2013</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1138">2011-2012: VeenkoloniŽn</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1177">Klankbordgroep bijeenkomst 5 juli 2013</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1158">Uitslag Eo Wijers-prijsvraag 2011-2012</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1175">Sociale media in prijsvraag 2011-2012</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1178">Prijsvraag in beeld: documentaire over 9e Eo Wijer</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1165">Plananalyse</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1162">Slotconferentie 31 mei 2012</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1164">Juryrapport </a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1161">Analyse van de plannen</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1148">Verslag Veenmarkt, 6 september 2011</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1153">Verslag Veenmarkt, 12 oktober 2011</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1156">Virtuele Veenmarkt</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1149">Prijsvraagbrochure</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1150">Prijsvraagdocumenten voor deelnemers</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1152">Vragen en antwoorden</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1186">Kandidatenbundel 9e prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1209">Gedachten over krimpopgave Veenkolonien</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1151">Werkconferenties 2010/2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1157">Eindejaarsconferentie 7 dec 2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1144">Verslag manifestatie, 28 april 2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1141">Manifestatie 28 april 2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1142">Aanmeldingsformulier</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1143">Manifestatie 20 januari 2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1130"><b>Startconferentie 22 januari 2010</b></a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1132">Werkconferentie 23 april 2010</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1133">Werkconferentie 17 juni 2010</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1134">Werkconferentie 2 september 2010</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1135">Werkconferentie 19 november 2010</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1131">Organisatie ronde 2010-2011</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1139">Vak- en Streekjury 2011-2012 </a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1159">Stellingen van de vakjury</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1201">Artikel energietransitie n.a.v. 9e prijsvraag</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1077">2008-2009: Deltapoort en Vechtstreek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1122">Deltapoort na de prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1123">Vechtstreek na de prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1083">Inzendingen Deltapoort</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1121">Inzendingen Vechtstreek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1119">Juryrapport</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1116">Streekjury's</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1113">Brochure en wedstrijdprogramma (download)</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1089">Werkconferenties Prijsvraagronde 2008</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1038">2006: ... tegen de stroom in en met de stroom mee</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1067">Juryrapport</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1070">Jury</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1072">Prijsuitreiking</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1106">Toekomst IJmeer/ Perspectief van Pampus</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1202">Oplevering Essche Stroom</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1179">Gedachtegoed 7e prijsvraag werkt door</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1137">Plananalyse 7e en 8e prijsvraag</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1040">2001: Grenzeloze beweging</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1062">1998: Wie is er bang voor het lege programma?</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1063">1995: Inside Randstad Holland</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1064">1991: Het Stromende Stadsgewest</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1065">1989: Stad en Land op de Helling</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1066">1985: Nederland Rivierenland</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1053">Eo Wijers-stichting</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1059">Doelstelling</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1060">Resultaten en geschiedenis</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1100">Organisatie</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1061">Bestuur</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1102">Vakjury</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1096">Secretariaat</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1099">Het Bureau</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1092">Vrienden van Eo Wijers</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1027">Publicaties</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1109">Publicaties van stichting</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1166">Plananalyse prijsvraag VeenkoloniŽn</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1163">Juryrapport Prijsvraag VeenkoloniŽn</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1036">Plananalyse 7e en 8e prijsvraag</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1073">Publicaties over stichting</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1168">Artikelen</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1154">Ontwerpen aan de regio</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1117">Een kwart eeuw Eo Wijers-stichting</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1218">Essay: Ontwerpen in de regio</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1219">Advies Kwartiermakers Eo Wijers-stichting</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1093">Persberichten</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1212">Persbericht 'CleanTechLab opgericht'</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1208">Prijsuitreiking Stedendriehoek 11 september 2015 </a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1136">Hans Leeflang spreekt op BNSP congres</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1145">Prijsvraag 2011-2012: Veenkolonien</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1023">Contact</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1080">Adresgegevens</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1082">Disclaimer</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=100">Zoekresultaten</a><br />